Markus Erkkilä opiskeli Vaasan yliopistossa hallintotieteitä pääaineenaan aluetiede. Tällä hetkellä hän työskentelee Etelä-Pohjanmaan liitossa maankäytön suunnitelijana.

  Mitä teet tällä hetkellä?

  Työskentelen Etelä-Pohjanmaan liitossa maankäytön suunnittelijana. Keskeisin osa työtäni liittyy maakuntakaavan laadintaan. Maakuntakaava on kartalla esitetty pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueidenkäytöstä. Siinä sovitetaan yhteen valtakunnalliset ja maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Yleispiirteisimpänä kaavana se on ohje kuntien kaavoitukselle ja muulle alueidenkäytön suunnittelulle.

  Etelä-Pohjanmaalla maakuntakaava uudistetaan vaiheittain. Vaihemaakuntakaava I käsittelee tuulivoimaa ja vaihemaakunta II kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja. Vaihemaakuntakaavan III sisältönä ovat turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, energiapuun terminaalit ja kulttuurimaisemat. Valmisteilla olevien vaihemaakuntakaavojen teemat sovittavat yhteen merkittäviä taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia, joten mielenkiintoisia työtehtäviä riittää.

  Työpäiväni koostuvat kaavojen laadintavaiheista riippuen erilaisten selvitysten tai vaikutusten arviointien laadinnasta, kaavaprosessiin liittyvästä vuorovaikutuksesta muiden viranomaisten ja kaavan osallisten kanssa sekä tietysti kaavakartan, -määräysten ja -selostuksen tuottamisesta. Lisäksi vastaan paikkatiedon hallinnasta ja annan vuosittain n. 30 lausuntoa kuntakaavoista.

  Työssäni maakuntaliitossa koen olevani näköalapaikalla maakunnan kehittymisen suhteen. Työssäni pystyn verkostoitumaan kattavasti sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti. Onnistuneella kaavoituksella ja sen toteutuksen edistämisellä voin olla osaltani edesauttamassa maakunnan kehittymistä.

  Millaista hyötyä aluetieteestä on ollut työssäsi?

  Opinnot ovat antaneet hyvän käsityksen alueellisen kehittämisen kokonaisuudesta. Kokonaiskentän ymmärtämys auttaa hahmottamaan työelämän tarjoamia mahdollisuuksia ja omia kiinnostuksen kohteita. Yksittäisistä kursseista paikkatietoon, hallinto-osaamiseen sekä julkisoikeuteen liittyvät kurssit ovat antaneet varsinkin työuran alkutaipaleelle erityisosaamista, jolla on kysyntää strategisessa maankäytön suunnittelussa.

  Mitä ajatuksia on jäänyt mieleesi opiskeluajoista?

  Hallintotieteiden opintojen osalta mieleen on jäänyt avoin ja vuorovaikutteinen ilmapiiri, joka korostui varsinkin maisterivaiheen opinnoissa. Poikkitieteellinen ja laaja-alainen opetus haastaa omaa ajatusmaailmaa jatkuvasti. Aluetieteen opetus on varsin hyvin kiinni tässä ajassa ja sen ilmiöissä.

  Siirryin koulutustani vastaaviin työtehtäviin jo ennen kandidaatiksi valmistumista. Valmistuin hallintotieteiden maisteriksi aluetiede pääaineena vuonna 2013. Aluetieteen yksikkö on ihmisen kokoinen - ainakin omalla kohdallani olen kiitollinen siitä, miten joustavasti ja työelämään kytkeytyvästi jäljellä olevat opintoni pystyin suorittamaan.

  Miksi kannattaa opiskella aluetiedettä?

  Aluetieteen opiskelu mahdollistaa monipuolisen sijoittumisen työelämään. Tutkinnon sisällä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa oman osaamisen kehittämiseen. Sote- ja aluehallintouudistuksen myötä alueellisen kehittämisen kentässä tulee tapahtumaan historiallisen suuria muutoksia, samalla tarvitaan taas uudenlaista ajattelua ja tuoreita osaajia!

  Opiskelijoita kannustan kytkemään opintojaan työelämään jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Etsikää omaa kiinnostuksen kohdettanne esim. tekemällä harjoitustöitä erilaisiin organisaatioihin todellisista aiheista, käyttäkää työharjoittelun tarjoama mahdollisuus ja suunnatkaa viimeiset opintonne näiden kokemusten pohjalta kiinnostuksenne suuntaan! Ja muistakaa nauttia yliopisto-opiskelun mahdollistamasta vapaudesta!

  Julkaistu 01.03.2017.

  Takaisin