XLII Kielitieteen päivät

Kielitieteen käsitteet liikkeessä

21.−23.5.2015, Vaasan yliopisto

Käsitteet ovat tärkeitä, koska niiden kautta hahmotetaan maailma tietynlaiseksi. Samalla ne myös ovat itsenäisen tieteenalan tunnusmerkki. Jokaisella tieteenalalla tulee olla sille ominaiset keskeiset käsitteet, niitä edustavat termit ja jonkinlainen yksimielisyys käsitteiden määrittelystä.

Eri tieteenalojen käsitteistöt ovat kerrostuneita: on olemassa tiettyjä ydinkäsitteitä, jotka muuttuvat hitaasti tai eivät lainkaan, ja muita käsitteitä, joille on tyypillistä muuttua tutkimuskohteen tai esimerkiksi koulukunnan mukaan. Käsitteet ja niiden määritelmät eivät siis ole pysyviä, vaan heijastavat maailmaa ja sen muuttumista.

Tämän vuoden kielitieteen päivillä on tarkoitus pohtia tätä muutosta eri näkökulmista ja kielitieteen eri aloilla: minkälaiset muutokset ovat tyypilisiä kielitieteellisille käsitteille, mikä aiheuttaa muutoksia kielitieteen käsitteissä tai tarkoittaako termin muuttuminen tai vaihtuminen aina käsitteen muuttumista. Kutsupuhujat käsittelevät teemaa oman tutkimuksensa näkökulmasta.

Tervetulleita ovat kaikki kielitieteen alaan liittyvät sektioesitelmät, työpajat ja posterit.

 

Språkvetenskapliga begrepp i rörelse

21−23.5.2015, Vasa universitet

Begrepp är viktiga, med hjälp av dem uppfattas och struktureras världen på ett visst sätt. Samtidigt är de kännetecknande för självständiga vetenskapsområden, varje disciplin bör ha sina egna centrala begrepp, termer som representerar dessa samt någorlunda samstämmig uppfattning om definitionen av begreppen.

Terminologin inom olika vetenskapsområden är flerdimensionell: Det finns å ena sidan kärnbegrepp som förändras långsamt eller inte alls, och å andra sidan begrepp som förändras i enlighet med undersökningsobjektet eller vetenskapsområdets synsätt. Begrepp och deras definitioner alltså är inte permanenta, utan återspeglar världen och dess utveckling.

Årets Språkvetenskapsdagar kommer att behandla begreppens förändring inom olika språkvetenskapliga discipliner och ur olika perspektiv: Vilka förändringar är typiska för språkvetenskapliga begrepp, vad förorsakar förändringar, och betyder förändring eller byte av en term alltid att begreppen förändras? Plenarföredragshållarna behandlar årets tema utgående från sin egen forskning.

Vi välkomnar sektionsföredrag, workshoppar och posterpresentationer från alla spåkvetenskapliga discipliner.

 

Linguistic Concepts in Motion

May 21st – 23rd 2015, University of Vaasa

Concepts are important because they affect our perception of the world. At the same time, they are a sign of an independent study field. Each field needs its idiosyncratic, seminal concepts, terminology to represent the concepts, and something of an agreement on definitions.

Concepts of different academic fields are stratified: core concepts change slowly if ever, while others may change depending on research subject or discipline, for example. So, concepts and their definitions are not permanent—they reflect the world and its changes.

The Finnish Conference of Linguistics 2015 focuses on this motion from different points of view and areas of linguistics: what changes are typical for linguistic concepts, what cause such changes, or does a change in or of a term always mean change of a concept. The keynote speakers will discuss this theme from the point of view of their research.

All section papers, workshops, and poster presentations related to linguistics are welcome.

Päivitetty 30.10.2014 - Verkkotoimitus
Login