Om BID4E-projektet

Projektets mål

Det problem som BID4E-projektet syftar till att lösa är att många små och medelstora företag (SMF) i Botnia-Atlantica-regionen har begränsade kunskaper, verktyg och nätverksmöjligheter för internationell affärsutveckling. Konsekvenserna av detta problem är allvarliga, eftersom dessa små och medelstora företag vanligtvis har en begränsad hemmamarknad. De måste därför kunna hantera konkurrensen och de förändringar som digitaliseringen orsakar i den globala affärsverksamheten för att kunna bevara och helst utöka sina marknader internationellt.

Projektets mål är därför att öka den internationella konkurrenskraften i regionala SMF genom att öka deras möjligheter att skapa internationell affärs- och innovationsutveckling, utnyttja digitalisering och få en kritisk massa i gränsöverskridande partnerskap.

Projektkonsortiet leds av Vasa universitet. Övriga projektpartners är Tammerfors universitet (Seinäjoki universitetscenter), Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. Det akademiska projektkonsortiet kompletteras med nära samarbete med flera regionala innovationsaktörer så som Almi Företagspartner, LTU Business och Viexpo NordicHub.

Projektets aktviteter

Projektet kommer att genomföra en rik uppsättning av aktiviteter för att nå sitt mål. Först görs en analys av varje deltagande SMF avseende dess internationella affärsutvecklingsförutsättningar och möjligheter på marknaden.

Projektet kommer att anordna flera gränsöverskridande workshops med nätverkningstillfällen för små och medelstora företag.

För att stötta företagen i deras arbete kommer projektet också att utveckla två användarvänliga digitala verktyg för internationell affärsutveckling och ge företagen stöd i att ta verktygen i bruk.

Deltagande företag

BID4E projektet syftar till att engagera 30 små och medelstora tillverkande företag i Västerbotten, Västernorrland, Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. I slutet av projektet har de deltagande företagen ökat sin kunskap om möjligheterna till digitalisering och nya affärsmodeller. De har fått bättre förståelse av internationella affärsutmaningar och de har bildat nya gränsöverskridande partnerskap och nätverk. Dessutom har de ökat sin kompetens avseende nya digitala verktyg för internationell affärsutveckling.

Projektid

1/2019-6/2021

Finansiering

Projektbudget: 794 025 euro.

Projektet finansieras av EU Interreg Botnia-Atlantica-programmet, Region Västerbotten, Österbottens förbund, Vasa universitet, Tammerfors universitet (Seinäjoki universitetscenter), Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet.

Kontaktperson

Juha Arrasvuori, Vasa universitet

Tel: +358 50 486 79 78

Mail: juha.arrasvuori@univaasa.fi

BA-logo2BFI.png

Updaterad 2019-07-21 - Verkkotoimitus
Login