2. kiertokirje ja esitelmöintikutsu

XXXX Kansainvälinen VAKKI-symposiumi

6.-7.2.2020 Vaasassa

2. kiertokirje ja esitelmöintikutsu

Tervetuloa VAKKI ry:n 40-vuotisjuhlasymposiumiin 6.−7.2.2020!

Symposiumin teemana on Työelämän viestintä. Työelämän viestintä kattaa monenlaisia viestinnän muotoja, kuten tekstejä, palvelutilanteita erilaisilla ammattialoilla, kokouksia ja tapaamisia sekä digitaalista vuorovaikutusta. Näitä yhdistää se, että ne ovat yhteydessä ammatillisiin rooleihin ja identiteetteihin sekä institutionaalisiin käytäntöihin.

Toivotamme tervetulleeksi sektioesitelmät, työpajaesitelmät ja posterit, jotka liittyvät esimerkiksi seuraaviin työelämän viestinnän piiriin kuuluviin aiheisiin:

 • Viestintä johtamisen, markkinoinnin ja teknologian näkökulmasta
 • Identiteetit, suhteet ja vuorovaikutus
 • Multimodaalisuus ja visuaalisuus
 • Digitaalinen media
 • Terminologinen tutkimus ja terminologiatyö
 • Kielet, diskurssit ja viestintätaidot työelämässä ja akateemisessa maailmassa
 • Metodologiset ja eettiset haasteet työelämän viestinnän tutkimuksessa

Näkökulmana voi olla esimerkiksi kielen- ja diskurssintutkimus, tekninen viestintä, organisaatioiden viestintä, strateginen viestintä tai näiden opettaminen.

Symposiumin plenaristit ovat:

 • Prof. Crispin Thurlow (Bernin yliopisto, Sveitsi): 
  • The (Grubby) Business of Words: What ‘George Clooney’ Tells Us
 • Prof. Dorien van de Mieroop (Leuvenin yliopisto, Belgia):
  • Exploring narrative dimensions: The case of stories told in institutional contexts

Symposiumin työskentelykielet ovat suomi, ruotsi, englanti ja saksa. Konferenssin jälkeen esitelmän pitäjillä on mahdollisuus tarjota artikkelikäsikirjoitusta vertaisarvioituun, JUFO1–tasoiseen open access -julkaisuun, joka ilmestyy vuoden 2020 lopussa.

Symposiumissa voi pitää sektioesitelmän (20 min + 5 min keskustelu), työpajaesitelmän tai esitellä posterin.

Symposiumissa on mahdollisuus osallistua seuraaviin työpajoihin:

Työpajojen tarkoituksena on tarjota osallistujille hieman vapaamuotoisempi ympäristö ajatusten vaihtamiseen ja kokemusten jakamiseen tietyn tarkemmin rajatun aiheen ympärillä. Jos haluat osallistua omalla esitelmälläsi johonkin edellä mainituista työpajoista, kirjoita abstraktiisi maininta "TYÖPAJAESITELMÄ" sekä sen työpajan nimi, johon haluat osallistua.

Sektioesitelmien, työpajaesitelmien ja postereiden abstraktit (enintään 300 sanaa) pyydämme lähettämään sähköpostin liitetiedostona (rtf- tai doc-muodossa) 3.12.2019 mennessä osoitteeseen symposium2020[at]vakki.net. Ilmoita viestissä nimesi, korkeakoulusi, pidätkö sektioesitelmän, työpajaesitelmän vai posterin, ja pidätkö yhteisesitelmän. Esitelmät valitaan abstraktien tieteellisen laadun perusteella ja niiden hyväksymisestä ilmoitetaan 17.12.2019 mennessä.

Symposiumiin ilmoittautuminen tapahtuu lomakkeella 17.12.2019−17.1.2020. Symposiumin osallistumismaksu on 50 €. Hintaan sisältyy ohjelma, konferenssimateriaalit ja kahvit molempina päivinä. Myös omakustanteiseen illanviettoon torstaina 6.2.2019 ravintola Panoramassa osallistuminen ilmoitetaan samassa lomakkeessa.

Tietoa aikaisemmista symposiumeista ja yhdistyksestä on kotisivuillamme www.uva.fi/fi/sites/vakki/. Vuoden 2020 symposiumin sivut löytyvät osoitteesta /fi/sites/vakki/symposia/symposiumi_2020/

Tietoja torstain illanvietosta, ilmoittautumisesta ja muista käytännön asioista päivitetään symposiumin sivuille syksyn ja talven aikana.

VAKKI on myös Facebookissa ja Twitterissä! VAKKIa voi fanittaa tykkäämällä yhdistyksen Facebook-sivusta, ja Twitteristä VAKKI löytyy nimellä @VAKKIry.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

XXXX internationella VAKKI-symposiet

6-7.2.2020 i Vaasa

Utskick 2: Call for papers

Välkommen på VAKKI rf:s 40-årsjubileumssymposium 6−7.2.2020!

Symposiets tema är Arbetslivskommunikation. Temat inkluderar många olika kommunikationsformer, som t.ex. texter, servicesituationer inom olika branscher, möten och digital kommunikation. Det som är gemensamt för dessa situationer är att de präglas av yrkesmässiga roller och identiteter samt institutionell praxis.

Till VAKKI-symposiet välkomnar vi föredrag och postrar som behandlar t.ex. följande teman inom arbetslivskommunikation:

 • Kommunikation ur olika perspektiv, såsom ledarskap, marknadsföring eller teknologi
 • Identiteter, relationer och interaktion
 • Multimodalitet och visualitet
 • Digitala medier
 • Terminologisk forskning och terminologiarbete
 • Språk, diskurser och kommunikationsfärdigheter i arbetslivet och i den akademiska världen
 • Metodologiska och etiska utmaningar i arbetslivskommunikationsforskning

Perspektivet kan vara t.ex. språk- och diskursforskning, teknisk kommunikation, organisationskommunikation, strategisk kommunikation eller undervisning av dessa.

Symposiets plenarföreläsare är:

Symposiets arbetsspråk är svenska, finska, engelska och tyska. Efter konferensen har föredragshållarna möjlighet att skicka in ett manuskript till en refereegranskad open access -publikation (JUFO1) som kommer ut i slutet av år 2020.

På symposiet kan deltagarna hålla ett sektionsföredrag (20 min + 5 min diskussion), ett workshopföredrag (enligt workshopledarnas anvisningar) eller presentera en poster.

Under symposiet arrangeras följande workshoppar:

Tanken med workshopparna är att erbjuda deltagarna en miljö som inbjuder till diskussion utgående från deltagarnas erfarenheter kring ett visst avgränsat tema. Om ni vill hålla föredrag i någon av de ovan nämnda workshopparna, ber vi er nämna ”WORKSHOPFÖREDRAG” och namnet på workshoppen i ert abstract.

Abstract för sektions-, workshopföredragen och postrarna (max 300 ord) ber vi er skicka per e-post som bifogad fil (rtf- eller doc-format) senast 3.12.2019 till adressen symposium2020[at]vakki.net. Vi ber er inkludera information om föredraghållarens/föredragshållarnas namn, universitet och vilken typ av presentation det handlar om. Föredragen väljs ut på basen av abstractets vetenskapliga kvalitet. Senast den 17.12.2019 meddelar vi om abstractet har godkänts.

Anmälning till symposiet sker via en elektronisk blankett 17.12.2019−17.1.2020. Deltagaravgiften är 50 €. Deltagaravgiften inkluderar symposieprogrammet, -material och kaffe båda symposiedagarna. Symposiemiddagen (38 €) på restaurang Panorama torsdagen 6.2.2020 ingår inte i deltagaravgiften. Anmälning till middagen görs på samma elektroniska blankett.

Information om tidigare symposier och om VAKKI-föreningen finns på adressen www.uva.fi/fi/sites/vakki/. Jubileumssymposiets hemsida finns på adressen /fi/sites/vakki/symposia/symposiumi_2020/

VÄLKOMMEN!