Språkpraktik med FinTandem

FinTandem

För att få språkpraktik tillgodoräknad med FinTandem (5 studiepoäng) ska du delta i FinTandemkursen ett läsår. I praktiken betyder detta ungefär från oktober till maj. Du och din FinTandempartner ska träffas två timmar per vecka, alltså en timme (60 min) på vartdera språket.

Förutom dessa träffar med din partner ska du också delta i de gemensamma närstudieträffarna (5 st.) som ordnas vid Vasa Arbis och Korsholms vuxeninstitut samt skriva inlärningsdagbok över träffarna. Nedan mera information om hur du skriver inlärningsdagboken.

Du ska alltså delta i:

  1. 60 timmar tandemträffar med din FinTandempartner.  I praktiken betyder detta 30 timmar träffar på svenska och 30 timmar träffar på finska (ömsesidighetsprincipen). Kursen är ca 30 veckor lång från första till sista närträffen och meningen är att man träffas 2 timmar/vecka. Om detta inte är möjligt varje vecka kan man förstås kompensera det genom att förlänga någon träff eller genom att träffas flera gånger någon annan vecka.
  2. Närstudieträffar. Det arrangeras 5 närträffar under kursen, 2 timmar/närstudieträff. Detta ger dig alltså 10 timmar övning. Sammanlagt blir detta 70 timmar övning. Därtill skriver du en inlärningsdagbok där du reflekterar över din språkinlärning och språkliga medvetenhet. Inlärningsdagboken skrivs på svenska.

Obs! Bristfälligt deltagande i Fintandem kan inte kompenseras. Om du inte har tillräckligt många tandemträffar eller närstudieträffar kan Fintandem i ditt fall inte räknas som språkpraktik.

Inlärningsdagboken

Inlärningsdagboken består av fyra delar, som alla lämnas in till de språkpraktikansvariga vid enheten för nordiska språk i slutet av läsåret.

1. Första delen heter utgångsnivån och den skriver du alldeles i början av kursen, omfattning ca en A4. Reflektera över dina kunskaper och färdigheter i tandemspråket och modersmålet med utgångspunkt i

  • språkproduktion och -förståelse (ordförråd, satsstruktur, korrekthet, uttal osv.)
  • kulturkunskap i fråga om båda kulturerna
  • medvetenhet om din egen inlärningsstil och förmågan till självstyrt lärande (inlärarautonomi)

2. Andra delen handlar om målsättningar och också den skriver du före första träffen med din partner, omfattning ca en A4. Ni kan gärna diskutera era målsättningar med din tandempartner. Du kan även komplettera med nya mål senare. Reflektera över dina egna målsättningar och förväntningar gällande språkinlärning och samarbetet med FinTandempartnern. Vad vill du lära dig och hur planerar du att arbeta för att nå dina mål? Fundera även kring det praktiska så som tidsschema och var ni kan träffas.

3. Inlärningsdagboken skriver du efter varje träff, den bildar alltså den största delen av din dagbok. Skriv ungefär en A4 efter varje träff. Anteckna för varje träff hur länge ni använde svenska. Då du skriver din inlärningsdagbok över träffarna är det meningen att du reflekterar över din inlärningsprocess, t.ex. vad du har lärt dig, vad annat du vill lära dig, hur du kunde lära dig mer, vad du skulle vilja göra, vilka aktiviteter/samtalsämnen som fungerar/inte fungerar och varför, vilka språkliga och kulturella kontraster kom fram under träffen.

Kom ihåg att reflektera över språkanvändningen både på tandemspråket och på modersmålet. Skriv en enhetlig text som innehåller dina funderingar kring inlärningsprocessen och samarbetet med din FinTandempartner. Meningen med inlärningsdagboken är att hjälpa dig planera och utvärdera dina tandemträffar så att din FinTandemkurs blir så effektiv som möjligt.

Observera att du ska reflektera över din inlärning, inte endast rapportera vad ni har talat om.

4. Sista delen är utvärdering och den skriver du efter kursen, ca en A4. Utvärdera ditt deltagande i FinTandem och dina inlärningsresultat både vad gäller språket, kulturen och den språkliga medvetenheten samt förmågan att styra din egen inlärning. Utgå ifrån de målsättningar du hade i början av kursen.

Intyg

Efter kursen lämnar du in din inlärningsdagbok till amanuens Hanna Snellman.

Be om ett intyg för närstudieträffarna från kurskoordinatorn vid Vasa Arbis. Bifoga intyget till din inlärningsdagbok som du lämnar in till enheten för nordiska språk.

 

Läs mer om FinTandem

X

Ge respons på den här sidan

Ditt namn

E-mail adressen

Respons

 
Updaterad 2019-08-06 - Filosofinen tiedekunta
Login