Kursplan för TERMDIST-kurset

Nordisk kurs i terminologi

Nordic Course in Terminology

Undervisningssemester

Høst

Antall studiepoeng

7,5 ECTS

Forkunnskapskrav

Opptak forutsetter minimum 3 års utdanning på universitets- og høyskolenivå.

Kursansvarlig

 • Ágústa Thorbergsdóttir (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Reykjavik)
 • Claudia Dobrina (Terminologicentrum TNC, Stockholm)
 • Henrik Nilsson (Terminologicentrum TNC, Stockholm)
 • Marita Kristiansen (Norges Handelshøyskole, Bergen)
 • Anita Nuopponen (Vasa universitet, Vasa)
 • Niina Nissilä (Vasa universitet, Vasa)
 • Jan Roald (Norges Handelshøyskole, Bergen)
 • Hanne Erdman Thomsen (Copenhagen Business School, København)

Læringsutbytte

Etter kurset skal studentene kunne:

 • Strukturere begreper i begrepssystemer
 • Anvende prinsippene for definisjonsskriving korrekt og redegjøre for dem
 • Forklare termdannelse
 • Velge ut termer utfra etablerte kriterier
 • Argumentere for terminologiens rolle i en effektiv fagspråklig kommunikasjon, både faginternt og fageksternt
 • Anvende terminologiens grunnbegreper korrekt

Innhold/emneoversikt

Følgende emner blir behandlet: oversikt over terminologiens sentrale begreper (begrep, referent, begrepskjennetegn, begrepsrelasjoner og –system, definisjoner, termer), forholdet mellom fagspråk og allmenspråk, samt forholdet mellom terminologilære og leksikografi.

Målet med kurset er å gi deltagerne ferdigheter i å utføre terminologiarbeid og grunnleggende kunnskap om terminologi og terminologiens teoretiske og metodologiske grunnlag i et nordisk perspektiv, og om terminologiens rolle for en effektiv fagspråklig kommunikasjon. Dette vil samtidig være basis for fortsatte studier i terminologi.

Kurset inneholder en oversikt over terminologiens grunnbegreper og forholdet mellom terminologi og leksikografi, diskusjoner om relasjonen mellom fagspråk og allmenspråk. Det inngår mange øvelser i praktisk terminologiarbeid, inkludert strukturering av begrepssystemer, definisjonsskriving og termdanning.

Kurset er nettbasert, og de forskjellige foreleserne vil være ansvarlige for ulike deler av kurset. Deltagerne vil komme fra alle de nordiske landene, en del øvelser og gruppearbeid vil foregå i blandede nordiske grupper, mens andre vil være språkspesifikke.

Undervisningen vil veksle mellem selvstudium, presentasjoner på nettet, asynkron dialog, synkron chat i mindre grupper, og øvelser i grupper eller individuelt.

Obligatorisk litteratur

Bucher, A.-L. (2005). Terminologiarbete i nordiskt og övrigt europeiskt perspektiv. I Hvem tar ansvaret for fagterminologien? Rapport fra en strategikonferanse om terminologi og fagspråk i Norge. Oslo: Norsk språkråd, 19–23.
Laurén, Ch. (1992). Definition och andra sätt att förklara begrepp. I Terminologilären och dess relationer till andra områden. I Nordisk forskarkurs i Mariehamn, Åland september 1990, NORDTERM 4. Stockholm: Gotab.
Laurén, Ch. og M. Nordmann (1998). Från kunskapens frukt till Babels torn. Vasa: Vasa universitetet, kap 2, 9 s.
Madsen, B. N. (1999). Terminologi 1 Principper og metoder. København: Gads Forlag, utvalgte kapitler.
Nuopponen, A. (2000). Satelliter och system – Att integrera begreppssystem i terminologiarbetet. I Nuopponen A., B. Toft og J. Myking (red) I terminologins tjänst. Vasa: Vasa Universitetet, 128–145.
Nuopponen, A. (1996). Att strukturera kunskap. Om systematisk begreppsanalys. I Myking, J., R.
Nuopponen, A. og Pilke, N. (2010). Ordning och reda. Terminologilära i teori och praktik. Norsteds.
Sæbøe og B. Toft (red). Terminologi – system og kontekst, KULTS skriftserie nr. 71, Oslo: Noregs forskingsråd, 171–196.
Picht, H. (2008). NORDTERM – et forum med tradition og fremtid. I Kunnskap og fagkommunikasjon. Oslo: Språkrådet, 35–47.
Spang-Hanssen, H. (1983). Kommunikation og fagsprog. I Språk i Norden. Oslo: Cappelen, 25–37.
Suonuuti, H. (2008). Termlosen. Kort innføring i begrepsanalyse og terminologiarbeid. Oslo: Språkrådet, 54s. *

Anbefalt litteratur

Tilleggslitteratur vil bli oppgitt av kursansvarlig ved kursstart og tilgjengeliggjort på it’s learning.

Undervisningsopplegg

Undervisningen vil være internettbasert.

Dataverktøy

E-læringsplattformen It’s learning, terminologihåndteringssystemene i-Term og i-Model

Krav til kursgodkjenning (obligatoriske oppgaver/innleveringer)

Ingen formelle krav til kursgodkjenning

Vurderingsform

Kurset blir vurdert til bestått/ikke bestått etter vurdering av en mappe bestående av 4 oppgaver hvorav 3 må bestås. Studentene får tilbakemelding på innleveringene fra lærer, og kan forbedre innleveringene før endelig levering av mappen. Den endelige mappen skal inneholde oppgavene i utkast og bearbeidet form. Som en del av mappen skal studentene levere en refleksjonstekst.

Hjelpemidler til eksamen

Alle

Kursavgift

Kursavgiften avhenger av den enkelte institusjons regler.

Updaterad 2015-04-20 - Viestintätieteet
Login