panorama_pirkka14_kansalaisraati.jpg

PIRKKA 14 -VALMIUSHARJOITUKSEN KANSALAISRAATI

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjesti laajan valmiusharjoituksen alueensa kunnille 7.-8.10.2014. Pirkka 14 -valmiusharjoituksen kuvitteellisena taustatilanteena oli kiristynyt kansainvälinen tilanne ja siitä aiheutuvat tietoverkkohyökkäykset seurannaisvaikutuksineen. Harjoituksen tavoitteena oli tunnistaa eri toimijoiden kannalta kriittiset toimintatavat ja järjestelmät sekä niiden haavoittuvuus. Harjoituksella pyrittiin myös kehittämään tietoverkkouhkiin sekä päivittäistavara- ja energiahuollon häiriöihin liittyvää varautumista. Nyt ensimmäistä kertaa valmiusharjoitukseen otettiin mukaan myös kansalaisnäkökulma. LSSAVI järjesti yhdessä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön, Vaasan ja Tampereen yliopistojen sekä puolustusvoimien kanssa kansalaismielipidettä kartoittavan kansalaisraadin yhteiskunnallisen turvallisuuden kysymyksistä.

Pirkka14 -valmiusharjoituksen kansalaisraatiin valittiin ilmoittautuneista 16 osallistujaa Pirkanmaalta. Osallistujat muodostivat niin iältään, asuinpaikkakunnaltaan, sukupuoleltaan kuin työtaustaltaan moninaisen osallistujajoukon. Kansalaisraati toteutettiin kolmen päivän aikana (7.-9.10.2014), jolloin yhteisten keskusteluiden ja asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi tutustuttiin poikkeuksellisesti myös kentällä lavastettuun häiriötilanteeseen. Kansalaisraadin viimeisenä päivänä raatilaiset tiivistivät raatipäivien keskustelut kaikkien hyväksymäksi julkilausumaksi. Jotta kansalaisraati ei jää vain näennäisdemokratiaksi, tullaan julkilausumaan pyytämään eri tahoilta viralliset vastineet. Vastineet julkaistaan tällä sivustolla. Lisäksi ne tullaan myöhemmässä vaiheessa liittämään osaksi kansalaisraadin loppuraporttia.

Kansalaisraadin julkilausumaan pääset tutustumaan tästä.

 

Vastineet:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Turvallisuuskomitean sihteeristö

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

Suomen Punainen Risti

Poliisihallitus

Huoltovarmuuskeskus

Sotilasprofessori Mika Hyytiäinen, Maanpuolustuskorkeakoulu

Lempäälän kunta

Länsi-Suomen sotilasläänin esikunta

 

----------------------

Lisätietoa:

Johtaja Tarja Wiikinkoski, pelastus- ja varautuminen, LSSAVI, tarja.wiikinkoski@avi.fi tai p. 0295 018 800

Dosentti, tutkijatohtori Harri Raisio, Vaasan yliopisto, harri.raisio@univaasa.fi tai p. 029 449 8405

----------------------

Opaskirja kansalaisraatien toteuttamiseen (ladattava pdf)

Päivitetty 19.01.2015 - Verkkotoimitus
Login