Tutkimushankkeet

aginghanke.jpg

Käynnissä olevia tutkimushankkeita:

Ihmisen ääni –hanke. Tutkimus deliberatiivisen demokratian mahdollisuuksista suomalaisessa terveydenhuollossa

 • Tutkimuksessa analysoidaan kansalaisten osallistumista suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen. Ihmisten äänen kuuleminen on tarpeen nykypäivän laajojen ja kompleksisten ongelmien ratkaisussa. Näihin ongelmiin kuuluvat palvelu- ja resurssitarpeen kasvu, asiakasryhmien heterogeenisyys, henkilöstön rekrytoinnin ongelmat tai ratkaisemattomat priorisoinnin tarpeet. Tutkimuksen lähtökohta on, että parempiin tuloksiin päästään kuulemalla ihmisten ääntä ja antamalle kansalaisille paremmat mahdollisuudet osallistua sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen kuin, jos ratkaisun tekevät yksistään virkamiehet tai päättäjät. Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia.
 • Yhteyshenkilö: Vaasan yliopisto, Pirkko Vartiainen, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)uva.fi.

 

Tutkimushanke: ROAMER, ROAdmap for MEntal health Research. EU:n 7. Puiteohjelman rahoittama tutkimushanke

 • Hankeaika: 2011-2014
 • Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteena on kartoittaa nykyinen eurooppalainen psyykkisen terveyden tutkimus osa-alueittain ja tähän pohjautuen antaa suuntaviivat aiheen tulevaisuuden tutkimukselle. ROAMER-hankkeen puitteissa Nordic School of Public Health eli NHV:n tutkijat yhdessä muiden alan asiantuntijoiden kanssa ovat vetäneet suuntaviivoja eurooppalaiselle psyykkisen kansanterveyden tutkimukselle. Kaiken kaikkiaan yli 60 eurooppalaista psyykkisen kansanterveystutkimuksen alan asiantuntijaa osallistui hanketyöhön. Konsensus tutkimusprioriteeteista selvitettiin kyselyjen ja työkokousten avulla.
 • Tulokset: Hanke on tuottanut tutkimusstrategian, jossa kuvataan 20 tärkeintä tutkimusprioriteettia, joilla voidaan vahvistaa Euroopan väestön psyykkistä kansanterveyttä. Prioriteetit voidaan jaotella kolmeen pääteemaan: Elämänkaaren aikaisten mielenterveyttä suojaavien tekijöiden mutta myös riskitekijöiden selvittäminen, psyykkistä kansanterveyttä edistävien interventioiden kehittäminen ja niiden tehokkuuden parantaminen, sekä psyykkisessä kansanterveydessä väestön tasa-arvoisuuden nostaminen.
 • Yhteystiedot: Prof. Kristian Wahlbeck (THL) ja DrPH Anna K. Forsman (THL)

 

Tutkimus- ja kehittämisprojekti: AGING ONLINE

 • Tutkimusprojektin tavoitteena on tutkia iäkkäiden (60+) internetin käyttöä ja sen psykososiaalisia terveysvaikutuksia sekä arvioida samalla internetpohjaisten e-interventioita: Kuinka internet sopii iäkkäiden ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen erityisesti keskittyen psyykkisiin ja sosiaalisiin näkökulmiin?
 • Tutkimuksessa käytetään metodeina sekä väestökyselyä että fokusryhmähaastatteluja, jolloin saadaan internetinkäytöstä sekä mikro- ja makrotason eli yksilö- ja yhteiskuntatasoista tietoa. Tutkimustuloksia hyödynnetään myös suoraan hankkeessa:hankkeessa toteutetaan ja arvioidaan kokeiluluontoinen interventio.
 • Forsman A. K. & Nordmyr, J. (2013). Internetanvändning som ett verktyg vid främjande av äldres psykiska hälsa och välbefinnande. I: J. Moring, V. Bergman, E. Nordling, J. Markkula, A. Partanen, M. Soikkeli (red.). Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015. Monipuolista sisällöllistä ja rakenteellista kehittämistä 2012. [Den nationella planen för mentalvårds- och missbruksarbete 2009‒2015. Mångsidig utveckling av innehåll och strukturer år 2012]. Diskussionsunderlag 15/2013. THL. http://www.julkari.fi/handle/10024/11481.
 • Forsman, A.K. & Nordmyr, J. (2014, arvioitavana). A Systematic Review and Meta-synthesis of the Associations between Internet Usage and Mental Health in Later Life. Journal of Applied Gerontology
 • Katso hankkeen Posteri
 • Yhteystiedot: Hankkeen johtaja Anna K. Forsman (anna.forsman(at)thl.fi), Projektitutkija Johanna Nordmyr (johanna.nordmyr(at)thl.fi)

 

Tutkimushanke: Sosiaalinen pääoma, yksinäisyys ja mielenterveys ikääntyneessä väestössä

 • Tutkimuksessa analysoidaan ikääntyneellä väestöllä sosiaalisen pääoman ja yksinäisyyden yhteyttä psyykkiseen hyvinvointiin.
 • Tutkimusprojekti Suomen Akatemian FLARE-2 hankkeessa.
 • Hankeaika: 1.8.2011-31.7.2014
 • Yhteyshenkilö: THL Vaasa, Fredrica Nyqvist, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)thl.fi.
 • Leist, A.K., Kulmala, J., & Nyqvist, F. (eds.) Health and Cognition in Old Age: From Biomedical and Life Course Factors to Policy and Practice. Springer International Perspectives on Aging Series. (to be published in July 2014)
 • Zoppei, S. Lasalvia, A., Bonetto, C., Nyqvist, F., Aromaa, E., et al. Social capital and reported discrimination among people with depression in 15 European countries. Accepted for publication in Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology
 • Koutsogeorgou, E., Nyqvist, F., Nygård, M., Cerniauskaite M., Quintas, R, Raggi, A., Leonardi, M. Social capital and self-rated health among older adults: a comparative analyses of Finland, Poland and Spain. Ageing & Society (published on-line)
 • Nyqvist, F., Forsman A.K., Cattan, M. (2013). A comparison of older workers’ and retired older people’s social capital and sense of mastery. Scandinavian Journal of Public Health, 41: 792-798.
 • Nyqvist, F., Cattan, M., Andersson, L., Forsman, A.K., & Gustafson, Y. (2013). Social capital and loneliness among the very old living at home and institutional settings: a comparative study. Journal of Aging and Health, 25(6):1013-35.
 • Nyqvist, F., Nygård, M & Steenbeek, W (2013). Social capital and self-rated health among older people in Western Finland and Northern Sweden: A multilevel analysis. International Journal of Behavioral Medicine, doi 10.1007/s12529-013-9307-0
 • Nyqvist, F., Pape, B., Pellfolk, T., Forsman, A.K., & Wahlbeck, K. (2013). Structural and cognitive aspects of social capital and all-cause mortality: A meta-analysis of cohort studies. Social Indicators Research doi: 10.1007/s11205-013-0288-9
 • Nyqvist, F., & Nygård, M. (2013). Is the association between social capital and health robust across Nordic regions? Evidence from a cross-sectional study of older adults. International Journal of Social Welfare. 22(2), 119-129.
 • Nyqvist, F., Forsman, A.K., Giuntoli, G., & Cattan, M. (2013). Social capital as a resource for mental well-being in older people: A systematic review. Aging & Mental Health 17(4):394-410.
 • Nyqvist, F., Nygård, M., & Jakobsson, G. (2012) Social participation, interpersonal trust and health: A study of 65- and 75-year-olds in western Finland. Scandinavian Journal of Public Health. 40: 431-438.

 

Suunnitteluprojekti "Det goda åldrandet i Kvarken"  käynnissä 1.04.2014 - 31.10.2014

 

Mielenterveyden, osallisuuden ja terveyserojen tutkimus

 • Tutkimuksessa hyödynnetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alueellisen terveys- ja hyvinvointikyselyn –aineistoa (ATH). Erityisessä tarkastelussa on Pohjanmaan alue. Pohjanmaan ATH kyselyssä hyödynnettiin ensimmäistä kertaa positiivisen mielenterveyden kysymyspatteristoa.
 • Yhteyshenkilö: THL Vaasa Maritta Vuorenmaa, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)thl.fi.

Tutkimushanke: Koulutuksen johtamisen laboratorio. Educational Leadership Laboratory (ELLA)

 • Tutkimuksen tavoitteena on tehdä kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta koulutuksen johtamisesta laajasta näkökulmasta. Kehittää soveltuvia tutkimukseen perustuvia malleja johtamiseen yksilö-, organisaatio- ja yhteisötasolla. ELLA-hanke käynnistyi vuonna 2011 ja sitä rahoittaa Högskolestiftelsen i Österbotten.
 • Lisää tietoa: ELLA-tutkimushankkeesta ja laajemmin koulutuksen johtamisen ja kestävän kehityksen tutkimusohjelmasta.
 • Yhteyshenkilö: Åbo Akademi, Michael Uljens, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)abo.fi.