EAFT-työpaja 2020: Terminologiatyö ja terminologia työssä

Yhteistyössä järjestettävä työpaja, jossa yhteistyökumppanina on European Association for Terminology (EAFT).

Työpajan aiheena on terminologiatyö ja terminologia työssä. Terminologia ja erikoisalaviestintä ovat kiinteässä yhteydessä asiantuntijaryhmiin ja heidän työtehtäviinsä. Erikoisalojen asiantuntijoita ja terminologeja työskentelee terminologian parissa monenlaisissa organisaatiossa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Terminologiatyö kuuluu monenlaisten asiantuntijoiden työtehtäviin, vaikka sitä ei aina tunnisteta terminologiatyöksi. Mitä terminologiatyö pitää sisällään eri konteksteissa? Miten terminologien ja muiden terminologia-asiantuntijoiden työtehtävät eroavat toisistaan? Millaisia terminologiseen työhön osallistuvien roolit ovat ja miten työskentelyn tulokset vastaanotetaan ja miten niitä hyödynnetään organisaatiossa?

Työpajaan kutsutaan esitelmiä, jotka sivuavat niin erikoisalojen sanastoja, sanastotyötä, terminologista tutkimusta kuin terminologian menetelmiäkin. Työpajan tavoitteena on koota terminologian tutkijoita, aihepiirin parissa työskenteleviä asiantuntijoita ja termistöjen käyttäjiä esittelemään aiheeseen liittyvää tutkimusta ja ajankohtaisia hankkeita sekä kertomaan haasteistaan ja käytänteitään. Työpajan esitykset voivat käsitellä meneillään olevia, päättyneitä tai suunnitteilla olevia hankkeita, joissa aiheena ovat terminologinen tutkimus, sanastotyö tai terminologiatyöhön liittyvät haasteet ja hyvät käytänteet.

Esitysten aiheena voi olla esimerkiksi

  • Terminologia ja työelämän viestintätilanteet
  • Terminologiatietoisuus työelämän resurssina
  • Asiantuntijat termistön luojina
  • Asiantuntemus ja terminologia sekä terminologia asiantuntijan työssä
  • Terminologian ja erikoisalaviestinnän opettaminen
  • Terminologiatyön resurssit, työkalut, prosessit ja verkostot
  • Organisaatioiden ja yritysten sanastotyö
  • Terminologiset työprosessit ja terminologian kytkeminen työelämän prosesseihin
  • Terminologia ja tiedon mallintaminen
  • Terminologia ja tietojärjestelmät

Työpajan kielet ovat suomi ja englanti. Jokaiselle esitykselle varataan 20 minuuttia sekä 10 minuuttia kysymyksille ja keskustelulle.

Työpajan vetäjinä toimivat professori Anita Nuopponen (anita.nuopponen[at]univaasa.fi),  yliopistonlehtori Niina Nissilä (niina.nissila[at]univaasa.fi) ja professori Nina Pilke (nina.pilke[at]univaasa.fi) Vaasan yliopistosta.