Begreppsvärldar i svenskt språkbad

Begreppsvärldar i svenskt språkbad (BeVis) är ett forskningsprojekt som inleddes 2004 vid Enheten för nordiska språk vid Vasa universitet. Projektet är en del av forskningsprogrammet ReACT. Det övergripande målet för projektet är att studera hur språkbadselevernas ämnesspecifika kunskapsstrukturer och kunskapshantering utvecklas i undervisning som ges via både språkbadsspråket (svenska) och första språket (finska).

Forskningsprojektet förenar två forskningstraditioner som inte tidigare mötts och syftar därmed till att finna ett helt nytt sätt att beakta både språklig och kognitiv utveckling hos andraspråkstalare. I tidigare studier inom de aktuella forskningsområdena har man antingen utgått från ett språkutvecklingsperspektiv (t.ex. lexikal och syntaktisk kompetens i ett andraspråk) eller ett fackspråksperspektiv (t.ex. organisering av vetande hos fackmän).

Analysen baserar sig på en muntlig och skriftlig korpus som har samlats in vid språkbadsklasser i Esbo, Vasa och Åbo. Korpusen utökas med klassrumsobservationer och lärarintervjuer.

Projektet kännetecknas av tvärvetenskaplighet och analyserna genomförs i flera mindre delprojekt. Resultaten publiceras i form av vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar. Korpusen är tillgänglig både för studenter inom grundutbildningen (kandidatavhandlingar och avhandlingar pro gradu) och för forskarstuderande (doktorsavhandlingar).

Ett metodologiskt syfte för projektet är att skapa en ny metod för att analysera process och produkt inom andraspråkstillägnande ur ett kognitionsorienterat perspektiv. Syftet nås genom att kombinera två starka forskningsprofiler vid nordiska språk vid Vasa universitet; forskning i fackspråk och terminologi och forskning i språkbad och flerspråkighet.

I projektet betonas:

  • Produkt och process i konstruerandet av ämnesspecifik kunskap/kognitiv utveckling
  • Modellering och interaktionsmönster i ämnesspecifik diskussion (elev-elev, lärare-elev)
  • Longitudinell utveckling av kunskapshantering och begreppsutveckling
  • Kontextens roll för utveckling av språk och kognition
Updaterad 2012-10-18 - Verkkotoimitus
Login