Pohjanmaan hyvinvointistrategiaa tehdään yhdessä asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa

Julkaistu 31.03.2014. - BoWer

Pohjanmaan liitto valmistelee alueensa hyvinvointistrategiaa. Strategia viitoittaa jatkossa hyvinvointihankkeiden ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen suuntaa. Sen valmistelussa on nähty tärkeäksi aito vuoropuhelu niin alueen asukkaiden kuin asiantuntijoiden että muiden eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vuoropuhelun myötä kokemuksellinen kuilu toimijoiden välillä kapenee ja usein hyvin etäiseksi jäävä strategiatyö tulee lähemmäksi ja eläväksi. Toiveena on, että tämä kaikki edistäisi eri osapuolien sitoutumista hyvinvoinnin edistämiseen ja hyvinvointierojen kaventamiseen Pohjanmaalla meidän kaikkien yhteisen hyvän puolesta. Näin strategialla on paremmat mahdollisuudet tuottaa todellisia tuloksia.

Hyvinvointistrategiaa on rakennettu yhdessä monien eri tahojen kanssa monissa eri foorumeissa. Joitakin esimerkkejä tästä: Pedersören kunnan Edsevön suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaat yhdessä opettajiensa kanssa viettivät hyvinvointiteemapäivän, jossa he rakensivat hyvinvointikäsitystä työpajojen, tarinoiden ja piirustusten avulla lasten näkökulmasta käsin. Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotiede toteutti opiskelijoiden World Café -tilaisuuden sekä kansalaisraadin. Yhden iltapäivän kestäneessä World Caféssa noin 60 opiskelijaa käsitteli hyvinvointipalveluiden kehittämisen teemaa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin näkökulmista. Kansalaisraadissa teemana oli lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointierojen kaventaminen Pohjanmaalla. Raadin aikana kolmisenkymmentä opiskelijaa kuuli eri asiantuntijoita, kävi keskusteluja ohjatuissa pienryhmissä ja äänesti yhteisistä toimenpide-ehdotuksista. Strategiaa on työstetty myös työpajassa, jossa ovat olleet edustettuna yritykset, vapaaehtoisjärjestöt, julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto sekä kehittämis- ja tutkimusorganisaatiot. Asukkaita ja toimijoita on haastettu myös suoraan vuoropuheluun sähköpostitse, Facebookin ja Pohjanmaan liiton nettisivujen kautta. Lisäksi on hyödynnetty jo aiemmin Pohjanmaalla järjestettyjen kansalaisraatien (ikäihmisten, vammaisten, nuorten) julkilausumia. Käyty vuoropuhelu on rakentanut kuvaa Pohjanmaan maakunnan asukkaiden elämän menosta ja hyvinvoinnista. Pystymme nyt paremmin ymmärtämään tämän päivän eri-ikäisten ihmisten arkea ja siihen liittyviä haasteita.

On huolestuttavaa, että tutkimustulosten mukaan jopa vain yksi kymmenestä laaditusta strategiasta toteutuu. Edellä esitetyn kaltainen vuoropuhelu siis kannattaa, jos sen kautta on mahdollista saada strategiatyöhön sellaista potkua, että se motivoi ja sitouttaa osallistujia sekä kasvattaa luottamusta sekä ymmärrystä eri toimijoiden välillä. Viranomaistyyliin jäykästi rakentuvien prosessien tulokset jäävät usein laihoiksi ja ovat tiensä päässä. Tutkimustulokset kertovat myös, että viranomaismenettelyyn kuuluvaa lausuntojen pyytämistä ei koeta vuoropuheluksi eikä sen kautta koeta osallisuutta ja todellista vaikuttamisen tunnetta. Myöskään pelkkä loan ja kritiikin heittäminen ei ole vuoropuhelua. Tarvitaan rakentavaa ja kanssaihmisiä kunnioittavaa vuoropuhelua kaikkia meitä koskevien asioiden edistämiseksi.

Jatkossakin strategioita laadittaessa olisi hyvä ottaa mukaan asukkaita erilaisin menetelmin ja foorumein. Väitämme, että näin etäiset strategiat tulisivat lähemmäs ihmisiä ja niillä olisi paremmat mahdollisuudet tuottaa aitoja tuloksia.

 

Kirjoittajat:
Projektipäällikkö, HTT, Kristiina Strandman, Pohjanmaan liitto
Tutkijatohtori Harri Raisio, Vaasan yliopisto

 

Kirjoitus on julkaistu Pohjalaisessa 28.3.2014

Takaisin