Daghemsbarns uppfattningar om språkfärdigheter, språktillägnande och språkanvändning

Postad 2014-12-10.

Projektet syftar till att identifiera vad som kännetecknar barns förhållningssätt till språkfärdigheter, språktillägnande och språkanvändning. Syftet är att beskriva språktillägnande och språkanvändning ur barnets synvinkel, genom barnets egen röst.

Forskningsmaterialet består av strukturerade intervjuer, där barn i åldern 5-6, antingen enskilt eller i par, ombes reflektera kring språktillägnande och språkanvändning. Vidare får barnen i uppgift att rita en teckning som föreställer dem själva i en språkinlärningssituation samt berätta om sin teckning i samband med intervjun. Intervjuerna görs av forskarna och av daghemspersonalen.

Materialet samlas in med hjälp av ljudupptagningar åren 2012-2015 i Ivalo, Jyväskylä och Vasa. En del av de intervjuade barnen deltar i språkbads- eller språkboverksamhet eller går i ett daghem där även engelska används vid sidan av finska. Ytterligare en del av barnen går i ett enspråkigt finsk- eller svenskspråkigt daghem. Fram till slutet av år 2014 har det gjorts totalt 57 intervjuer.

Som ansvariga forskare fungerar Karita Mård-Miettinen vid Vasa universitet, Jaana Toomar vid Jyväskylä universitet och Teija Kangasvieri vid det språkutbildningspolitiska nätverket Kieliverkosto. Utöver de ansvariga forskarna har även Elisa Miettinen/Kuusela, Sirpa Laitinen, Jaana Alila och Anu Palojärvi vid Jyväskylä universitet samt Johanna Latvala vid Vasa universitet deltagit i insamling och analys av material.

Projektet leds av universitetslektor, FD Karita Mård-Miettinen.

Mer om projektet: http://www.kieliverkosto.fi/tutkimus/#lastenkasitykset

Läs även: Päiväkotilapsilla myönteinen ja ennakkoluuloton suhtautuminen kielenoppimiseen (på finska)

Läs även: Leijonaa, tiikeirä ja venetsiaa - lapset osaavat kieltä kuin kieltä (på finska)

Tillbaka

X

Ge respons på den här sidan

Ditt namn

E-mail adressen

Respons

 
Updaterad 2019-06-06 - Verkkotoimitus
Login