Uusien opiskelijoiden orientoituminen yliopisto-opiskeluun

Yliopisto-opiskelun luonteesta

Yliopisto-opiskeluun liittyvät olennaisesti tiede ja tutkimus, sivistys sekä yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Opiskelun tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin, valmiudet tutkimustiedon ja -menetelmien soveltamiseen sekä valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä. Muita yliopisto-opetukseen ja -oppimiseen liitettyjä taitoja ovat kriittinen ajattelu, tiedon hankinta, hallinta ja arviointi, analyysien ja synteesien tekeminen, uuden tiedon tuottaminen, ryhmätyötaidot sekä valmiudet kansainvälistymiseen. Edellä mainitut tavoitteet sisältyvät oppiaineiden opetussuunnitelmiin, jotka konkretisoituvat opetuksen järjestämisessä sekä opetuksessa ja ohjauksessa. Opetussisällöt perustuvat tutkittuun tietoon eli opetus on tiedelähtöistä. Tutkimusprosessin hallintaa kokonaisuudessaan harjoitellaan opinnäytteiden avulla.

Yliopisto-opiskelijalta vaadittavia taitoja ovat mm. kyky loogiseen ajatteluun, järjestelmällisen tiedonhankinnan taidot ja valmius uusien tietokokonaisuuksien tuottamiseen ja esittämiseen. Muista ottaa vastuu omasta oppimisestasi ja sen laadullisuudesta, arvioi omaa oppimistasi, keskustele ja kommunikoi, ajattele kriittisesti, arvioi ja sovella. 

Oppiaineet ja opettava henkilökunta tukevat oppimista monipuolisilla opetusmenetelmillä, jotka yhdistettynä opiskelijoilta saatuun palautteeseen edistävät reflektiivisyyttä ja itsearviointia ja näin ollen myös oppimista. Päävastuu oppimisesta on kuitenkin opiskelijalla itsellään.

Uudet opiskelijat aloittavat opintonsa opintojaksolla Johdatus yliopisto-opiskeluun (OPIS0006, 2 op). Jakso on osa HTK-tutkinnon orientoivia opintoja. Yliopisto, akateeminen yksikkö sekä ylioppilaskunta järjestävät uusille opiskelijoille orientaatiopäiviä, joihin opiskelijoiden edellytetään osallistuvan aktiivisesti. Päivien tarkoituksena on taata opintojen sujuva käynnistyminen sekä integroituminen omaan akateemiseen yksikköön ja opiskelijayhteisöön. Tällöin tutustutaan omaan tieteenalaan, opetus- ja opiskelukäytäntöihin, yliopisto-opiskeluun, opintoneuvontapalveluihin sekä opiskeluympäristöön.

Jaksoon sisältyy pienryhmäohjausta, joka toteutetaan tuuroriryhmissä. Jokaisella opiskelijalla on opintonsa aiemmin aloittanut opiskelija tuutorina. Ohjauksen tarkoituksena on tutustuttaa uusi opiskelija yliopistoon, opiskelijajärjestöihin, oman alansa opiskeluun ja opiskelijoihin sekä opastaa opintososiaalisissa kysymyksissä. Tuurori neuvoo myös mm. opintojaksoille ilmoittautumisessa sekä tutustuttaa erilaisiin sähköisiin opiskelijapalveluihin. Tuutoritoiminta keskittyy opintojen alkuun.

Osana opintojaksoa opiskelijan tulee laatia opiskelupäiväkirja ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Ohjeita opiskelupäiväkirjan laadintaan

Opiskelupäiväkirja on oman oppimisen arvioinnin ja kehittämisen väline. Sen tarkoituksena on auttaa muodostamaan henkilökohtainen näkökulma opittuihin asioihin. Pyri keskittymään oppimiseen ja kiinnostaviin asioihin. Päiväkirjan avulla voit kuvata kokemusmaailmaasi ja tunnistaa oppimisen vahvuuksia ja heikkouksia. Sen tarkoituksena on toimia arvioinnin tukena ja ideoiden tallentajana sekä edistää reflektointia siitä, mitä ja miten olet oppinut.

Mitä opiskelupäiväkirja voi sisältää:

 • Mitä asioita arvostat yliopisto-opinnoissa ja -tutkinnossa?
 • Miksi olet lähtenyt opiskelemaan juuri tätä tieteenalaa?
 • Omat opiskelutaidot ja -tottumukset: tapasi opiskella?
 • Mitä olet tai et ole oppinut, mitä vielä pitäisi opiskella ja oppia?
 • Mitä ovat oppimisen esteet omalla kohdallasi?
 • Oman ajankäytön suunnittelu, seuranta ja hallinta?
 • Omien tavoitteiden, toteutusten, palautteiden ja uusien tavoitteiden kirjaaminen.
 • Missä asiassa tarvitsen vielä tukea ja ohjausta, mistä asiasta haluaisin vielä lisätietoa?
 • Askarruttavia kysymyksiä, ideoita, ajatuksia, palautetta ja kommentteja?
 • Pitkän tähtäimen opiskelutavoitteet ja -suunnitelmat?
 • Summa summarum: vapaamuotoinen päiväkirja oppimisesta sekä yhteenvetoa tärkeistä oppimiskokemuksista ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Opiskelupäiväkirjan kirjoittaminen on hyvä tapa kehittää valmiuksia myös tekstin tuottajana. Sinällään päiväkirjan muoto ei ole oleellinen tekijä, vaan oleellisin on sisältö. Opiskelupäiväkirja on henkilökohtainen tuotos, joten päiväkirja on hyvä silloin kun sillä on ollut merkitystä kirjoittajalle. Opiskelupäiväkirjan suositeltava laajuus on noin 5–10 sivua tekstiä.