panorama_tervahovi2.jpeg

Enheten för nordiska språk

Vid enheten för nordiska språk anser vi att språk är kommunikation, vilket betyder att språk är lika med användning av språk. Detta känns mycket naturligt vid Vasa universitet, där svenska språket är en del av vardagen i en tvåspråkig miljö.

Vi har specialiserat oss på modern svenska med forskning och undervisning i fackspråk, flerspråkighet och språkinlärning, tolkning, översättning samt nordiska språk.

Enheten har en stark forskningstradition och forskningen inom områdena fackspråk, språkbad och flerspråkighet är internationellt erkänd. Även intresse för det tvåspråkiga i litteraturen har väckts. Tack vare kopplingen till forskningen är även enhetens egna undervisningsmetoder innovativa. Språkbad, dialogundervisning och tandemmetoden samt flerspråkig fackspecifik kompetens har en speciell betydelse med tanke på växelverkan med det tvåspråkiga samhället.

Siv Björklund
professor, ledare för enheten

Updaterad 2017-01-31 - Verkkotoimitus
Login