1. kiertokirje ja esitelmöintikutsu

XXXX Kansainvälinen VAKKI-symposiumi

6.-7.2.2020 Vaasassa

1. kiertokirje ja esitelmöintikutsu

Tervetuloa VAKKI ry:n 40-vuotisjuhlasymposiumiin 6.−7.2.2020!

Symposiumin teemana on Työelämän viestintä. Työelämän viestintä kattaa monenlaisia viestinnän muotoja, kuten tekstejä, palvelutilanteita erilaisilla ammattialoilla, kokouksia ja tapaamisia sekä digitaalista vuorovaikutusta. Näitä yhdistää se, että ne ovat yhteydessä ammatillisiin rooleihin ja identiteetteihin sekä institutionaalisiin käytäntöihin.

Toivotamme tervetulleeksi esitelmät, posterit ja työpajaehdotukset, jotka liittyvät esimerkiksi seuraaviin työelämän viestinnän piiriin kuuluviin aiheisiin:

 • Viestintä johtamisen, markkinoinnin ja teknologian näkökulmasta
 • Identiteetit, suhteet ja vuorovaikutus
 • Multimodaalisuus ja visuaalisuus
 • Digitaalinen media
 • Terminologinen tutkimus ja terminologiatyö
 • Kielet, diskurssit ja viestintätaidot työelämässä ja akateemisessa maailmassa
 • Metodologiset ja eettiset haasteet työelämän viestinnän tutkimuksessa

Näkökulmana voi olla esimerkiksi kielen- ja diskurssintutkimus, tekninen viestintä, organisaatioiden viestintä, strateginen viestintä tai näiden opettaminen.

Symposiumin plenaristit ovat:

Symposiumin työskentelykielet ovat suomi, ruotsi, englanti ja saksa. Konferenssin jälkeen esitelmän pitäjillä on mahdollisuus tarjota artikkelikäsikirjoitusta vertaisarvioituun, JUFO1–tasoiseen open access -julkaisuun, joka ilmestyy vuoden 2020 lopussa.

Symposiumissa voi pitää sektioesitelmän (20 min + 5 min keskustelu) tai esitellä posterin. Pyydämme ehdotuksia myös työpajojen aiheiksi. Työpajojen tarkoituksena on tarjota osallistujille hieman vapaamuotoisempi ympäristö ajatusten vaihtamiseen ja kokemusten jakamiseen tietyn tarkemmin rajatun aiheen ympärillä. Työpajaehdotukset (enintään 300 sanaa) pyydämme lähettämään sähköpostin liitetiedostona (rtf- tai doc-muodossa) 31.10.2019 mennessä osoitteeseen symposium2020[at]vakki.net. Lisätietoa työpajoihin ilmoittautumisesta annetaan 2. kiertokirjeessä.

Sektioesitelmien ja postereiden abstraktit (enintään 300 sanaa) pyydämme lähettämään sähköpostin liitetiedostona (rtf- tai doc-muodossa) 3.12.2019 mennessä osoitteeseen symposium2020[at]vakki.net. Ilmoita viestissä nimesi, korkeakoulusi, pidätkö sektioesitelmän vai posterin, ja pidätkö yhteisesitelmän. Esitelmät valitaan abstraktien tieteellisen laadun perusteella ja niiden hyväksymisestä ilmoitetaan 17.12.2019 mennessä.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

XXXX internationella VAKKI-symposiet

6-7.2.2020 i Vaasa

Utskick 1: Call for papers

Välkommen på VAKKI rf:s 40-årsjubileumssymposium 6−7.2.2020!

Symposiets tema är Arbetslivskommunikation. Temat inkluderar många olika kommunikationsformer, som t.ex. texter, servicesituationer inom olika branscher, möten och digital kommunikation. Det som är gemensamt för dessa situationer är att de präglas av yrkesmässiga roller och identiteter samt institutionell praxis.

Till VAKKI-symposiet välkomnar vi föredrag, postrar och förslag på workshoppar som behandlar t.ex. följande teman inom arbetslivskommunikation:

 • Kommunikation ur olika perspektiv, såsom ledarskap, marknadsföring eller teknologi
 • Identiteter, relationer och interaktion
 • Multimodalitet och visualitet
 • Digitala medier
 • Terminologisk forskning och terminologiarbete
 • Språk, diskurser och kommunikationsfärdigheter i arbetslivet och i den akademiska världen
 • Metodologiska och etiska utmaningar i arbetslivskommunikationsforskning

Perspektivet kan vara t.ex. språk- och diskursforskning, teknisk kommunikation, organisationskommunikation, strategisk kommunikation eller undervisning av dessa.

Symposiets plenarföreläsare är:

Symposiets arbetsspråk är svenska, finska, engelska och tyska. Efter konferensen har föredragshållarna möjlighet att skicka in ett manuskript till en refereegranskad open access -publikation (JUFO1) som kommer ut i slutet av år 2020.

På symposiet kan deltagarna hålla ett sektionsföredrag (20 min + 5 min diskussion) eller presentera en poster. Vi ber också om förslag på möjliga workshopteman. Tanken med workshopparna är att erbjuda deltagarna en miljö som inbjuder till diskussion utgående från deltagarnas erfarenheter kring ett visst avgränsat tema. Vi ber er skicka förslag på workshopteman (max 300 ord) per e-post som bifogad fil (rtf- eller doc-format) senast den 31.10.2019 till adressen symposium2020[at]vakki.net. Mer information om anmälningen till workshopparna kommer att finnas i det 2:a utskicket.

Abstract för sektionsföredragen och postrarna (max 300 ord) ber vi er skicka per e-post som bifogad fil (rtf- eller doc-format) senast 3.12.2019 till adressen symposium2020[at]vakki.net. Vi ber er inkludera information om föredraghållarens/föredragshållarnas namn, universitet och vilken typ av presentation det handlar om. Föredragen väljs ut på basen av abstractets vetenskapliga kvalitet. Senast den 17.12.2019 meddelar vi om abstractet har godkänts.