Viestintä, brändi ja markkinointi

Bloomberg Market Concepts

Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Bloomberg Market Concepts (BMC) verkkokurssi maksutta. Kurssista saatava todistus osoittaa, että opiskelijalla on hallussaan talouden ja rahoituksen peruskäsitteet sekä taito käyttää Bloombergin päätteitä.
 • Verkkokurssi sisältää seuraavia moduuleita: terminaalin perusteet, talouden indikaattorit, valuutat, joukkovelkakirjalainat, osakkeet, optiot, hyödykkeet ja salkunhoito.
 • Suorittaaksesi kurssin ota yhteys Bloomberg Labin yhteyshenkilöihin John Kihniin tai Stig Xenomorphiin.

John Kihn
Yliopisto-opettaja

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Rahoitus

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • 029 449 8537
 • Tervahovi D221
Stig Xenomorph
Tutkijatohtori, finance

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Rahoitus

 • etunimi.sukunimi@univaasa.fi
 • 029 449 8625
Off

Innovation and Entrepreneurship InnoLab

Keskeisiä tutkimuskohteita ovat avoimet innovaatiot, käyttäjäinnovaatiot, yrittäjyys sekä julkisen sektorin innovaatiot ja uudistaminen

Avoin tutkimusalusta perustuu ilmiölähtöisyyteen ja monitieteiseen tutkimukseen. 

InnoLab kannustaa soveltamaan kansalaistiedettä, avointa tiedettä ja design-ajattelua. InnoLabin tavoitteena on synnyttää innovatiivista, uutta luovaa tutkimusta ja edistää uusia tapoja tehdä tiedettä. Yhdistäviä tekijöitä näiden kaikkien taustalla ovat osallistaminen, luovuus, madaltuvat hierarkiat ja aktiiviset kansalaiset. InnoLab panostaa hyvään, dynaamiseen yhteistyöhön ulkoisten kumppaniensa kanssa sekä viestintään, joka on kiinnostavaa ja mukaan kutsuvaa kaikenlaisille yleisöille.

InnoLabissa hyödynnetään Vaasan yliopiston monitieteistä asiantuntemusta sen kaikilla painopistealueilla, laajassa yhteistyössä elinkeinoelämän, julkisen sektorin, muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Off

Digital Economy

Digital Economy –tutkimusalustalla keskitytään digimurrokseen teollisuudessa ja yhteiskunnassa

Digital Economy on ilmiölähtöinen ja monitieteinen avoin tutkimusympäristö, jossa tutkitaan eri tieteenalojen näkökulmista uusien teknologioiden mahdollistamia innovaatioita ja niiden vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin ja yhteiskuntaan. Tutkimusaiheisiin kuuluvat moninaiset datan ja tiedon näkökulmat – miten tietoa tuotetaan, kerätään, siirretään, tallennetaan, analysoidaan, johdetaan, hyödynnetään liiketoimintaan, suojataan ja turvataan. Tutkimuskohteita ovat muun muassa tekoäly, koneoppiminen, digitalisaation vaikutukset tapoihin työskennellä ja kommunikoida, sääntely digitalisaatiossa, digitaalimarkkinointi, data-analyysi, data- ja alustatalous sekä automaatio.

Tutkimus

Digital Economy -tutkimusalusta on avoin tutkimusympäristö, jossa tutkitaan eri tieteenalojen näkökulmista uusien teknologioiden mahdollistamia innovaatioita ja niiden vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin, teollisuuteen ja yhteiskuntaan - keskiössä ovat digimurroksen eri näkökulmat.

Alusta toimii pääosin ulkopuolisesti rahoitetuin tutkimus- ja kehitysprojektein.

  Image
  research programmes

  Tutkimusaihepiirejä eri digitalouden näkökulmilta ovat muun muassa tekoäly ja data-analytiikka teollisuussovelluksissa ja liiketoiminnassa, resurssiniukka automaatio ja kestävä IoT, alustatalous, digitaalimarkkinointi ja -viestintä sekä digitaalisääntely.

  • Tekoäly, konehahmotus ja -oppiminen teollisuudessa ja päätöksenteossa
  • Älyteollisuus
   • Robotisoitu logistiikka ja liikenne (tavarat ja henkilöt) sekä tuotanto teollisuudessa
   • luotettava IoT ja tietoliikenne
   • kestävä automaatiotekniikka
  • Data-analytiikka liiketoiminnassa ja rahoituksessa
  • Kaiken tiedon digitalisointi ja virtualisointi sekä sen tuomat liiketoimintamahdollisuudet
  • Pilvipalveluiden, big datan ja avoimen datan kehittyminen ja hyödyntäminen
  • MyData
  • Kaiken instrumentointi ja mittaus
  • Digitaaliset joukkoistusalustat ja ekosysteemit
  • Älykäs ja robusti sähköntuotannon ja energiajärjestelmien tietotekniikka
  • Rakennetun ympäristön anturointi, tilannekuva ja avaruusdatan tehokas hyödyntäminen
  Off

  VEBIC - Vaasa Energy Business Innovation Centre

  VEBIC on Vaasan yliopiston monitieteinen energian ja kestävän kehityksen tutkimus- ja innovaatioalusta. Se vastaa tehokkaan energialiiketoiminnan paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. VEBIC kokoaa yhteen huippututkijat, monipuolisen tutkimusinfrastruktuurin, liike-elämän ymmärryksen, kansainväliset verkostot ja julkishallinnon tuen. Tutkimusalusta yhdistää voimansa yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta yhteiskunnallinen ja yritysvaikuttavuus olisi mahdollisimman laajaa.

  Painopistealueet

  VEBICillä on kaksi tutkimusohjelmaa ja kolme tutkimuslaboratoriota. Lisäksi työtä tehdään myös opetuslaboratoriossa. Ensimmäinen tutkimusohjelma keskittyy tulevaisuuden resilientteihin energiajärjestelmiin ja toinen tutkimusohjelma energiamurroksen hallintaan. VEBICin laboratorioissa tehdään innovatiivista tutkimusta ja testausta liittyen esimerkiksi polttomoottoreihin, tulevaisuuden polttoaineisiin ja luotettavien tulevaisuuden sähkö- ja energiajärjestelmien integrointiin.

  Image
  Vebic focus areas

  Tehtävät

  • Sitouttaa ja pitää tiivistä yhteyttä sidosryhmiin.
  • Vahvistaa verkostoja ja yhteistyötä VEBICin toimintaan liittyvillä aloilla Vaasassa, Suomessa ja Euroopan unionissa.
  • Auttaa, koordinoida ja johtaa sisäistä ja ulkoista monitieteistä tutkimusta ja tuotekehitystä sekä innovaatioita.
  • Tarjota palveluita, jotka yhdistävät yliopistoa ja yrityksiä ja painottuvat TKI-toimintaan, verkostoitumiseen, akateemiseen ja liiketoiminnan tukeen sekä infrastruktuurien kehittämiseen.
  • Edistää tieteen ja tutkimuksen hyödyntämistä yrityksissä ja yhteiskunnassa.

   

  Off