Yhdistyksen säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Vaasan yliopistoyhteisöjen henkilökuntayhdistys VYHY ry ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Vaasan yliopiston oman tai sen piirissä työskentelevän henkilökunnan ammattijärjestönä ja valvoa työmarkkinoilla jäsentensä yleisiä oikeudellisia, palkallisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä kehittää ammattitietoa ja -taitoa sekä edistää yhteishenkeä henkilökunnan keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
-  tekee esityksiä jäsentensä palkkauksen ym. ammatillisten ja sosiaalisten etujen parantamiseksi;
-  valvoo toimivaltansa rajoissa, että jäseniä koskevia palkka-, virka- ja työehtosopimuksia, työsuojelu- ym. sosiaalisia ja työoikeudellisia lakeja ja sopimuksia sekä sääntöjä noudatetaan;
-  jakaa tietoja ja neuvoja jäsenille sekä harjoittaa tiedotustoimintaa yhdistyksen ja sen kattojärjestönä olevan liiton tunnetuksi tekemiseksi;
-  ylläpitää yhteyttä muihin yliopistojen piirissä toimiviin ammattijärjestöihin;
-  järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä koulutustilaisuuksia;
-  asettaa edustajiaan ja asiantuntijoita valmistelu- ja päätöksentekoelimiin ja ryhtyy muihinkin vastaavanlaisiin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimiin.

3 §
Yhdistyksen jäseniksi voivat päästä Vaasan yliopiston henkilökunnan lisäksi Vaasan yliopistolle palveluja antavissa yrityksissä ja yhteisöissä työskentelevät henkilöt.

Yhdistyksen jäsenet sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä sekä hallituksen päätöksiä. Hallitus päättää jäseneksi ottamisesta.

Mikäli yhdistyksen hallitus ei hyväksy henkilön jäsenanomusta, voi hakija vedota yhdistyksen kokoukseen, joka päättää asiasta.

Jäsenmaksuvapautus voidaan määräajaksi hyväksyä anomuksesta jäsenelle, joka on ilman omaa syytään joutunut työttömäksi tai henkilölle, joka pitkäaikaisen sairauden, asevelvollisuuden tai opintojen suorittamisen tai vastaavan syyn takia ei saa palkkaa. Hallitus päättää jäsenmaksuvapautuksesta.

Eläkkeelle siirtyminen ei johda jäsenyyden menettämiseen.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos häneltä on kuudelta perättäiseltä kuukaudelta yhdistyksen jäsenmaksu suorittamatta.

Jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä, mikäli hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

Erotettu jäsen voi vedota erottamisestaan yhdistyksen kokoukseen jättämällä yhdistyksen hallitukselle kirjallisen valituksen neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut erottamispäätöksestä tiedon. Erottamispäätös astuu voimaan heti valitusajan päätyttyä tai kun yhdistyksen kokous on vahvistanut päätöksen.

4 §
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 10 jäsentä tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää esittämiensä asioiden käsittelyä varten. Hallituksen on viimeistään kolmen viikon kuluessa kirjeen saapumisesta järjestettävä ylimääräinen kokous.

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen tai ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

5 §
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1.  hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta;
2.  tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto edellisen vuoden tileistä, taloudenhoidosta ja hallinnosta;
3.  toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille;
4.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1.  jäsenmaksun määrääminen
2.  hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle
3.  valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
4.  valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
5.  valitaan yksi tilintarkastajaa ja hänen varamiehensä
6.  valitaan pääluottamusmies sekä kaksi luottamusmiestä joka toinen vuosi
7.  valitaan pysyvät valiokunnat
8.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

6 §
Jäsen, joka haluaa, että jokin asia otetaan käsiteltäväksi yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, jättäköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle syyskokoukseen lokakuun 15. päivään mennessä ja kevätkokoukseen helmikuun 15. päivään mennessä.

7 §
Yhdistyksen kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänestys on avoin, ellei joku kokouksen osanottajista pyydä suljettua äänestystä. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö paitsi 12, 18 ja 19 pykälissä mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä puheenjohtajan ääni sekä suljetussa äänestyksessä ja vaaleissa arpa. Valtakirjalla ei voi äänestää.

8 §
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä kolme (3) on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa.

Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautensa, voidaan varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa valita uusi hallituksen jäsen eronneen jäsenen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

9 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä ovat läsnä. Kun sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneet, valitsevat läsnä olevat keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan.

Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö. Äänten jakautuessa tasan on puheenjohtajan ääni ratkaiseva paitsi vaalissa, jossa ratkaisee arpa.

Mikäli pääluottamusmies tai luottamusmiehet eivät kuulu hallitukseen, heille on ilmoitettava hallituksen kaikista kokouksista ja heillä on niissä läsnäolo- ja puheoikeus.

10 §
Hallituksen tulee:
-  johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti;
-  valita keskuudestaan varapuheenjohtaja tammikuun aikana;
-  valita sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset virkailijat sekä vahvistaa heidän palkkauksensa hyväksytyn talousarvion puitteissa;
-  asettaa tarpeelliset työryhmät;
-  hoitaa yhdistyksen varoja, rahastoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia, että niistä pidetään kirjaa ja että tilinpäätös tehdään.
-  valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua yhdistyksen kokoukset koolle;
-  panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset;
-  päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä;
-  laatia esitys vuosikertomukseksi;
-  laatia toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus;
-  hoitaa juoksevat asiat

11 §
Yhdistykseen voidaan asettaa pysyviä ja tilapäisiä valiokuntia. Valiokuntien tehtävänä on valmistella ja esittää niiden toimialaan kuuluvia asioita hallitukselle.

Pysyvät valiokunnat valitaan syyskokouksessa. Kokous päättää valiokuntien ja niiden jäsenten lukumäärän ja toimialan. Hallituksella on kuitenkin oikeus täydentää pysyviä valiokuntia enintään kahdella jäsenellä. Pysyvien valiokuntien tehtävistä ja muista valiokuntia koskevista asioista voidaan antaa määräyksiä yhdistyksen kokouksen hyväksymällä valiokuntaohjesäännöllä. Hallitus voi asettaa tilapäisiä valiokuntia ja työryhmiä asioiden selvittämistä ja valmistelua varten.

12 §
Yhdistyksellä voi olla palkkausasioiden ja jäsenkunnan etujen ajamista varten rahastoja, joihin siirretään vuosittain yhdistyksen talousarviossa osoittama määräraha. Rahastoja koskevat määräykset asetetaan yhdistyksen kokouksen hyväksymissä ohjesäännöissä. Ohjesäännön muuttamiseen ja rahaston purkamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös, jossa vähintään 3/4 äänestykseen osallistuneista sitä kannattaa.

13 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuodelta. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ennen helmikuun 20. päivää.

14 §
Tilintarkastajien tulee kalenterivuosittain tarkastaa yhdistyksen hallinto ja tilit ja vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta jättää hallitukselle kertomus tilintarkastuksesta lausuntoineen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

15 §
Yhdistyksen jäsen suorittaa kuukausittain jäsenmaksun, jonka suuruus ja maksutapa määrätään yhdistyksen syyskokouksessa. Jäsenmaksua aletaan periä sen kalenterikuukauden alusta lukien, jona jäseneksi liittymisanomus on hyväksytty.

16 §
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava jäsen on vapaa jäsenmaksuvelvoitteistaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden alusta lukien, jona ilmoitus eroamisesta on tehty.

17 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen jäsen yhdessä sihteerin kanssa.

Pankkitilejä voi hallitus määrätä käyttämään puheenjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan, joilla silloin on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi yksin.

18 §
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että yhdistyksen kokouksessa päätös saa taakseen vähintään 2/3 annetuista äänistä ja että sääntömuutos on ollut mainittuna kokouskutsussa.

19 §
Yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan, että kokouskutsussa mainittua purkamisesitystä on kannattanut vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja että toinen kokous samanlaisin ääntenenemmistöin hyväksyy päätöksen. Kokousten väliajan tulee olla vähintään kaksi (2) viikkoa.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on yhdistyksen varat annettava näiden sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen.

Päivitetty 24.04.2018 - Verkkotoimitus
Login