Minimalismi – käyttäjäkeskeisyyttä asiakasdokumentaatioon

Vakki-symposiumien neljäs teknisen viestinnän työpaja sisältää sekä ennalta määriteltyjä alustuksia että kutsuttuja esitelmiä. Tekniseen viestintään liittyvää tutkimusta tehdään monella tieteenalalla, ja työpajan tavoitteena onkin koota monitieteisesti yhteen esimerkiksi teknisen viestinnän, käytettävyyden, kääntämisen, terminologian, lokalisoinnin, erikoisalaviestinnän, monikielisyyden, markkinoinnin ja tietojärjestelmäsuunnittelun tutkijoita. Kutsumme mukaan esitelmiä, jotka voivat pohjautua tehtyyn, meneillään olevaan tutkimukseen, tutkimusmenetelmien kehittelyyn tai kokemuksiin, joita on saatu tutkimustulosten soveltamisesta alan käytäntöön tai opetukseen.  Jokaiselle esitelmälle varataan 20 minuuttia, minkä lisäksi keskusteluun varattua aikaa on noin 10 minuuttia. Työpajan kielet ovat suomi ja englanti.

Työpajan ennalta määritellyt alustukset liittyvät minimalismiin, joka on käyttäjäkeskeinen, kontekstisidonnainen ja toimintaorientoitunut konsepti asiakasdokumentaation luomiseen (Carroll 1990; van der Meij & Carroll 1995). Se on ollut yksi teknisen viestinnän suurista trendeistä 1990-luvulta lähtien (ks. Lanier 2018), mutta viime vuosina se on kuitenkin merkinnyt lähinnä julkaistavan sisällön vähentämistä, ei niinkään täsmädokumentaation luomista erilaisten käyttäjäryhmien tarpeisiin. Minimalismin käytännön sovelluksia ei myöskään ole juuri raportoitu. Alan teokset ovat lisäksi verrattain teoreettisia, mikä tekee minimalismin soveltamisesta haasteellista. Lisäksi minimalismia on myös pidetty vain kuluttajatuotteiden dokumentointiin sopivana strategiana, vaikka viime vuosina suomalaiset tekniset viestijät ovat siirtyneet enenevässä määrin kuluttajatuotteista teollisuuslaitteiden ja järjestelmien pariin.

Edellä mainituista haasteista huolimatta olemme lähteneet kehittämään minimalismia 2000-luvun tarpeisiin, koska näemme siinä potentiaalia myös nykypäivän teknisille viestijöille (Virtaluoto, Suojanen & Isohella, 2018; Virtaluoto, Suojanen & Isohella, tulossa). Tässä työpajassa tarkoituksemme on kehitellä minimalismia edelleen seuraavien alustusten pohjalta:

  • Tiia Suomivuori: Loppukäyttäjien tarpeiden selvittäminen raskaan teollisuuden asiakasdokumentaatiossa.
  • Jenni Virtaluoto, Tytti Suojanen ja Suvi Isohella: Minimalismiheuristiikat dokumentaation laadun arvioinnin työkaluna.

Molemmissa alustuksissa nostetaan esiin minimalismin tematiikkaan liittyvä näkökulma keskusteltavaksi. Yhden alustuksen pituus on 30 minuuttia, ja jokaisen alustuksen jälkeen on 30 minuutin keskustelu.

Työpajan vetäjinä toimivat Jenni Virtaluoto (jenni.e.virtaluoto[at]jyu.fi) Jyväskylän yliopistosta, Tytti Suojanen (tytti.suojanen[at]tuni.fi) ja Tiia Suomivuori (tiia.suomivuori[at]tuni.fi) Tampereen ylipistosta sekä Suvi Isohella (suvi.isohella[at]univaasa.fi) Vaasan yliopistosta.

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi