1. kiertokirje ja esitelmöintikutsu

XXXIX Kansainvälinen VAKKI Symposiumi

7.-8.2.2019 Vaasassa

1. kiertokirje ja esitelmöintikutsu

Viestinnän tutkijayhdistys VAKKI ry järjestää 7.−8.2.2019 symposiumin, jonka teemana on Työelämän viestintä.

Työelämän viestintä kattaa monia erilaisia tilanteita, kuten esimerkiksi työhön liittyvät kasvokkaiset kokoukset ja tapaamiset, asiantuntijoiden välisen vuorovaikutuksen verkossa, palvelukohtaamiset erilaisilla ammattialoilla ja laajemmin teknisen viestinnän sekä liikeviestinnän. Näitä erilaisia viestintätilanteita yhdistää se, että ne ovat yhteydessä ammatillisiin rooleihin ja identiteetteihin sekä institutionaalisiin käytäntöihin. Toivotamme tervetulleeksi esitelmät, työpajaehdotukset sekä vuorovaikutteiset ideasessiopaperit, jotka liittyvät esimerkiksi seuraaviin työelämän viestinnän piiriin kuuluviin aiheisiin:

 • Työelämän viestintä eri alojen, kuten johtamisen, markkinoinnin ja teknologian näkökulmasta
 • Digitaalinen media työelämässä
 • Kielet, diskurssit ja/tai viestintätaidot työelämässä ja akateemisessa maailmassa
 • Muutos-, kriisi- ja riskiviestintä
 • Metodologiset ja eettiset haasteet työelämän viestinnän tutkimuksessa

Symposiumin plenaristit ovat:

 • Prof. Andrea Whittle (Newcastlen yliopisto, Newcastle, Iso-Britannia)

Symposiumin työskentelykielet ovat suomi, ruotsi, englanti ja saksa.

Symposiumissa voi pitää sektioesitelmän (20 min + 5 min keskustelu) tai osallistua vuorovaikutteiseen ideasessioon omalla paperilla (3 min). Vuorovaikutteisessa ideasessiossa osallistujat voivat tuoda esiin tutkimusideoitaan tai vaihtoehtoisesti esitellä ’hissipuheen’ tavoin tutkimushankkeitaan, joista esitysten jälkeen keskustellaan pienryhmissä. Pyydämme ehdotuksia myös työpajojen aiheiksi. Työpajojen tarkoituksena on tarjota osallistujille hieman vapaamuotoisempi ympäristö ajatusten vaihtamiseen ja kokemusten jakamiseen tietyn tarkemmin rajatun aiheen ympärillä. Työpajaehdotukset (enintään 300 sanaa) pyydämme lähettämään sähköpostin liitetiedostona (rtf- tai doc muodossa) 15.10.2018 mennessä osoitteeseen symposium2019 [at] vakki.net. Lisätietoa työpajoihin ilmoittautumisesta annetaan 2. kiertokirjeessä.

Sektioesitelmien ja ideasessiopapereiden abstraktit (enintään 300 sanaa) pyydämme lähettämään sähköpostin liitetiedostona (rtf- tai doc-muodossa) 3.12.2018 mennessä osoitteeseen symposium2019 [at] vakki.net. Ilmoita viestissä nimesi, korkeakoulusi, pidätkö sektioesitelmän vai osallistutko vuorovaikutteiseen ideasessioon, ja pidätkö yhteisesitelmän. Esitelmät valitaan abstraktien tieteellisen laadun perusteella ja niiden hyväksymisestä ilmoitetaan 17.12.2018 mennessä.

* * * * *

XXXIX internationella VAKKI-symposiet

7.-8.2.2019 i Vaasa

Utskick 1: Call for papers

Forskarföreningen vid Vasa universitet VAKKI rf arrangerar 7−8.2.2019 ett symposium med temat Arbetslivskommunikation.

Arbetslivskommunikation inkluderar många olika situationer, som t.ex. face-to-face-möten och -diskussioner, dialoger experter emellan i digitala miljöer, servicesituationer inom olika branscher liksom även teknisk kommunikation och affärskommunikation. Det som är gemensamt för dessa situationer är att de präglas av yrkesmässiga roller och identiteter samt institutionell praxis. Till VAKKI-symposiet välkomnar vi föredrag, dialoginriktade idépresentationer och förslag på workshoppar som behandlar t.ex. följande teman inom arbetslivskommunikation:

 • Arbetslivskommunikation ur olika vetenskapsområdesperspektiv, såsom ledarskap, marknadsföring eller teknologi
 • Digitala medier i arbetslivet
 • Språk, diskurs och/eller kommunikationsfärdigheter i arbetslivet och i den akademiska världen
 • Förändrings-, kris- och riskkommunikation
 • Metodologiska och etiska utmaningar i arbetslivskommunikationsforskning

Symposiets plenarföreläsare är:

Symposiets arbetsspråk är svenska, finska, engelska och tyska.

På symposiet kan deltagarna hålla ett sektionsföredrag (20 min + 5 min diskussion) eller en interaktiv idépresentation (3 min.) Tanken med de interaktiva idépresentationerna är att deltagarna kort presenterar en forskningsidé eller forskningsresultat som därefter diskuteras i små grupper. Vi ber också om förslag på möjliga workshopteman. Tanken med workshopparna är att erbjuda deltagarna en miljö som inbjuder till diskussion utgående från deltagarnas erfarenheter kring ett visst avgränsat tema. Vi ber er skicka förslag på workshopteman (max  300 ord) per e-post som bifogad fil (rtf- eller doc-format) senast den 15.10.2018 till adressen symposium2019 [at] vakki.net. Mer information om anmälningen till workshopparna kommer att finnas i det 2:a utskicket.

Abstract för sektionsföredragen och de interaktiva idépresentationerna (max 300 ord) ber vi er skicka per e-post som bifogad fil (rtf- eller doc-format) senast 3.12.2018 till adressen symposium2019 [at] vakki.net. Vi ber er inkludera information om föredraghållarens/föredragshållarnas namn, universitet och vilken typ av presentation det handlar om. Föredragen väljs ut på basen av abstractets vetenskapliga kvalitet. Senast den 17.12.2018 meddelar vi om abstractet har godkänts.