Vasa universitets strategiska mål och medel 2013-2016

Forskning

 • Forskningens och doktorsutbildningens internationella prägel stärks.
 • Universitetets andel i den nationella doktorsutbildningen, den internationella publikationsverksamheten och forskningsfinansieringen stärks inom alla vetenskapsområden.
 • De bästa forskningsgrupperna når internationellt erkänd hög nivå.

Detta förverkligas inom ramen för forskningsgrupper, forskarskola, modell för forskarkarriär (tenure track) samt publikationsverksamhet.

Utbildning

 • Utbildningen är av hög kvalitet, klart profilerad och affärsinriktad.
 • Utbildningen är relevant för arbetslivet.
 • De utexaminerade har goda förutsättningar för internationellt arbete.
 • Utbildningen är studentinriktad och kännetecknas av gemenskap och samsyn.

Detta förverkligas inom ramen för olika utbildningsprogram, både nationella och internationella magisterprogram, genom att studier i affärsverksamhet och internationellt arbete ingår i alla examina samt genom livslångt lärande.

Växelverkan med det omgivande samhället

 • Universitetet producerar kunnig arbetskraft.
 • Vi har intimt samarbete med både nationella och lokala aktörer.
 • Vi är aktiva förmedlare av forskningsresultat som är till nytta för samhället.

Detta förverkligas genom synlighet i medierna, strategiska nätverk, lokala och regionala nätverk, yrkeshögskolesamarbete, alumnverksamhet samt genom Levón-institutets verksamhet.

Ledarskap, personal och ekonomi

 • Målet för verksamheten är resultat och kvalitet.
 • En effektiv förvaltning stöder forskning och utbildning.
 • Som arbetsgivare satsar vi på gemenskap och samsyn, kompetent personal och ökat välmående.
 • Vi tillämpar principer om jämlikhet.

Detta förverkligas genom styrsystem för verksamheten, resultatlön, personalens möjlighet till delaktighet, ökat internationellt arbete, god inlärningsmiljö, universitetets eget brand samt yrkeshögskolesamarbete.

Updaterad 2017-02-03 - Verkkotoimitus
Login