Tekniikan ja kauppatieteiden ainutlaatuisia osaajia

  Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelma

  Vaasan yliopiston teollisuusekonomikoulutuksessa voit yhdistää tuotantotalouden, tietojärjestelmätieteen ja kauppatieteiden opinnot ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi. Tällaista koulutusta ei ole muualla. Saat osaamista niin tekniikasta, kauppatieteistä kuin projektijohtamisestakin.

   


  3 hyvää syytä valita Vaasan tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

  Työnantajat tutuiksi.
  Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti yritysmaailman yhteyksiä ja kansainvälisiä verkostoja. Yhteistyö tuo opintoihin työelämän globaaleja näkökulmia.
  Harvinaisia osaajia.
  Meillä kauppatieteellinen koulutus yhdistyy tekniikkaan ainutlaatuisella tavalla. Jotta tuotanto toimisi liiketoiminnan näkökulmasta tehokkaasti, tarvitaan myös kaupallista osaamista.
  Yhteiskunta digitalisoituu.
  Työmarkkinoilla on kysyntää, sillä tulevaisuuden uudet työtehtävät mm. myynnissä, tuotannossa, taloushallinnossa ja IT:ssä edellyttävät tuotannon prosessien hallintaa sekä osaamista tietojärjestelmien kehittämisestä ja IT-projektien johtamisesta.

  Opintojen eteneminen

  tutatjt2020

  Opintosuunnat

  Yhteisten opintojen jälkeen (140 op) valitaan opintosuunta. Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelmassa opintosuunta valitaan näistä kahdesta.

  Tuotantotalouden painopistealoja ovat tuotekehitys ja laadunhallinta, tuotannonohjaus ja logistiikka sekä teknologinen kilpailukyky. Opit kehittämään yritysten tuotantoa tehokkaalla talouden, tekniikan ja johtamisen organisoinnilla, jossa tavoitteena on luoda asiakkaalle mahdollisimman paljon hyötyä.

  Opetuksessa huomioidaan sekä liiketoimintaprosessin että teknologisen kilpailukyvyn näkökulmat maailmanlaajuisesti. Opintojen jälkeen voit työskennellä esimerkiksi korkean teknologian yrityksissä, jotka tarvitsevat tulevaisuuteen suuntautunutta teknologiajohtamista, tai tutkimuksen sekä alueellisten ja kansallisten kehittämishankkeiden parissa.

  Tietojärjestelmätieteen ammattilaisena hyödynnät IT-osaamistasi, jotta yritykset ja organisaatiot menestyvät. Tulevissa työtehtävissäsi seuraat IT-alan teknistä kehittymistä, olet perillä teknologian tuomista mahdollisuuksista sekä suunnittelet ja kehität tietojärjestelmiä tukemaan yritysten ja organisaatioiden tavoitteita. Saat valmiudet johtaa tekniikan ja liiketoiminnan asiantuntijoista koottuja tiimejä. Opinnoissa painotetaan projektinhallintaosaamista. Voit erikoistua myös energiaketjun tarkasteluun tietojenkäsittelyn näkökulmasta tai suuntautua tekniseen viestintään. Se yhdistää tietojärjestelmätieteiden, viestintätieteiden ja kauppatieteiden opinnot, keskeisinä teemoina käytettävyys, käyttäjälähtöisyys ja saavutettavuus.

  Osaamista tekniikasta ja kauppatieteistä

  Kauppatieteiden opinnot tietojärjestelmätieteen tai tuotantotalouden pääaineessa ovat sinua varten, jos

  • olet kiinnostunut sekä tekniikasta että kauppatieteistä ja haluat opiskella molempia
  • suunnittelet verkkokaupan perustamista
  • olet kiinnostunut tietojärjestelmien suunnittelusta ja analysoinnista
  • haluat ratkoa tuotannon kysymyksiä teollisuudessa
  • haluat kehittää energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä tuotteita taloudellisesti
  • haluat saada monipuoliset tiedot liiketoiminnan eri osa-alueista

  Yhteiskunta digitalisoituu kiihtyvällä vauhdilla. Sen vuoksi tietojärjestelmäosaaminen on kriittistä niin liike-elämässä kuin julkisella sektorillakin. Myös tulevaisuudelle yhä tärkeämpi energia-ala tarvitsee asiantuntijoita. Työmarkkinoilla on siis kysyntää alan osaajille.

  Opit kehittämään tuotannon prosesseja, tuotteita, palveluita ja tietojärjestelmiin perustuvia ratkaisuja liiketoiminnan tueksi. Tuotantoyritykset tarvitsevat asiantuntijoita, jotka hallitsevat tuotannon prosessit ja laatukysymykset sekä osaavat kehittää tietojärjestelmiä ja johtaa IT-projekteja. Lisäksi vaaditaan kaupallista osaamista, jotta tuotanto toimisi liiketoiminnan näkökulmasta tehokkaasti.

  Opetusmenetelmät ovat monipuolisia. Opintoihin kuuluu luento- ja verkkokursseja, luentotehtäviä, ryhmätöitä, case-harjoituksia ja projektitöitä, kirjallisuustenttejä, vierailevia luennoitsijoita sekä yritysvierailuja. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Luot hyvät suhteet mahdolliseen työnantajaasi jo opiskeluaikana.


  Tutkinnon suoritettuasi:

  • osaat perustiedot taloustieteistä
  • ymmärrät projektinhallinnan perusteet ja menetelmiä
  • osaat käyttää yleisimpiä työvälineohjelmistoja ja hyödyntää tietoverkkoja tiedonhaun välineenä
  • osaat soveltaa menetelmätieteiden perustietoja sekä tunnet oman alan tyypilliset matemaattiset menetelmät
  • osaat tuottaa yksinkertaisia tietokoneohjelmia, tunnistat verkkoliiketoiminnan toimintamallit ja osaat hyödyntää taulukkolaskentaa tehokkaasti
  • hallitset laadunhallinnan perusteet, tunnet kestävän kehityksen käsitteet ja ymmärrät energia-alan liiketoiminnan perustoimintaa
  • tunnistat tietotekniikan aineopinnot suoritettuasi tietotekniikan perusteet laaja-alaisesti ja sinulla on edellytykset tietotekniikan kehityksen seuraamiseen sekä osaat soveltaa pääaineessa oppimaasi käytännössä tietojärjestelmien suunnittelun osa-alueella tai teknisen viestinnän osa-alueella tai
  • osaat tuotantotalouden aineopinnot suoritettuasi selittää, kuinka eri tekijät vaikuttavat tuotantolaitosten toimintaan, ymmärrät tuotantolaitosten toimintaperiaatteet sekä tilaus- ja toimitusketjun merkityksen ja tunnet menetelmiä sen hallintaan.

  Lisätietoja ohjelmasta, valintaperusteet, pisteytyksen ja valintakokeen tiedot näet Opintopolusta.


  Akkreditoinnit

  ASIIN-laatuleima varmistaa, että koulutusohjelma täyttää korkeat laatustandardit, koulutus on laadukasta ja että se tarjoaa onnistuneen oppimisprosessin.

  siegel-a-rgb-q.pngeuro_inf_seal_bachelor_rgb.jpg

  Hae ohjelmaan

  Eri hakuväylien tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

  Siirry Opintopolkuun

  Valintaperusteet lyhyesti

  Huom! Valintaperusteisiin on tullut muutoksia 30.4.2020. Ajantasaiset tiedot löydät Uudet päivitetyt valintaperusteet -osiosta. Tällä sivulla näkyvät vanhat tiedot.

  65 (joista ensikertalaisia 70 %)

  1. Todistusvalinta (39 paikkaa)
  Ensikertalaisille hakijoille on varattu 28 paikkaa. Voidakseen tulla valituksi todistuspisteillä, hakijan tulee saada todistusvalinnassa vähintään 77 pistettä.

  2. Valintakoevalinta (26 paikkaa)
  Ensikertalaisille hakijoille on varattu 18 paikkaa. Voidakseen tulla valituksi, hakijan tulee saada valintakokeesta vähintään 10 pistettä.

  Todistusvalinnan pisteytys

  Todistusvalinnan pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaan. Todistuspisteiden maksimimäärä on 154 ja todistusvalinnassa on saatava vähintään 77 pistettä. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut (ns. kynnysehto) matematiikan (joko pitkä tai lyhyt) kokeen hyväksytysti.

  Hakija voi saada pisteitä viidestä aineesta:

  - Äidinkieli
  - Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  - Hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli
  - Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

  Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa, mikäli kynnysehto täyttyy. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Esimerkiksi matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä.

  Ylioppilastodistuksen arvosana

  L

  E

  M

  C

  B

  A

  äidinkieli*

  33,0

  27,5

  22,0

  16,5

  11,0

  5,5

  Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

  matematiikka, pitkä

  36,1

  30,0

  24,0

  18,0

  12,0

  6,0

  matematiikka, lyhyt

  28,3

  23,6

  18,9

  14,1

  9,4

  4,7

  Hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli

  kieli, pitkä

  28,3

  23,6

  18,9

  14,1

  9,4

  4,7

  kieli, keskipitkä

  25,1

  20,9

  16,8

  12,6

  8,4

  4,2

  kieli, lyhyt

  22,6

  18,9

  15,1

  11,3

  7,5

  3,8

  Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

  biologia

  22,4

  18,6

  14,9

  11,2

  7,5

  3,7

  filosofia

  20,0

  16,7

  13,3

  10,0

  6,7

  3,3

  fysiikka

  26,5

  22,0

  17,6

  13,2

  8,8

  4,4

  historia

  24,5

  20,4

  16,3

  12,2

  8,2

  4,1

  kemia

  22,4

  18,6

  14,9

  11,2

  7,5

  3,7

  kieli, pitkä

  28,3

  23,6

  18,9

  14,1

  9,4

  4,7

  kieli, keskipitkä

  25,1

  20,9

  16,8

  12,6

  8,4

  4,2

  kieli, lyhyt

  22,6

  18,9

  15,1

  11,3

  7,5

  3,8

  maantiede

  20,0

  16,7

  13,3

  10,0

  6,7

  3,3

  psykologia

  22,4

  18,6

  14,9

  11,2

  7,5

  3,7

  terveystieto

  17,3

  14,4

  11,5

  8,7

  5,8

  2,9

  uskonto/elämänkatsomustieto

  24,5

  20,4

  16,3

  12,2

  8,2

  4,1

  yhteiskuntaoppi

  20,0

  16,7

  13,3

  10,0

  6,7

  3,3

  muut reaaliaineet**

  22,4

  18,6

  14,9

  11,2

  7,5

  3,7

  *äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä

  ** EB-, IB-, RP-/DIA-tutkintoaineet, joille ei löydy vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa pisteytetään kohdan muut reaaliaineet mukaan.

  Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB), International Baccalaureate-tutkinto (IB) sekä Suomessa suoritetut Reifeprüfung (RP) -tutkinto ja Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinto pisteytetään todistusvalinnassa suomalaisen ylioppilastutkinnon tapaan. Näin luet taulukkoja EB-, IB-, RP-/ DIA-tutkintojen osalta.

   

  Valintakokeen pisteytys

  Valintakokeesta voi saada enintään 20 pistettä. Valituksi tuleminen edellyttää, että hakija saa valintakokeesta vähintään 10 pistettä.

  Valintakoe järjestetään maanantaina 1.6.2020 klo 12-16.

  Valintakokeessa mitataan sekä loogista päättelykykyä ja ongelmaratkaisukykyä että kykyä omaksua ja käsitellä uutta tietoa.

  Valintakoe muodostuu kahdesta osiosta

  • Ensimmäinen osio perustuu kokeessa toimitettavaan aineistoon
  • Toinen osio koostuu päättelytehtävistä, joihin ei ole etukäteismateriaalia.

  Kumpaankaan osioon ei siis ole etukäteismateriaalia.

  Valintakoe järjestetään Vaasan lisäksi Espoossa, Tampereella ja Oulussa. Hakija voi valita koepaikkakunnan. Koepaikka ilmoitetaan hakulomakkeella.

  Lisätietoja koepaikoista

  Kysy hakemisesta ja opinnoista

  Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä.


  Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
  sähköposti: hakijapalvelut(at)univaasa.fi
  puh: 029 449 8005

  Luotsi 1.krs,
  PL 700, 65101 Vaasa

  Opiskelun ja opetuksen palveluiden henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa. Heihin voit olla yhteydessä koulutusohjelman toiminnan suunnitteluun, opetusjärjestelyihin ja ohjelman kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

  Koulutusvastaava

  puh: 029 449 8511

  sähköposti: tetiopin(at)univaasa.fi


  Valmistuneiden tarinat

  Tiina Ritari

  Brand Manager

  Tiina Ritari

  Brand Manager

  Tiina Ritari muistaa hyvällä opiskeluajoista kauniin ja kotoisan kampuksen, rennot ja asiantuntevat opettajat, lineaarialgebran tuskan, Tritonian kahvion sekä Vaasan...

  Vesa-Jukka Vornanen

  Ylläpitopäällikkö

  Vesa-Jukka Vornanen

  Ylläpitopäällikkö

  Vesa-Jukka Vornanen opiskeli Vaasan yliopistossa tuotantotaloutta. Nyt hän työskentelee Seinäjoen kaupungin ylläpitopäällikkönä sekä valmiusryhmän puheenjohtajana...

  Terhi Pettersson

  Senior Development Manager

  Terhi Pettersson

  Senior Development Manager

  Terhi Pettersson opiskeli Vaasan yliopistossa tuotantotaloutta. Opinnot yliopistossa avasivat Terhille tien mieluisten työtehtävien pariin jo opiskeluaikana.

  Sinusta voi tulla

  • tuotekehitysinsinööri
  • toimitusjohtaja
  • kehitysjohtaja
  • järjestelmäasiantuntija
  • laatupäällikkö
  • sourcing manager
  • projektipäällikkö
  • it-asiantuntija
  • toimittaja
  • myynti-insinööri
  • kehitysjohtaja
  • tutkija
  • suunnittelija
  • verkkomedian suunnittelija
  • käytettävyysasiantuntija
  • tietohallintojohtaja
  • tietojärjestelmäsuunnittelija
  • ohjelmistosuunnittelija
  • asiantuntija
  • opettaja
  • network designer

  Tietokoneet ja tekniikka lähellä sydäntä

  Ystävykset Pietari Pelto-Piri ja Arno Kalliokorpi tuntevat toisensa jo peruskouluajoilta Porista. Päätyminen samaan opiskelupaikkaan ei ollut sattumaa.

  - Hain yhteishaun aikana moniin eri korkeakouluihin. Tunti haun päättymisen jälkeen Pietari tuli kylään ja kertoi hakeneensa Vaasaan opiskelemaan tuotantotaloutta ja tietojärjestelmätiedettä. Tiesin heti alan olevan myös minulle oikea, koska tietokoneet ja tekniikka ovat olleet aina lähellä sydäntäni. En mennyt yhteenkään pääsykokeeseen vaan odotin seuraava hakua, jotta voin hakea samaan paikkaan.

  Vuoden päästä Arno sai toivomansa opiskelupaikan ja lopulta nuoret miehet pääsivät aloittamaan opintonsa samaan aikaan armeijan jälkeen.

  - Ala on tosi kiinnostava yhdistelmä kauppaa ja tekniikkaa, tällaista ei ole missään muualla.

   


  Koe Vaasan tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

  Kansainvälisen casekilpailun finaaliin

  Tuotantotalouden opiskelijajoukkueemme voitti Euroopan laajuisen Tournament in Management and Engineering Skills (TIMES) -kilpailun semifinaalin Saksassa. Voittajajoukkueessa kilpailivat Ronja Vuorinen, Santeri Onninen, Sami Ristimäki ja Riku Heinonen.

  Semifinaali oli osa Euroopan laajuista yliopisto-opiskelijoiden kilpailua, jossa opiskelijat ratkovat erilaisia case-tehtäviä. Joukkueet saavat neljä tuntia aikaa lukea tehtävänannon ja rakentaa ratkaisun ongelmaan.

  Lue lisää: http://bit.ly/2p1JqCB


  Joko tunnet #Snöörit?

  YouTube -reality #Snöörit tutustuttaa sinut tekniikan opiskelijan elämään Vaasassa.

  Snööritä itsesi