Språkbadets nya ambassadörer – de första språkbadslärarstudenterna får sin examen

Postad 2016-06-09.

Professor i svenskt språkbad Siv Björklund, Päivi Vierola, Kitty Koivula, Netta Savinen, Cia Ribacka, Jenni-Mari Myllyniemi, Johanna Latvala.

Under sommaren och hösten blir de första studenterna utexaminerade från Vasa universitet och Åbo Akademis gemensamma utbildningsprogram för språkbadsundervisning. Inom programmet avlägger studenterna såväl kandidat- som magistersexamen med huvudämnet svenska språket. Utbildningen är inriktad på svenskt språkbad i finskspråkiga skolor.

Päivi Vierola, Kitty Koivula, Netta Savinen, Cia Ribacka, Jenni-Mari Myllyniemi och Johanna Latvala har gjort den sista praktiken den här våren. För flera är avhandlingen pro gradu antingen färdig eller på slutrakan. Studierna har gått snabbt, eftersom de tidigare har avlagt kandidatexamen till exempel i svenska språket eller i barnpedagogik.

– Det har varit två intensiva år. Vi har velat studera i snabb takt. Det har varit krävande men givande, säger Jenni-Mari Myllyniemi.

Språkbadsutbildningen öppnar dörrar till flera yrken. Den ger färdighet att arbeta som språkbadslärare i grundskolan, behörighet att arbeta som klasslärare i grundskolan och behörighet att jobba som lärare i svenska i en finskspråkig grundskola eller ett finskspråkigt gymnasium. Dubbelbehörigheten för klasslärare och ämneslärare i svenska är ett värdefullt trumfkort från och med hösten 2016, då den nya timfördelningen gör att svenskundervisningen börjar redan i sjätte klass för alla elever.

Trots de många möjligheterna vet alla sex ändå vilket deras främsta mål är.

– Helst skulle jag vilja jobba som språkbadslärare i en språkbadsskola, säger Kitty Koivula.

I språkbad lär man sig på ett nytt språk

Enligt Vasa universitets professor Siv Björklund, som leder utbildningsprogrammet, tillägnar man sig i svenskt språkbad det nya språket genom att använda det i naturliga situationer. Undervisningen ges till en början till största delen på ett språk som inte är elevernas förstaspråk. Med andra ord undervisar man eleverna i matematik och biologi på språkbadsspråket.

– I språkbad är språket inte bara det man lär sig, utan också sättet man lär sig på, säger Netta Savinen.

– Ju yngre man är när man lär sig språket, desto bättre ställer man sig till det. Dessutom får man med kulturen i språket, fortsätter Päivi Vierola.

Studier vid två campus får god respons

Att man ordnat utbildningen på två olika campus i närheten av varandra är något som lovordas av studenterna. Vid Vasa universitet har de exempelvis studerat svenska, flerspråkighet och allmänna studier. Vid Åbo Akademis Vasaenhet har man avlagt studier i pedagogik och grundskolans läroämnen, samt ämneshelheternas branschövergripande studier.

– Det nya i utbildningen är att man genomför klasslärarstudierna och studierna i pedagogik på svenska, säger Päivi Vierola.

– Studierna vid Åbo Akademi är också språkbad för oss, fortsätter Jenni-Mari Myllyniemi.

Studenterna har genomfört fyra praktikperioder i skolor. Den första praktiken, fältpraktiken, gjordes bland annat i Åbo, Jakobstad och Sibbo, medan de andra praktikperioderna genomförts i Vasa.

– Till exempel på Keskuskoulu och Länsimetsän koulu, räknar Cia Ribacka upp.

Enligt Kitty Koivula har praktikperioderna varit roliga. Man har fått planera och undervisa 30 timmar och provat på hur det i praktiken är att ensam undervisa en hel klass.

Hälften har redan fått jobb

Hur skiljer sig då språkbadslärarens arbete från en normal klasslärares?

– Till exempel när man lär ut matematik måste man också fundera på språkliga mål och följa upp inlärningen av dem, säger Netta Savinen.

– Läraren måste vara uppmärksam på sin egen språkanvändning, eftersom hen kan vara den enda språkliga förebilden. Språket måste vara rikt och mångsidigt, säger Johanna Latvala.

Studenterna påpekar också att man som språkbadslärare måste vara beredd att ständigt utvecklas. Dessutom tillverkar en språkbadslärare mycket eget undervisningsmaterial.

Av de snart utexaminerade språkbadslärarna har hälften redan fått jobb, två i Vasa och en i Helsingfors.

– Jag har fått jobb för ett år vid Keskuskoulu. Min erfarenhet av att arbeta som förskolelärare hjälpte mig säkert, för i höst kommer jag att ha hand om 23 förstaklassare, säger Päivi Vierola.

Eftersom bristen på språkbadslärare är störst i södra Finland kommer största delen av dem som utexamineras sannolikt att placera sig där i framtiden.

Tillbaka

Updaterad 2016-06-10 - Verkkotoimitus
Login