Nyheter: Arkiv

2015-01-01 - 2015-12-31

thumbnail_mg_7451.jpg

2015-12-16

Små och-medelstora företag har personalledarskap på villovägar

I Vasa universitets HERMES-projekt forskas det om utmaningar i personalledarskap, speciellt i små och medelstora företag. Det finns utrymme för att förbättra personalledarskap och speciellt förmansarbete i dessa. Resultat kunde vara ett rejält produktivitetssprång.

thumbnail_zuwanderer.jpg

2015-12-14

Doktorsavhandling: Det tyska ordet Zuwanderer – fortfarande en neutral benämning?

Sylvi Elsners doktorsavhandling behandlar språkbruket i en migrationspolitisk kontext och är särskilt relevant med tanke på den nuvarande flyktingsituationen i Europa. Undersökningen fokuserar på användningen av det tyska ordet Zuwanderer (invandrare) som från och med millennieskiftet började användas i allt större utsträckning av politikerna i Tyskland.

thumbnail_002b.jpg

2015-12-04

SLS finansierar ett nytt språkbadsprojekt

Svenska litteratursällskapet i Finland finansierar ett nytt forskningsprojekt om språkbad vid Vasa universitet med 368 000 euro.

thumbnail_sairaalaa.jpg

2015-09-21

Doktorsavhandling: Läkarna ser sig som dåliga chefer

Anne Kujala’s doktorsavhandling koncentrerar sig på en mycket viktig och aktuell fråga – ledarskapet inom hälso- och socialförvaltningen. Föremålet för undersökningen var de professionella ledarskapsfärdigheterna, d.v.s. de kunskaper och färdigheter för ledarskapsbeteendet införskaffade genom studier och praktik.

thumbnail_003.JPG

2015-09-07

Åbo Akademi pris till Pirkko Vartiainen, Harri Raisio och Nina Pilke

Stiftelsen för Åbo Akademi har utdelat Åbo Akademi pris på till professor Pirkko Vartiainen,forskardoktor Harri Raisio och professor Nina Pilke.

thumbnail_anvia_lahjoitus.jpg

2015-08-25

Anvia donerade 40 000 euro till universitet

Anvia Abp har donerat 40 000 euro till Vasa universitet. Donationen riktas särskilt till utbildningsområdet för teknik. Donationen överräcktes av Anvias styrelseordförande Bengt Beijar och verkställande direktör Mika Vihervuori tisdagen den 25 augusti.

thumbnail_tuulimyllyt.jpg

2015-08-13

Disputation: Tekniska förbättringar av Windside vindkraftverks system

Det är en utmaning att bygga vindkraftverk som effektivt laddar batterier. Således är det främsta målet för Bertil Brännbackas avhandling att finna metoder att utveckla laddning av batterier vid låga och höga vindhastigheter genom att använda el- och reglertekniska hjälpkomponenter.

thumbnail_monikielisyyden1.jpg

2015-06-16

Språkliga behov som diskussionstema för flerspråkighetsforskare

Vasa universitets och Åbo Akademis samarbetsorgan, Flerspråkighetsinstitutet, arrangerade ett expertseminarium Verkstad för flerspråkighet vid Vasa universitet 4–5.6.. Seminariet var samtidigt ett första möte för det internationella forskarnätverket Verkstad för flerspråkighet, och syftade till att utforma framtida samarbete och etablera kontakter mellan olika länder och vetenskapsområden. Under seminariet diskuterade flerspråkighetsexperterna temat språkliga behov.

thumbnail_mg_7674.jpg

2015-06-02

Två språkbadspublikationer från Vasa universitet

Vid Vasa universitet har det publicerats två nya utredningar i anknytning till språkbad. Forskardoktor Mari Bergroth diskuterar nuläget för språkbad i de inhemska språken i publikationen Kotimaisten kielten kielikylpy. Forskningsamanuens Annika Peltoniemi diskuterar och jämför språkbadslärarutbildning i olika länder i rapporten Kansainvälinen näkökulma kielikylpyopettajakoulutukseen.

thumbnail_img_0140.jpg

2015-03-26

Vasaprofessor kallad till Universitetet i Barcelona för att utses till korresponderande medlem av Institut d’Estudis Catalans

Professor emeritus Christer Laurén har sedan början av 1980-talet haft ett mångsidigt samarbete med katalanerna. Universitat de Barcelona har omkring 100 000 studerande; omkring 5000 är inskrivna vid institutet för filosofi och socialvetenskaper.

thumbnail_img_8856.JPG

2015-03-16

Från vintersömn till höstflyttning – med fokus på språkbadselevers naturvetenskapliga begrepp

Elina Nevasaari har i sin doktorsavhandling inom svenska språket undersökt naturvetenskapliga begrepp i språkbadselevers uppsatser. Undersökningen visar att språkbadseleverna för det mesta strukturerar begrepp på samma sätt som de jämnåriga jämförelseeleverna även om det finns vissa skillnader i hur eleverna språkliggör begreppen.