Mediaetnografia – metodologisia avauksia muuttuvassa mediamaisemassa

Viime vuosina etnografiset eli erilaiset osallistuvaan havainnointiin ja kenttätyöhön perustuvat menetelmät ovat herättäneet kasvavaa kiinnostusta median ja viestinnän tutkijoiden parissa maailmalla. Yhtenä, joskaan ei ainoana, syynä tähän pidetään media-antropologiaa eli median ja viestinnän tutkimuksen ja antropologian näkökulmia yhdistävän tutkimussuuntauksen nousua.

Mediaetnografista tutkimusta on mahdollista soveltaa hyvin erilaisissa mediaympäristöissä. Perinteisen yleisöetnografian lisäksi etnografista tutkimusta voidaan toteuttaa esimerkiksi uutistoimituksissa. Internet ja sosiaalinen media eri muodoissaan ovat niin ikään innostaneet tutkijoita etnografian kehittämiseen virtuaalisissa ympäristöissä. Erilaiset verkkoetnografian, virtuaalisen etnografian, netnografian ja digitaalisen antropologian versiot kertovat tästä kasvavasta kiinnostuksesta.

Mediaetnografian laajentuminen erilaisiin mediavälitteisiin ympäristöihin on synnyttänyt tarpeen pohtia itse menetelmää ja sen rajoja. Keskustelu osallistuvan havainnoinnin luonteesta, paikasta ja tutkijan roolista havainnoitsijana esimerkiksi verkkoympäristöissä käy alan tutkijoiden keskuudessa kiivaana.

Mediaetnografia-työryhmään toivotaan esitelmiä, joiden perusvireenä etnografisen tutkimuksen metodinen pohdinta erilaisissa medioiduissa ympäristöissä. Erityisesti toivomme esityksiä seuraavilta alueilta: verkkoetnografia, uutisten etnografia, tekstien ja kuvien etnografia, tuotannon etnografia, yleisöetnografia ja viestinnän etnografia. Työryhmä on tieteidenvälinen ja sinne toivotaan esitelmiä median ja viestinnän tutkimuksen lisäksi myös esimerkiksi kulttuurin tutkimuksen, antropologian ja sosiologian aloilta.Työryhmän vetäjinä toimivat viestinnän dosentti ja FT Johanna Sumiala ja VMT ja tutkija Minttu Tikka Helsingin yliopistosta.

 

  • Abstraktit voi lähettää Minttu Tikalle osoitteeseen minttu.mt.tikka(at)helsinki.fi
Päivitetty 24.03.2014 - Viestintätieteet
Login