Tvåspråkig pedagogik vid en finskspråkig daghemsavdelning

Postad 2014-12-10.

Forskningsprojektet följer en ny verksamhet på en finsk ort där en pedagog tillämpar tvåspråkig (finska-svenska) pedagogik med finskspråkiga daghemsbarn i åldern 2-6.

Data har insamlats under en tvåårsperiod (2012-2014) genom fältanteckningar, videoinspelningar av interaktion mellan barn och pedagog (ca 6 timmar), djupintervjuer med den tvåspråkiga pedagogen (totalt ca 5 timmar), familjeintervjuer (4 familjer, totalt ca 4 timmar) och familjeenkäter (9 familjer). Analysen av data fokuserar främst pedagog- och familjeperspektiv och söker svar bland annat på följande frågor: Hur används de två språken av pedagogen och av barnen? Hur fungerar och utvecklas den tvåspråkiga pedagogiken över tid? Hur upplevs verksamheten av familjerna och hur syns den i familjernas vardag? Svenska kulturfonden har stött projektet åren 2013-2014.

Projektet leds av professor Åsa Palviainen, Jyväskylä universitet & universitetslektor, FD Karita Mård-Miettinen, Vasa universitet

Mer information om projektet: https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/tutkimus/hankkeet/tvasprakig_pedagogik

Tillbaka

Updaterad 2019-06-06 - Verkkotoimitus
Login