Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikka

Kaikessa Vaasan yliopiston tutkimustyössä noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa”.

TENKin ohjeet ja suositukset

Vaasan yliopisto on vahvistanut myös omat eettiset suositukset, joissa linjataan eettisesti kestävän opinto-, tutkimus ja hallintokulttuurin tavoitteita ja toimintaa tiedeyhteisössä.

Yliopiston tutkijat voivat suorittaa itseopiskeluna tutkimusetiikan kurssin ja myös Tutkijakoulu tarjoaa vuosittain myös tutkimusetiikkaan liittyvän kurssin jatko-opiskelijoille. Jokaisen tutkijan tulee olla tietoinen hyvästä tieteellisestä käytännöstä ennen tutkimustyönsä aloittamista.

Tietyissä tutkimusasetelmissa tarvitaan tutkimuseettinen ennakkoarviointi. Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia tieteenalakohtaisten eettisten käytänteiden mukaisesti painottuen tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle mahdollisesti koituvan haitan ennakointiin. Ennakkoarviointi koskee vain tarkoin määriteltyjä tutkimusasetelmia.

  • Mikäli haluat tehdä tutkimusta Vaasan yliopistosta tai sen henkilökunnasta, tulee sinun pyytää tutkimuslupa. Yhteyshenkilö tähän liittyen on päällikkö Virpi Juppo, Tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu.
  • Tutkimusetiikan tukihenkilö Vaasan yliopistossa on päällikkö Virpi Juppo, Tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu.
  • Tutustu myös tutkijan ansioluettelomalliin.
  • Lisätietoja ja ohjeistusta yliopiston intranetissä.
Yliopiston tutkijoita