Hankkeet, joissa vahva yhteys BoWerin tutkimustoimintaan

HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMISEN KUNTATUKI 

Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän (K5) alue

Hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisen kuntatuki toiminnan päätavoitteena on tukea kuntia hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa sekä vahvistaa tietopohjaa kunnissa toteutettavan toiminnan menetelmistä ja käytännöistä. Toiminta tukee kuntalain (365/1995) ja terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutumista kunnissa. Kuntatuki toiminta toteutetaan osana THLn Terveyden edistämisen kuntatuki hanketta.

Toimintaan sitoutuneet kunnat ja toimijat saavat tukea kunnassa toteutettavaan hyvinvointikertomusprosessiin sisältäen hyvinvointikertomustyöskentelyn sekä valittujen toimenpiteiden toimeenpanon ja seurannan vaiheet. Tavoitteena on vahvistaa kuntien strategista johtamista siten, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on luontevasti osa kunnan toimintaa. Tuen toteuttamisessa huomiota kiinnitetään monitoimijuuteen sekä sektorien väliseen yhteistyöhön.  Näin ollen tuki kohdentuu strategiseen tasoon kuin myös yhteisöön ja yksilöihin kohdennettujen interventioiden ja käytäntöjen toteuttamiseen. Toiminnan lähtökohtana on toimijoiden tarpeet.

Työskentely toteutetaan oppimisverkostossa työpajoissa. Toimintaympäristönä on Innokylän Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä eriarvoisuuden vähentämisen oppimisverkosto. Työskentelyssä hyödynnetään vuorovaikutteisia kehittävän asiantuntijayhteistyön ja vertaiskehittämisen menetelmiä. Osallistujien toivotaan edustavan eri hallinnonaloja. Esimerkiksi kunnan hyvinvointityöryhmän jäsenten ja muiden hyvinvointikertomustyöskentelyyn osallistuvien tahojen mukanaolo on luontevaa ja tukee kunnan omaa toimintaa. Näin varmistetaan myös työskentelyn käytännönläheisyys ja kohdentuminen osallistujien tarpeisiin.

Oppimisverkosto järjestää alueellisesti 3 – 5 työpajaa vuonna 2013. Työpajojen teemat tarkennetaan ensimmäisessä työpajassa yhdessä osallistujien kanssa. Teemojen suunnittelun pohjana on kunnan oma meneillään oleva hyvinvointikertomusprosessi ja sen toimeenpano. Työpajoissa näitä työstetään käytännössä vaiheittain osallistujien esille nostamien tarpeiden mukaisesti.  Työpajoissa tunnistetaan myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen kriittisiä kohtia ja etsitään niihin yhdessä ratkaisuja sekä avataan alueen yhteisiä solmukohtia ja pohditaan niihin ratkaisuja. Työpajojen välillä osallistujat työstävät sisältöjä osana omaa toimintaansa.

Työskentelyn tuotoksena kootaan osallistujien käyttöön yhteenveto hyvistä ja toimivista käytännöistä ”Hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisen johtaminen kunnassa - alueellinen opas”. Opasta voivat hyödyntää alueen kuntajohtajat, luottamushenkilöt sekä terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen toimijat.

Hankkeeseen osallistuminen on maksutonta. Osallistujat vastaavat itse omista kustannuksistaan kuten matka- ja palkkakustannuksista. Työpajat voidaan toteuttaa osallistuvien organisaatioiden omissa tiloissa. 

Ruotsinkielinen tiedote kuntatukihankkeesta seuraavan linkin takaa. K5_kuntatuki_sve.

Lisätietoa hankkeesta antaa:

Erityisasiantuntija Heli Hätönen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
puh. 029 524 7742
s-posti: heli.hatonen(a)thl.fi.

Alueellinen hyvinvointi- ja terveystiedon koordinaattori Kristiina Strandman
Liitännäisprojekti, hallinnoijana Vaasan kaunpunki (50 %)
Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon ky (50 %)
puh. 040 551 2453
s-posti: kristiina.strandman(a)kfem.fi.