Skrivkompetens

Postad 2016-03-29.

Syftet med projektet är att studera grundskole- och gymnasieelevers skrivkompetens på svenska i olika språkmiljöer i Finland och Sverige för att stöda skriftspråksutveckling på svenska.

Inom projektet uppmärksammas elevernas skriftspråksutveckling mot en större registervariation under skoltiden. Utvecklingen uppföljs främst genom textanalyser och genreanalyser av texter samt multimodala texter skrivna av elever i olika åldrar. Vidare görs jämförelser mellan elever med svenska som förstaspråk och andraspråk i avsikt att identifiera potentiella textuella och genrerelaterade drag som är bundna till individuell språkfärdighet och den lokala språkliga samt didaktiska miljön.

Projektet bidrar med kunskap om aspekter kring hur elever med svenska som första språk och svenska som andraspråk skriver och skillnader som ligger som grund för pedagogisk utveckling. Upplägget av projektet främjar samarbete över disciplinerna och förväntas ge resultat som intresserar såväl teoretiker som praktiker inom pedagogiken och språkvetenskapen.

I projektet deltar forskare från Vasa universitet, Åbo Akademi och Stockholms universitet under ledning av professor Siv Björklund. De vetenskapligt ansvariga forskarna är professor Ria Heilä-Ylikallio (Åbo Akademi), Ulrika Magnusson (Stockholms universitet) och Monica Axelsson (Stockholms universitet). Projektet representeras även av Katarina Rejman (Stockholms universitet) och doktorand Camilla Rosvall (Vasa universitet) och Anders Westerlund (Åbo Akademi). Svenska kulturfonden finansierar projektet under 2014−2016.

Projektet leds av professor, FD Siv Björklund

Tillbaka

Updaterad 2019-06-06 - Verkkotoimitus
Login