Tvåspråkig pedagogik intresserar finskspråkiga familjer

Postad 2016-05-26.

Kirjassa kuvataan kielirikasteista eli suppeampaa kaksikielistä varhaiskasvatusta suomenkielisessä päiväkotiryhmässä.

Den nya boken ”På finska och svenska. Tvåspråkig pedagogik i daghem och förskola” beskriver den tvåspråkiga pedagogik som utvecklades och förverkligades i en daghemsgrupp på en finskspråkig ort. Verksamheten engagerade såväl personalen, barnen och föräldrarna som språkforskare.

Boken har gjorts i samarbete mellan Vasa och Jyväskylä universitet och finansierats av Svenska kulturfonden. Forskningsledare Karita Mård-Miettinen från Vasa universitet har varit redaktör tillsammans med professor Åsa Palviainen och Anu Palojärvi från Jyväskylä universitet.

- Även på finskspråkiga orter finns det familjer som vill kunna erbjuda svenska åt  sina barn. Den tvåspråkiga verksamheten var mycket populär. Vår bok visar att det även finns pedagoger och lärare på dessa orter som kan erbjuda barnen språkberikande verksamhet på svenska, berättar professor Åsa Palviainen, en av bokens redaktörer.

- ”Tvåspråkigheten har berikat vår familj väldigt mycket: Nya roliga sånger, Lucia-morgnar, jul- och vårfester. En helt ny värld, som öppnas genom språket.” ”Flickan använde också på eget bevåg svenska hemma, och ersatte ord hon inte kunde med finska. ’Titta mamma! Vilken fina vaaleanpunainen blomma.’”, kommenterar barnens föräldrar.

I boken beskrivs en ny typ av tvåspråkig verksamhet, där barnträdgårdsläraren flexibelt använde både finska och svenska i kommunikationen med sin finskspråkiga barngrupp. I boken beskrivs också planeringen och förverkligandet av den tvåspråkiga pedagogiken med hjälp av exempel.

I Finland finns ingen tidigare dokumentation över verksamhetsprinciper för småbarnspedagogik som ges på två språk. Boken presenterar en ny modell för dem som erbjuder mindre omfattande tvåspråkig undervisning. Målet med modellen är att bekanta sig med ett nytt språk och att så smått lära sig det, samt att skapa positiva attityder och erfarenheter.

- Pedagogen arbetar hela tiden på två språk. Tyngdpunkten ligger på att använda två språk i vardagliga situationer och inte bara i samband med särskilda moment. De två språken används inte slumpmässigt utan i enlighet med särskilda principer. Boken visar hur viktigt det är att man medvetet har funderat på verksamhetsprinciperna, beskriver professor Palviainen.

I boken ges också en översikt över olika former av språkundervisning i finländska daghem, samt över olika internationella verksamhetssätt inom tvåspråkig undervisning. Boken har skapats som ett verktyg och en inspirationskälla för pedagoger, ledare, planerare av dagvård och utbildning, beslutsfattare, föräldrar och forskare. Den passar också bra som utbildningsmaterial.

Bok: Anu Palojärvi, Åsa Palviainen & Karita Mård-Miettinen (red.) På finska och svenska. Tvåspråkig pedagogik i daghem och förskola.

Boken kan laddas ner från:

(pdf på finska)

(pdf på svenska)

suomeksijaruotsiksi.jpg

Tillbaka

Updaterad 2016-05-26 - Verkkotoimitus
Login