Strategia ja arvot

Vastuulliseen liiketoimintaan suuntautunut yliopisto

Olemme erikoistunut, tehokas ja kansainvälisesti kilpailukykyinen tiedeyliopisto. Toimintamme ytimen muodostaa kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen.

Perimmäinen tehtävämme on luoda uutta osaamista ja vaalia sivistystä yhteiskuntamme keskeisenä arvona. Tartumme siksi globaaleihin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Työllämme haluamme raivata polkuja yksilöiden, yhteisöjen ja ympäröivän maailman positiiviselle ja kestävälle kehitykselle.

Kuva
Visio-ikoni

Visio

Vaasan yliopistoa arvostetaan kansainvälisesti menestyvänä ja vaikuttavana tiedeyliopistona.
Kuva
Missio-ikoni

Missio

Teemme vaikuttavaa tutkimusta ja koulutamme osaajia tämän päivän ja tulevaisuuden yhteiskuntaa varten. Edistämme kilpailukykyä, innovaatioita ja kestävää kehitystä liiketoiminnassa, teknologioissa ja yhteiskunnassa.
Kuva
Arvot-ikoni

Arvot

Rohkeus
Yhteisöllisyys
Vastuullisuus

Tutkimus

Yhdistämme vahvan tieteenalakohtaisen osaamisemme globaaleihin muutostrendeihin monitieteisissä tutkimusalustoissamme. Edistämme niiden avulla monitieteisyyttä, tieteidenvälisyyttä ja poikkitieteisyyttä, jotta voimme tutkimuksen keinoin ratkaista monimutkaisia yhteiskuntaamme kohtaavia ongelmia. Teemme eettisesti kestävää ja vastuullista tutkimusta. Noudatamme aina avoimen tieteen periaatteita.

Toimimme keskellä Pohjois-Euroopan suurinta energia- ja ympäristöalan osaamiskeskittymää. Pidämme tärkeänä tehtävänämme vaikuttaa energiasektorin uudistamiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Koulutus

Tarjoamme opiskelukokemuksen, joka perustuu mielenkiintoiseen ainevalikoimaan, yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutteisuuteen. Innostava kokonaisuus rakentuu merkityksellisistä ja ajankohtaisista sisällöistä, teknologisten mahdollisuuksien hyödyntämisestä ja opiskelijoiden omaehtoisista projekteista.

Painotamme koulutuksessa oppiaineiden ja laadun lisäksi opiskelijoiden henkilökohtaista kasvua ja työelämävalmiuksia. Meiltä opiskelijat saavat työkaluja analyyttiseen, eettiseen ja kriittiseen ajatteluun, joka luo vahvan pohjan jatkuvalle oppimiselle ja ihmisenä kehittymiselle. Tarjoamme tukea opintojen ohjaukseen, henkilökohtaiseen kehittymiseen ja hyvinvointiin kaikille yliopistoyhteisön jäsenille.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Ihmiskunta on suurten haasteiden edessä oman toimintansa takia. Ilmastonmuutos, eriarvoistuminen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat globaaleja ongelmia, jotka vaativat sekä paikallisia että maailmanlaajuisia ratkaisuja.

Yliopistot tuottavat uutta tietoa ja kouluttavat eri alojen osaajia ja tiedostavia kansalaisia.

Avoin ja kansainvälinen yhteisö

Haluamme olla tunnettuja yhteisöllisyydestämme ja monimuotoisuudestamme. Henkilöstömme on toimintamme menestyksen avaintekijä. Toimintakulttuurimme ja yhteisömme perustuu
tasa-arvoisuudelle ja yhdenvertaisuudelle.

Toimimme aktiivisesti kansainvälisissä ja kotimaisissa huippututkimuksen ja koulutuksen verkostoissa ja kumppanuuksissa. Yhteisömme jäsenet vierailevat, kouluttautuvat ja työskentelevät tiedeyhteisöissä ja yrityksissä eri puolilla maailmaa uransa eri vaiheissa. Edistämme vastuullisesti ulkomaalaisten osaajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Vaasan yliopiston strategiset tavoitteet ja keinot 2017-2020

Vaasan yliopisto on liiketoimintaorientoitunut, monialainen ja kansainvälinen yliopisto. Painoalamme ovat:

 • johtaminen ja muutos
 • energia ja kestävä kehitys sekä
 • rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko

Tutkimus

 • Tavoittelemme hyvää kansainvälistä tasoa, ilmiölähtöisyyttä, tieteenalat ylittäviä tutkimuskokonaisuuksia ja hyvin verkottunutta tutkijakoulua.
 • Panostamme vahvasti kansainvälisen tason tutkimustoimintaan, laatuun ja vaikuttavuuteen.
 • Kansainvälisen tason vetovoimaiset tutkimusympäristöt ja ilmiölähtöiset tutkimusalustat
  houkuttelevat painoalojen parhaimmistoon kuuluvia tutkijoita Vaasan yliopistoon.
 • Tutkijakoulutuksemme on monipuolista ja vahvasti verkottunutta sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Koulutus

 • Opetuksemme on tehokasta, laadukasta ja vaikuttavaa.
 • Luomme kandidaattiohjelmista entistä laajempia ja selkeämpiä kokonaisuuksia ja kehitämme maisteriohjelmista hyvin profiloituneita ja kansainvälisiä.
 • Koulutusohjelmat vastaavat yhteiskunnan koulutustarpeisiin, ja niiden vahva työelämärelevanssi parantaa työllistymistä.
 • Kehitämme opettajien pedagogista osaamista ja digitaalisten välineiden käyttöä opetuksessa.
 • Olemme vahva koko Suomen alueella toimiva aikuiskouluttaja.
 • Kehitämme koulutuspalveluiden vientiä systemaattisesti.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

 • Tuotamme ajankohtaista ja korkeatasoista tutkimusta sekä koulutusta.
 • Olemme tiiviissä vuorovaikutuksessa Vaasan seudun energia-alan valtakunnallisesti merkittävän osaamiskeskittymän kanssa.