Stora ändringar krävs då det gäller trafik och mobilitet i Vasa för att bromsa klimatförändringen

Postad 2019-05-15.

.

För att bromsa klimatförändringen måste vi även i Vasa hitta nya lösningar och ändra våra vanor. Vasa omställningsarena – en serie workshoppar som arrangerats av Vasa universitet – har utarbetat fyra omställningsvägar och 26 omedelbara omställningsåtgärder mot en mer hållbar trafik och mobilitet. Som omställningsmål satte arenan upp bland annat en fyrdubbling av användningen av kollektivtrafik och en tredubbling av andelen cykeltrafik i Vasa fram till år 2035.

Trafiken är enligt den senaste statistiken den sektor i Vasa som förorsakar mest utsläpp. För att tackla denna utmaning har Vasa omställningsarena arbetat fram idéer, lösningar och nya möjligheter. I arenaprocessen deltog en grupp experter som representerar olika sektorer i samhället. Omställningsarenan genomfördes som en del av projektet ’BothniaTM – Drivkraft för hållbar utveckling i Österbotten’. En forskningsrapport som getts ut i Vasa universitets publikationsserie presenterar omställningsarenans resultat.

– Vasa har en hög biltäthet och i stan är man van med att röra sig även kortare sträckor med bil. För att bromsa klimatförändringen och uppnå uppställda kolneutrala mål är vi tvungna att ändra vårt beteende då det gäller att röra sig inom staden, vilket i sin tur kräver att bland annat kollektivtrafiken utvecklas, säger forsknings- och utvecklingsprojektets ledare Arto Rajala som är professor i marknadsföring vid Vasa universitet.

Mer kollektiv- och cykeltrafik, mindre utsläpp från vägtrafik och bättre planering

– Arenans första omställningsmål siktar på att användningen av kollektivtrafik fyrdubblas fram till år 2035. Det andra omställningsmålet är en tredubbling av cykeltrafikens färdsättsandel, det tredje målet är en minskning av vägtrafikutsläppen med 90 procent, och det fjärde målet är att förbättra koordineringen av planeringen, berättar projektledare Mona Enell-Nilsson som är forskardoktor vid Vasa universitet.

För att målen skall kunna uppnås utarbetades under arenaprocessens gång omställningsvägar till nuläget. Omställningsvägarnas centrala steg beskrivs närmare i slutrapporten. I den sista delen av omställningsarenan identifierades omedelbara omställningsåtgärder som behövs för att få igång processen.

I slutrapporten listas sammanlagt 26 omedelbara omställningsåtgärder för att den långsamma systemiska omställningsprocessen i Vasa skall kunna inledas. De föreslagna åtgärderna omfattar ett brett spektrum som sträcker sig från en applikation för kollektivtrafiken till stadscyklar i alla stadsdelar samt från olika utredningar till kampanjer gällande hållbar arbetsplatsmobilitet.

Vasa stad förverkligar redan nu en av de föreslagna omställningsåtgärderna i och med att staden utarbetar en plan för hållbar mobilitet i Vasa. Också utarbetandet av en regional verksamhetsplan har inletts under ledning av utvecklingsbolaget VASEK.

– Arenans resultat är konkreta omställningsvägar för att minska koldioxidutsläppen från trafiken. Stadsfullmäktige beslöt år 2016 att Vasa ska vara kolneutralt år 2035. Projektets resultat är därför av stor betydelse. Tack vare projektet har vi lärt oss att använda omställningsarenan som metod och verktyg, och detta är något som vi kan tillämpa även inom andra områden. På basen av de föreslagna omedelbara omställningsåtgärderna kan vi utveckla nya projekt och ansöka om extern finansiering, vilket är speciellt viktigt då den finansiella situationen i övrigt är kärv, säger Vasa stads utvecklingschef Maija Alasalmi som ansvarar för stadens Energi- och klimatprogram.

Under arenan söker en expertgrupp gemensamt efter sätt att stöda omställning i en hållbar riktning

Arbetet i en omställningsarena baserar sig på Transition management -teorin som är en ansats som används för att stöda förändringsprocesser i samhället. Utgångspunkten är att man inte kan styra omställningen, men att man med ett aktivt angreppssätt kan stöda processen i en mer hållbar riktning. Vasa omställningsarena genomfördes enligt en modell som utarbetats vid Aalto-universitetet och som till stor del baserar sig på teori som utvecklats vid DRIFT-institutet vid Erasmus-universitetet i Rotterdam, Holland. Processen inleddes med att identifiera möjligheter, hinder och osäkerheter i fråga om omställning. Efter det formulerades fyra omställningsmål utgående från en vision, och målen konkretiserades i fyra omställningsvägar och 26 omedelbara omställningsåtgärder.

Vasa omställningsarena genomfördes som en del av Vasa universitets projekt BothniaTM – Drivkraft för hållbar utveckling i Österbotten. Projektet finansieras i huvudsak av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Österbottens förbund. Övriga finansiärer är Vasa stad och Vasa universitet.

  • Enell-Nilsson, Mona & Berg, Petra & Marttila, Tatu & Nyström, Johan & Pernaa, Hanna-Kaisa & Rajala, Arto (2019). Kohti kestävää liikkumista ja liikennettä. Vaasan murrosareenan tulokset. Vaasan yliopiston raportteja 13. Vaasan yliopisto.
  • Publikationens pdf: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-866-5

Mer information

Projektchef, forskardoktor Mona Enell-Nilsson, Vasa universitet, tfn 029 449 8400, moen(at)univaasa.fi

BothniaTM-projektets hemsida: /sv/sites/bothniatm/

Tillbaka

Updaterad 2019-05-15 - Verkkotoimitus
Login