Avsiktsförklaring om att Vasa universitets språkutbildningar överförs till Jyväskylä universitet

Postad 2016-06-21.

Vasa och Jyväskylä universitet vill stärka sina profiler gemensamt. Vasa universitets mål är starkare specialisering på handelsvetenskap, teknik, kommunikation och förvaltningsvetenskap i syfte att utveckla sin nationella och internationella konkurrenskraft. Jyväskylä universitet vill stärka sin språkfokusering. Vasa och Jyväskylä universitets styrelser har preliminärt beslutat föreslå undervisnings- och kulturministeriet att Vasa universitets examensinriktade språkutbildningar och språkforskning överförs till Jyväskylä universitet fr.o.m. 1.8.2017. Förändringen ökar de studerandes möjligheter till specialisering i sina studier.

Finlands universitet genomgår en stor strukturomvandling vars bakgrund är högskolornas profilering och förstärkning av konkurrenskraften. Vasa och Jyväskylä universitet svarar på dessa utmaningar genom att förbereda en omställning som innebär att Jyväskylä universitet övertar ansvaret för Vasa universitets examensinriktade språkutbildningar och språkforskning.

– Vasa universitets mål är att bedriva högklassig forskning och utbilda konkurrenskraftiga experter. Med specialisering, som är ett naturligt element i universitetens utveckling, kan vi fortsatt garantera internationellt högklassig forskning och undervisning. Avsikten är att dagens examensinriktade språkundervisning och språkforskning ska fortsätta vid Jyväskylä universitet. Detta gäller engelska, tyska, nordiska språk, modern finska och språkbadsundervisning. Övrig språkundervisning förblir en del av Vasa universitets utbud och vi utvecklar språkcentrets verksamhet till en helt ny nivå, säger Vasa universitets rektor Jari Kuusisto .

– Båda universiteten kommer att få strategifinansiering från ministeriet för att utveckla sina kompetensområden. För Vasa universitet innebär detta i praktiken att verksamhetens volym kan öka en aning, tillägger han.

Studerande erbjuds större möjligheter till specialisering

Förändringen är planerad att träda i kraft 1.8.2017 i form av en rörelseöverlåtelse. Omställningen berör 700 studerande och 40 i personalen. Enligt avsiktsförklaringen övertas personalen av Jyväskylä universitet och ingen anställd sägs upp. Förändringen erbjuder de språkstuderande större möjligheter att stärka sin kompetens och specialisera sig bl.a. genom val av biämnen.

– Jyväskylä universitet ger alla språkstuderande vid Vasa universitet möjlighet att övergå till Jyväskylä universitet fr.o.m. läsåret 2017. Alternativt kan studierna slutföras vid Vasa universitet under övergångsperioden. Följande 12 månader efter avsiktsförklaringen har reserverats för att förbereda omställningen, som genomförs tillsammans med de studerande, studentkåren och personalen, säger rektor Matti Manninen från Jyväskylä universitet.

Omställningsbeslutet fastställs under hösten 2016 när undervisnings- och kulturministeriet har beslutat om ändringarna i utbildningsansvaret. Båda universiteten kommer att ge regelbunden information om hur förändringen framskrider.

Ytterligare information:

Jari Kuusisto, rektor, Vasa universitet, jari.kuusisto(at)uva.fi, 029 449 8291
Hannu Katajamäki, dekan, Vasa universitet, hannu.katajamaki(at)uva.fi, 029 449 8338
Francesca Cucinotta, chef, studie- och undervisningstjänster, francesca.cucinotta(at)uva.fi, 029 449 8137

Vasa universitet

Vasa universitet utexaminerar ansvarsfulla experter och ledare med internationell kompetens. Enligt Vasa universitets nya strategi har forskningen och utbildningen tre starka fokusområden: ledarskap och förändring, energi och hållbar utveckling samt finansiering och ekonomiskt beslutsfattande.

Vasa universitet började som handelshögskola år 1968. Universitet har cirka 5400 studerande och antalet anställda är cirka 500. Den internationella andelen bland studerande är 12 % och bland akademisk personal 18 %. Universitet erbjuder flera magisterprogram på engelska. Universitetets största utbildningsområde är handelsvetenskap. Teknikområdets styrka är samarbetet med regionens energikluster. Förvaltningsområdet har en lång historia inom utveckling av den offentliga förvaltningen.

Examensutbildning i språk vid Vasa universitet

Vasa universitets forskningsfokus i språkämnen är flerspråkighet, speciellt språkbad, fackspråk och terminologi samt olika språk och kulturer. Forskningen har utvecklats genom breda forskningsgrupper och deras kompakta forskningsteam. Härigenom har forskningsintressena en stark verklighetsförankring till regionen och samhället utan att glömma den internationella och framförallt nordiska orienteringen. Österbottens tvåspråkighet ger forskningen en särprägel.

I Vasa universitets språkämnen är utbildningen nätverksbildande, mångdisciplinär och arbetslivsrelevant med ett fokus på flerspråkighet och fackspråk samt översättning och kultur. Språkutbildningen i Vasa genomförs i breda utbildningsprogram som integrerar språkkunskaper med styrkorna hos universitetets andra läroämnen. Ett exempel på detta är förvaltningslingvistutbildningen i svenska. I Finland är Vasa universitet den enda utbildaren av språkbadslärare och -experter. Utbildningen genomförs i samarbete med Åbo Akademi.

Nuvarande kandidatprogram i språk och kommunikation:

 • Inhemska språken
 • Tyska språket och kulturen
 • Kommunikation, modern finska och engelska
 • Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning

Nuvarande magisterprogram i språk och kommunikation:

 • Språkexpertis i ett specialiserat samhälle
 • Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning
 • Magisterprogrammet i svenska och språkbad
 • Mångdisciplinärt magisterprogram i kommunikation
 • Magisterprogram i teknisk kommunikation
 • Comparative Cultural Studies
 • Master’s Programme in Intercultural Management and Communication

År 2015 utexaminerades 95 kandidater, 84 magistrar och 3 doktorer inom språk och kommunikation.

Jyväskylä universitet

Jyväskylä universitet har sitt ursprung i landets första finskspråkiga lärarseminarium, som grundades av Uno Cygnaeus år 1863. Universitetet är Finlands ledande lärarutbildare, vuxenutbildare och exportör av utbildning. Universitetets idrottsvetenskapliga helhet är den enda i landet. Baserat på studentrekryteringen är Jyväskylä det mest landsomfattande universitetet. Antalet studerande är nästan 15 000 och man har 2400 anställda.

Jyväskylä universitet omorganiseras 1.1.2017, då den nya humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteten blir universitetets största med sina 3 750 studerande. Den blivande institutionen för språk- och kommunikationsvetenskap kommer att ha cirka 20 professorer och totalt cirka 120 personer tillhörande forsknings- och undervisningspersonalen. Man kommer att ha cirka tusen aktiva studerande för grundexamina och cirka 140 påbyggnadsstuderande. Institutionen forskar på språkbruk och -inlärning, kommunikation och journalism samt utbildar språklärare, journalister och mångdisciplinära experter på språk, kommunikation och interaktion.

Forskningen fokuserar på tillämpad språkvetenskap samt kommunikation och media i en sammanlänkad värld. Forskningen inom språk representerar tillämpad språkforskning, som är ett av universitetets spetsområden. I forskningen betonas språkinlärning och -undervisning samt diskursforskning. Gemensamt är synen på språk som en social aktivitet, som granskas mångvetenskapligt. Forskningsresultaten svarar på utmaningarna inom språkinlärning och -undervisning samt en förändrad språkpraxis och omvärld, t.ex. i skolorna, arbetslivet och medierna. Man forskar på språkets betydelse för individerna och samhället samt hur samhällsförändringar påverkar språket samt inlärningen, undervisningen och bruket. Genom mångdisciplinär forskning svarar man på samhällsutmaningar som följer av förändrad flerspråkighet. Kommunikationsforskningen fokuserar på interaktionen i arbetslivet samt på kommunikationsteknikens och internationaliseringens betydelse för kommunikationen och medierna.

Tillsammans med Centret för tillämpad språkforskning genomförs profileringsprojektet ”Applied language studies for the changing society”, som finansieras av Finlands Akademi.

Enligt de nuvarande planerna kan man våren 2017 söka in på följande utbildningar: ämneslärare i främmande språk, lärare i modersmål och litteratur, mångdisciplinär språkexpert, teckenspråksexpert samt kommunikation och journalistik. Dessutom har institutionen två internationella magisterprogram: Intercultural Communication (ICC) och Applied Language Studies in the Changing Society (APPLANG). Huvudämnen i språkutbudet är engelska, romansk filologi, svenska, tyska språket och kulturen, finskt teckenspråk, finska, finska språket och kulturen och ryska språket och kulturen. Dessutom kan magister- och doktorsexamen avläggas i tillämpad språkvetenskap. I utbudet av biämnen ingår spanska, italienska och latin. Huvudämnen inom kommunikation är talkommunikation, journalistik och interkulturell kommunikation.

Antalet avlagda kandidatexamina är i snitt cirka 190. Motsvarande siffror för magisterexamen är cirka 200 och för doktorsexamen 11.

Tillbaka

Updaterad 2016-06-23 - Verkkotoimitus
Login