Tyskan håller sin ställning i den finländska företagskommunikationen

Postad 2016-05-19.

Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden mukaan saksan kielen taito parantaa työnsaantimahdollisuuksia.

Även om engelskan har stärkt sin position har tyskan inte hamnat i skymundan, utan tyskan spelar fortfarande en roll i den finländska företagskommunikationen.

I forskningsprojektet Yritysviestintä Pohjanmaan ja saksankielisten maiden välillä undersöktes användningen och betydelsen av språk i företag i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten som har affärskontakter till de tyskspråkiga länderna. I den forskningsrapport som just har publicerats presenteras resultaten av en enkät som genomfördes inom projektet.

− Företag använder fortfarande mycket tyska då de kommunicerar med sina tyskspråkiga affärspartner, säger projektledaren och universitetslektorn Margit Breckle från Vasa universitet.

De anställda skriver och läser bl.a. e-postmeddelanden, broschyrer, anvisningar och kontrakt på tyska. Dessutom pratar de tyska till exempel i telefon, i kundservice, i förhandlingar och vid olika sammankomster.

Har man nytta av tyska på arbetsmarknaden?

Nästan alla respondenter har något slags kunskaper i tyska. Men vissa utnyttjar sina kunskaper mer än andra.

− Det finns ett tydligt samband mellan tyskkunskaper och användning av tyska som arbetsspråk. Ju bättre respondenterna anser att deras kunskaper i tyska är, desto mer uppger de att de använder språket i sitt arbete. De respondenter som bedömer sina tyskkunskaper som ”bra” eller bättre tenderar att använda tyska dagligen, förklarar Breckle.

I arbetslivet räcker det alltså inte nödvändigtvis om man bara har baskunskaper i tyska. Det lönar sig att lära sig språket bättre om man vill ha nytta av det på arbetsmarknaden. En stor del av respondenterna är av den åsikten att kunskaper i tyska förbättrar möjligheterna att få arbete inom den egna branschen, till exempel inom metallindustrin.

Hälften av respondenterna tror dessutom att tyskans betydelse kommer att öka i framtiden.

Flerspråkighet har en viktig roll

Förutom tyska spelar också flerspråkigheten en viktig roll i företagskommunikationen. Respondenterna behärskar inte bara de inhemska språken utan oftast har de språkkunskaper i fyra, i bästa fall till och med i tio språk. De har möjlighet att använda sina språkkunskaper i sitt arbete: Förutom finska, svenska, engelska och tyska uppger de att de använder även ryska, franska och spanska som arbetsspråk.

I företagen används främmande språk inte bara i kommunikationen med affärspartnerna, utan flerspråkigheten syns också i företagens interna kommunikation.

− Mer än två tredjedelar av företagen använder mer än ett språk internt, berättar Breckle.

De språk som används mest i den interna kommunikationen är finska, svenska och engelska, men även tyska används.

Enkäten genomfördes hösten 2015 och den skickades till företag i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten som har affärskontakter till de tyskspråkiga länderna. Projektet finansierades av Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond och Aktiastiftelsen i Vasa.

Forskningsrapporten

Breckle, Margit & Rinne, Marleena (2016). Yritysviestintä pohjalaismaakuntien ja saksankielisten maiden välillä.
Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 209.

 

Ytterligare information:

FD Margit Breckle, universitetslektor i tyska språket vid Vasa universitet, margit.breckle(at)uva.fi, tel. 029 449 8570

 

breckle_kansi.jpg

Tillbaka

Updaterad 2016-05-19 - Verkkotoimitus
Login