Publikations databas och beställningar

Österåker, Maria

Invandrare, handikappade och långtidsarbetslösa som arbetskraft. Den österbottniska arbetsgivarens uppfattningar, erfarenheter och intressen.

Levón-institutets forskningsrapporter 107

Sidor: 78
Publikationsår: 2003
ISBN: 952-476-023-1
Språket: Svenska
Tillgång: INTE Pä LAGRETD

Hur uppfattas invandraren, den handikappade och den långtidsarbetslösa som arbetskraft? På vilka villkor kan arbetsgivaren erbjuda sysselsättning i företaget åt dessa grupper? Hur kan man sammanföra den efterfrågan på arbetskraft som samhället står inför med den arbetskraft som de arbetssökande erbjuder? I rapporten studeras den österbottniska arbetsgivarens uppfattningar och erfarenheter av marginaliserad arbetskraft. I rapporten diskuteras även arbetsgivarens inställning till de incitament som förekommer i syfte att underlätta samt öka sysselsättningen av dessa grupper. Utgående från arbetsgivarnas respons utarbetas åtgärdsförslag till att minska arbetslösheten bland regionens invandrare, handikappade och långtidsarbetslösa. Rapporten bör fungera som språngbräda till mera koncentrerade forskningsansatser och som en källa till idéer för praktiskt arbete inom de olika intressegrupperna. Rapporten är ett led i ESF-projektet Equal Response vars främsta syfte är undanröja hinder för sysselsättning samt sänka företagens tröskel till att sysselsätta personer ur projektets målgrupp; invandrare, handikappade, långtidsarbetslösa och ungdomar.

Tillbaka