Yliopistoon kandidaatin ja maisterin tutkintoihin hakevien tulee täyttää yliopistolaissa määritellyt edellytykset hakukelpoisuudesta.

  Hakukelpoisia alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet

  1. ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon
   - suomalaisen ylioppilastutkinnon
   - International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
   - European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
   - Reifeprüfung-tutkinnon                                                                                                                 - Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon
  2. ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon; tai
  3. ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

  Korkeakoulututkinnon yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suorittaneet ovat hakukelpoisia.

  Tekniikan alan yhteisvalinnassa (DIA) ja kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa myös AICE-tutkinnon suomessa suorittaneet ovat hakukelpoisia ilman erillistä anomusta.

  Yliopistoon voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

  Hakijan, joka ei kuulu yleisen hakukelpoisuuden piiriin, tulee hakuajan päättymiseen mennessä toimittaa yliopistolle

  • perusteltu anomus hakukelpoisuuden selvittämiseksi ja
  • jäljennökset aikaisemmin suoritettujen opintojen ja tutkintojen todistuksista.

  Palautusosoite:
  Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
  PL 700, 65101 Vaasa

  Hakuvuoden keväällä valmistuvat

  Hakukeväänä valmistuvat ovat hakukelpoisia yhteishaussa, mikäli saavat tutkintotodistuksen kevään yleisenä lukioiden tai ammatillisten oppilaitosten päättäjäispäivänä. Myös yleisen valmistumispäivän jälkeen valmistuvat voivat hakea, mikäli toimittavat kopion valmistuneen tutkinnon todistuksesta Vaasan yliopiston hakijapalveluihin 6.6.2019 mennessä. Sähköinen hakemus täytetään kuitenkin normaalisti hakuaikana. Jos tutkinto valmistuu myöhemmin kuin 6.6., hakukelpoisuus arvioidaan erikseen.

  Keväällä 2019 IB- tai EB-ylioppilastutkinnon suorittavat lähettävät 10.4.2019 mennessä todistuksen tutkinnon alustavista arvosanoista. Lopullinen valinta ratkeaa tutkintotodistuksen saamisen jälkeen. Lopullinen tutkintotodistus tulee toimittaa hakijapalveluihin 12.7.2019 mennessä.

  Hakukelpoisuus pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon

  Pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:

  1. soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon;
  2. soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon; taikka
  3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

  Vaasan yliopiston maisteriohjelmien hakuun voi osallistua myös sellainen hakija, jonka hakuperusteena oleva tutkinto ei ole valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Tällaisessa tapauksessa opiskelijaksi hyväksyminen on ehdollinen siten, että lopullinen opiskeluoikeus myönnetään vasta jos opiskelija saa tutkintotodistuksen ja toimittaa siitä oikeaksi todistetun kopion yliopiston hakijapalveluihin heinäkuun loppuun mennessä ja jos aikaisempien opintojen laajuus ja opintomenestys ovat vähintään samat, kuin maisterihaussa ko. ohjelmaan viimeiseksi hyväksytyllä hakijalla.

  Kielitaitovaatimukset

  Kielitaitovaatimukset esitetään kunkin kandidaattiohjelman omalla sivuilla.

  Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys

  Kansainväliset ylioppilastutkinnot rinnastetaan suomalaiseen yliopistoon kunkin hakukohteen valintaperusteissa määrätyllä tavalla. Rinnastustapa esitetään kandidaattiohjelmien omilla sivuilla sekä yhteisvalintojen sivuilla.