Säätiön stipendit opiskelijoille

Vaasan yliopistosäätiö tukee Vaasan yliopiston kehittämistä ja sen piirissä harjoitettavaa tieteellistä tutkimusta ja opetusta. Merkittävän osan tutkimustoiminnan tukemisesta muodostavat tutkielmaa tai jatkotutkimusta tekeville opiskelijoille myönnettävät apurahat ja stipendit. Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia, jotka se myöntää edelleen apurahoina ja avustuksina tutkijoille ja opiskelijoille mm. lopputyön sekä väitöskirjan tekemiseen tai muuhun tutkimustyöhön ja hankkeisiin. Säätiön saamasta lahjoituksesta 80 % on käytettävissä apurahana / stipendinä lahjoittajan toivomalle tutkimusalalle.

Ohjeistus stipendin hakemiseen pro gradu -tutkielmaa tai diplomityötä varten

Opiskelijoilla, jotka tekevät pro gradu -tutkielmansa tai diplomityönsä yritykselle tai muulle organisaatiolle, on mahdollisuus hakea stipendiä Vaasan yliopistosäätiöltä. Lopputyön tekijä hakee stipendiä säätiöltä tiettyyn tutkimusaiheeseen.

Toivottavaa on, että hakemus toimitetaan säätiölle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jälkikäteen, valmistumisen jälkeen toimitettuja hakemuksia ei oteta huomioon.

Stipendi on saajalle verovapaata. Tällöin edellytyksenä on pääsääntöisesti, että opiskelija ei voi stipendiä käyttäessään samanaikaisesti olla lahjoittajayrityksen palkkalistoilla. Suositeltavaa on, että stipendin saaja tarkistaa opintotukeen liittyvät seikat Kelasta. Säätiö toimittaa verottajalle vuosittain selvityksen myönnetyistä stipendeistä.

Stipendi maksetaan sen saajalle pääsääntöisesti 1-4 erässä, ensimmäinen erä työn käynnistyttyä sekä viimeinen erä työn loppuvaiheilla. Viimeisen erän maksaminen on riippuvainen tutkimuksen kaikinpuolisesta valmistumisesta (dekaanin vahvistettua arvosanan).

Laki koskien apurahojen sosiaaliturvakysymyksiä ei koske opiskelua varten myönnettyjä stipendejä (HE 92/2008).

Hakemukset:

Vapaamuotoisen hakemuksen voit lähettää Virpi Jupolle (yhteystiedot alla) ja hakemuksen tulisi sisältää vähintään:

- Hakijan nimi, henkilötunnus, osoite ja pankkitili

- Opiskelijanumero, tavoitetutkinto ja arvio valmistumisesta

- Lyhyt kuvaus pro gradu -tutkielman tutkimusaiheesta ja ohjaajan nimi

- Haettu summa

Lisätietoja:

Virpi Juppo
Tutkimuksen palveluiden päällikkö

virpi.juppo(at)uva.fi
puh. 029 449 8111

Päivitetty 14.03.2019 - Verkkotoimitus
Login