Projekt

15.jpg

eKlasstandem

Hankkeen tavoitteena on empiiriseen tutkimukseen pohjautuen kehittää luokkatandemia kielipedagogisena mallina virtuaalisille oppimisympäristöille. Hanke toteutetaan yhdessä Leppävirran lukion ja Gymnasiet i Petalax kanssa.

23.jpg

Universitetstandem

Projektet följer upp tandemsamarbete mellan språkcentren för Vasa universitet och Åbo Akademi i Vasa. Tandemsamarbetet förverkligas inom ramen för en kurs i det andra inhemska språket (finska/svenska) vid respektive universitet.

5.jpg

Skrivkompetens

Syftet med projektet är att studera grundskole- och gymnasieelevers skrivkompetens på svenska i olika språkmiljöer i Finland och Sverige för att stöda skriftspråksutveckling på svenska.

2.jpg

Språkbadsläraridentitet i utveckling

Syftet med projektet är att studera utvecklingen av språkbadsläraridentitet hos de första studenterna i utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning vid Vasa universitet.

8.jpg

Samverkan mellan språklig praxis, flerspråkig identitet och språkideologi

Projektet ska beskriva de faktorer och värderingar inom samhället, inom familjer, bland elever och bland lärare som ligger bakom efterfrågan och utbud av språkbad.

22.jpg

Daghemsbarns uppfattningar om språkfärdigheter, språktillägnande och språkanvändning

Projektet syftar till att identifiera vad som kännetecknar barns förhållningssätt till språkfärdigheter, språktillägnande och språkanvändning. Syftet är att beskriva språktillägnande och språkanvändning ur barnets synvinkel, genom barnets egen röst.

22.jpg

Tvåspråkig pedagogik vid en finskspråkig daghemsavdelning

Forskningsprojektet följer en ny verksamhet på en finsk ort där en pedagog tillämpar tvåspråkig (finska-svenska) pedagogik med finskspråkiga daghemsbarn i åldern 2-6.

2.jpg

Verkstad för flerspråkighet

Avsikten med nätverket Verkstad för flerspråkighet är att föra samman framstående flerspråkighetsforskare i syfte att skapa en gemensam referensram och agenda för forskning inom flerspråkighet. Utgångspunkten är ett tvärvetenskapligt, flerspråkigt och internationellt forskarsamarbete där forskarna har sin bakgrund i olika grenar av lingvistik, sociologi, pedagogik, samhällsvetenskap och handelsvetenskap.