Publikations databas och beställningar

Björklund, Siv & Martina Buss (toim./red.)

Kielikylpy: Kasvua ja kehitystä / Språkbad: Samverkan skapar styrka

Levón-institutets forskningsrapporter 113

Sidor: 153
Publikationsår: 2004
ISBN: 952-476-060-6
Språket: Finska
Tillgång: På lagret

Kielikylpy: KASVUA JA KEHITYSTÄ on sarjassaan viides käsikirja, jossa paneudutaan pidemmälle ehtineiden kielikylpyoppilaiden opetukseen ja kielelliseen kehitykseen. Käsikirjan artikkelit käsittelevät kielikylpyohjelmaa sekä opettajan että oppilaiden näkökulmasta. Kielikylpyopetus käsitetään kokonaisena opetusohjelmana ja artikkeleissa pyritään kielikylpyopetusta tarkastelemaan opettajien, opetuksen, oppilaiden näkemysten ja asenteiden sekä kielellisen kehityksen valossa. Käsikirja tarjoaa myös lukuisia lähteitä niille, jotka haluavat tarkemmin paneutua käsikirjassa esiteltyihin ilmiöihin. Språkbad: SAMVERKAN SKAPAR STYRKA är den femte handboken i en serie om språkbadsundervisning. I denna handbok behandlas aspekter som berör undervisning för längre hunna språkbadselever och deras språkliga utveckling. Artiklarna i boken ser på språkbadsprogrammet ur både lärarens och elevernas synvinkel. Man utgår från att språkbadsundervisningen är ett heltäckande undervisningsprogram och genom artikelurvalet strävar man efter att belysa språkbadsundervisning ur lärar-, elev- och undervisningsperspektiv. För elevernas del uppföljs både deras åsikter och attityder samt språkliga utveckling. Handboken innehåller även rikligt med källor för alla som ytterligare vill fördjupa sina kunskaper om de fenomen som presenteras i artiklarna.

Tillbaka