Projekt

6.jpg

Klasstandem

Projektet bedrivs som ett aktionsorienterat utvecklingsarbete på det tvåspråkiga gymnasiecampuset Lykeion i Vasa, där forskare från Åbo Akademi och Vasa universitet samarbetar med finsklärare från Vasa gymnasium och svensklärare från Vaasan lyseon lukio.

12.jpg

Identitetskonstruktion i miljöer med två språk

Forskningsgruppens medlemmar studerar utvecklingen av identitet i språkbad inom ramen för två olika projekt:

22.jpg

Flerspråkighet i språkbad (Multi-IM)

Projektet syftar till att kartlägga nuläget i svenskt språkbad i Finland med fokus på språkbadsprogrammets flerspråkighetsaspekt.

17.jpg

Begreppsvärldar i svenskt språkbad (Bevis)

Det övergripande målet med projektet är att studera hur språkbadselevers ämnesspecifika kunskapsstrukturer och kunskapshantering kommer till uttryck och utvecklas i språkbad. Målet är att beskriva vad som kännetecknar språkbadselevers ämnesspecifika språkbruk på språkbadsspråket, svenska.