Samverkan mellan språklig praxis, flerspråkig identitet och språkideologi

Postad 2016-03-29.

Projektet ska beskriva de faktorer och värderingar inom samhället, inom familjer, bland elever och bland lärare som ligger bakom efterfrågan och utbud av språkbad.

Medan tidigare forskning om språkbad främst har undersökt elevernas färdigheter i svenska som andraspråk, tar projektet avstamp i språkbadselevernas olika sociala miljöer – hemmet, skolan, samhället – och studerar språkets betydelse och funktion i olika situationer.

Projektet studerar identitet i språkbad genom att ställa följande forskningsfrågor:

  1. Hur byggs elevernas språkliga identitet upp i dialog med föräldrar och lärare?
  2. Växlar språkbadselevernas språkliga identitet beroende på miljö och socialt sammanhang?
  3. Hur inverkar språkbadslärarens och föräldrarnas tankar och agerande kring språk på elevernas syn på sin egen (fler)språkiga identitet?
  4. Hurudana uppfattningar har lärare om sitt lärarskap i språkbad?

Projektet analyserar också den samhälleliga debatten om språkbad för att kartlägga attityderna till svenska språket och den rådande språkpolicyn i samhället.

Materialet i projektet är mångsidigt. Forskarna analyserar bl.a. intervjuer och enkäter med elever, föräldrar och lärare, gruppdiskussioner, dagböcker, teckningar och fotografier. Forskarna kommer också att göra deltagande observation i klassrum. Dessutom används tidningsmaterial för analys av den samhälleliga debatten om språk och språkbad. Materialet samlas i huvudsak in från och om svenskt språkbad i Finland, men forskarna breddar också perspektivet genom att undersöka motsvarande skolor på Irland och i Kanada.

Projektet leds av professor, FD Siv Björklund.

Läs mer: Samverkan mellan språklig praxis, flerspråkig identitet och språkideologi (2016-2019)

Projektet finansieras av Svenska Litteratursällskapet i Finland (2016–2019).

SLS-logo_main.jpg

Tillbaka

Updaterad 2019-06-06 - Verkkotoimitus
Login