Keynote -talare

Marie Leijon

Konferensens första keynote-föredrag hålls av filosofie doktor, universitetslektor Marie Leijon med rubriken Learning Spaces in Higher Education — It is Time for Space Pedagogy! Marie Leijon är universitetslektor i pedagogik vid Malmö högskola med inriktning mot lärande, kommunikation och medier. Hon verkar också vid Malmö högskolas Centrum för akademiskt lärarskap med att utveckla undervisningen.

Hon arbetar för närvarande med två forskningsprojekt om lärandemiljöer, varav det ena undersöker hybridisering av lärandemiljöer genom kombination av den fysiska och den digitala lärandemiljön, medan det andra projektet fokuserar på kombination av formella och informella lärandemiljöer. Marie Leijon har publicerat ett flertal referentgranskade vetenskapliga artiklar, antologibidrag och konferensbidrag om lärandemiljöer, växelverkan och och lärande både i Sverige och internationellt.

Marie Leijon.png

 

Katarina Winka

Konferensens andra keynote-föredrag hålls av filosofie doktor, universitetslektor Katarina Winka. Katarina Winka verkar som universitetslektor vid Umeå universitets enhet Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL). Katarina Winka har publicerat ett flertal referentgranskade vetenskapliga artiklar, antologibidrag och konferensbidrag om universitetspedagogisk kompetens, pedagogiska meritportföljer och utvärdering av pedagogisk kompetens både i Sverige och internationellt.

Katarina Winka 2.jpg
Updaterad 2017-06-21 - Yliopisto-opettajan blogi
Login