Tutkimustiedon arkipäiväistäminen

4.jpg

10.10.2014 - BoWer

Pohjanmaasta mielenterveyden edistämisen mallimaakunta

Tänään 10.10 vietetään maailmanlaajuista Mielenterveyspäivää. Tänä vuonna erityistä huomiota saa lasten mielenterveyden edistäminen. Lisäksi huomiota suunnataan mielenterveysongelmien ehkäisemiseen, palveluun ja hoitoon sekä omaisten asemaan. Näistä aiheista nostamme esille henkisen hyvinvoinnin edistämisen ja positiivisen mielenterveyden.

12.jpg

11.09.2014 - BoWer

Maahanmuuttajanuoret osallisiksi kouluyhteisössä

Nuorten syrjäytyminen on kasautuvaa huono-osaisuutta, jossa yhdistyvät työttömyys, toimeentulo-ongelmat, elämänhallinnan ongelmat sekä yhteiskunnallinen ulkopuolisuus. Syrjäytyneistä nuorista lähes neljännes on maahanmuuttajataustaisia, ja maahanmuuttajien riski syrjäytyä onkin jopa 4–6-kertainen kantaväestöön verrattuna. Nuorten yhteiskuntatakuu on keskeinen maahanmuuttajien kannalta, koska yli 70 % maahanmuuttajista on alle 35-vuotiaita.

2.jpg

02.06.2014 - BoWer

Pohjanmaalla tarvitaan kriisikeskusta

Vaikka Pohjanmaalla voidaan osin paremmin kuin muualla Suomessa, mielenterveys- ja päihdekysymykset ovat myös täällä keskeinen pahoinvointia aiheuttava tekijä. Joka päivä Suomessa jää viisi alle 30-vuotiasta eläkkeelle psyykkisistä syistä. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saa Pohjanmaalla 3,1 % työikäisestä väestöstä ja koko maan luvun ollessa 3,8 %. Mielenterveys- päihdeongelmat liittyvät tiiviisti yhteen noin joka...

20.jpg

02.05.2014 - BoWer

Maahanmuuttajien hyvä kotoutuminen perustuu osallistavaan kieleen

Kieli osallistaa maahanmuuttajan yhteisöön tai sulkee sen ulkopuolelle. Kieli on vuorovaikutuksen perusta. Kieli on keino liittyä muihin ihmisiin, vaikuttaa, toimia ja osallistua yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Tutkimusten perusteella kieli on portti koulutukseen ja työelämään. Maahanmuuttajalle kielen oppiminen ja kielenopetus ovatkin keskeisimpiä hyvän kotoutumisen välineitä.

thumbnail_omatarinasi_040.JPG

14.04.2014 - BoWer

Tietoa maahanmuuttajanuorten osallisuudesta aikuissosiaalityössä

Teen väitöskirjatutkimusta maahanmuuttajanuorten osallisuudesta aikuissosiaalityössä hallintotieteiden tohtoriohjelmassa Vaasan yliopistossa. Kuulun Osallisuus hyvinvointiyhteiskunnassa -tutkimusryhmään, joka on yksi kolmesta tutkimusryhmästä THL Vaasan ja Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen yksikön käynnistämässä Hyvinvoinnin ja johtamisen monitieteisessä tutkimusohjelmassa.

20.jpg

31.03.2014 - BoWer

Pohjanmaan hyvinvointistrategiaa tehdään yhdessä asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa

Pohjanmaan liitto valmistelee alueensa hyvinvointistrategiaa. Strategia viitoittaa jatkossa hyvinvointihankkeiden ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen suuntaa. Sen valmistelussa on nähty tärkeäksi aito vuoropuhelu niin alueen asukkaiden kuin asiantuntijoiden että muiden eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

24.jpg

21.03.2014 - BoWer

Ikkunoita pohjalaiseen hyvinvointiin

Kuva pohjalaisesta hyvinvoinnista muodostuu eri osatekijöistä; päätöksenteko voi nojata kuntalaisten itsensä tuottamaan ja kokemustietoon, asiantuntijatietoon, tutkittuun tietoon tai tilasto- ja indikaattoritietoon. Myös mielikuvat ohjaavat ihmisten käsityksiä hyvinvoinnista. Mielikuva on kuitenkin hyvin vahvasti markkinoinnin käsite, ja silloin kun tehdään maakuntatasoisia päätöksiä ja kehittämisehdotuksia, täytyy lähteä liikkeelle faktoista.

22.jpg

10.03.2014 - BoWer

Tarvitaan toimivaa opiskelijahuoltoa

Nuorten hyvinvointia edistävä opiskelijahuoltolaki on investointi tulevaisuuteemme. Laki siirtää painopistettä ongelmakeskeisestä toiminnasta ongelmien ehkäisyyn. Uusi laki tulee voimaan 1.8.2014.