Pohjanmaan hyvinvointitutkimuksen ja osaamisen keskittymä BoWerin keskeisimpiä tuloksia

Tutkimusohjelma

Vuosien 2013–2014 merkittävämpänä tuloksena on ollut Hyvinvoinnin ja johtamisen monitieteisen tutkimusohjelman perustaminen. Lue lisää tutkimusohjelmasta täältä.

Tutkimusohjelman julkaisuihin voit tutustua täällä.

 

BoWer-verkoston strategia

BoWer-verkoston toiminnan tuloksista voit lukea lisää myös syksyllä 2014 päivitetystä strategiasta. Lue lisää strategiaa koskevilta sivuilta.

BoWer-verkostossa työstettiin ”Pohjanmaan hyvinvointipalvelujen tutkimus- ja innovaatioverkoston strategia 2013–2015” verkoston toimintaa ohjaavaksi työkaluksi, ja strategia hyväksyttiin joulukuussa 2012. Strategian toimeenpanoa on tuettu vuodesta 2013 alkaen keskittyen hyvinvoinnin ja johtamisen monitieteisen tutkimusohjelman perustamiseen ja tiedolla johtamiseen.

 

Pohjalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

BoWer-verkoston päätavoitteessa pohjalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi on onnistuttu monin tavoin. Ehkäisevää sosiaalityötä on kehitetty tukemalla Vaasan kaupungin gerontologisen sosiaalityön mallinnostyötä, ja alueellista verkottumista on tapahtunut myös yhteistyössä Levón -instituutin kanssa. Julkisen sektorin ja järjestöjen välistä yhteistyötä on tuettu osallistumalla Dialogi -mallin kehittämisprosessiin, jota SOSTE koordinoi. Lisäksi BoWer on ollut mukana Kaste -ohjelman mukaisten hankkeiden tuessa ja arvioinnissa sekä Mieli 2009 -suunnitelman toimeenpanon asiantuntijatukena ja seurannassa.

BoWer on tukenut Suomen ensimmäisten kansalaisraatien toteuttamista nuorten, vammaisten, opiskelijoiden, ikääntyneiden ja maahanmuuttajien hyvinvointipalveluiden kehittämiseksi sekä mallin levittämiseksi. BoWerista on osallistuttu maahanmuuttajien kotoutumista, työllisyyttä ja osallisuutta edistävien hankkeiden kuten Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi, Osallisena Suomessa ja Solid Voice, suunnitteluun ja tukeen. BoWer on toiminut kehittämistavoitteiden hankkeistamisen tukena ja osallistunut hankesuunnitteluun koskien terveyden edistämisen rakenteita ja prosesseja, väkivallan ehkäisyä osana maahanmuuttajien terveyden edistämistä sekä sähköisiä ja nettipohjaisia lasten ja nuorten psykososiaalisia palveluita. Lisäksi BoWer on ollut käynnistämässä keskusteluja alueellisen tutkimus-, kehittämis- ja koulutuskeskittymän perustamiseksi Kampus Palosaareen.

 

Kestävä hyvinvoinnin palvelukokonaisuus Pohjanmaalla

Etenemisessä pohjalaisen kestävän hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden luomiseksi BoWer -verkosto on onnistunut alueellisessa verkostoitumisessa sekä verkoston vahvistamisessa. Pitkäjänteisen strategiatyöskentelyn tuloksena onkin syntynyt ”Pohjanmaan hyvinvointipalvelujen tutkimus- ja innovaatioverkoston strategia 2013–2015”, jonka tarkoituksena on toimia BoWer -verkoston toimintaa ohjaavana työkaluna. BoWer -hankkeen aikana on syntynyt myös idea kestävän hyvinvoinnin palvelukokonaisuudesta ja kestävistä, alueellisista sosiaali- ja terveysalan kehittämisen rakenteista. Pirkko Vartiaisen ja Maritta Vuorenmaan toimittamassa artikkeliteoksessa ”Kohti sosiaalisesti kestävää kehitystä. Näkökulmia Pohjanmaalta” valotetaan monesta eri näkökulmasta näitä alueellisten sosiaali- ja terveysalan kehittämisen rakenteiden edellytyksiä.

 

Johtamisen tutkimuksen kehittäminen

BoWer-vuosina 2008–2013 on edetty kohti tavoitetta johtamisen kompleksisia kysymyksiä käsittelevän tutkimuksen kehittämiseksi, kun aihepiiristä kiinnostuneet toimijat ovat muodostaneet verkostoja, kuten Finnish Complexity Network ja kesäkoulu -toiminta. BoWer on ollut mukana johtamista käsittelevän tutkimuksen edistämisessä muun muassa oppilaitosten johtamista koskevan tutkimuksen kautta, osallistumalla kansallisiin johtamisen verkostoihin sekä vaikuttamalla johtamisinstituutin toteutumiseen. Syksystä 2013 eteenpäin perustettava Hyvinvoinnin ja johtamisen monitieteinen tutkimusohjelma on loistava esimerkki BoWerin onnistumisesta alueen hyvinvointipalvelujen tutkimus- ja innovaatioverkoston koordinaatiossa.

 

Terveys- ja hyvinvointitiedon tuottaminen

BoWer-verkosto on ollut tukemassa ”Kohti sosiaalisesti kestävää hyvinvointia – näkökulmia Pohjanmaalta” -artikkeliteoksen syntyä ja osallistunut meneillään olevaan kirjoitustyöhön deliberatiivisesta demokratiasta ja osallisuudesta sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. BoWer on ollut mukana yhteistyössä THL:n ja alueen toimijoiden kanssa alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) toteuttamiseksi. ATH-aineisto onkin yksi niistä monesta aineistosta, joita tullaan jatkossa hyödyntämään perustettavan Hyvinvoinnin ja johtamisen monitieteisen tutkimusohjelman osana. Lisäksi BoWer on tukenut hyvinvointikertomustyötä ja sen toteutumista yhteistyössä THL:n, Kaste -hankkeiden ja osaamiskeskusten kanssa, ja Vaasan yliopistolla on järjestetty opintojaksoja alueellisen hyvinvointitiedon tuottamisen ja käyttöön oton tukemiseksi. Innokylä-yhteistyössä BoWer on tukenut K5-kuntien alueella Hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisen kuntatuki -hanketta.

 

Alueellinen verkottuminen ja toimintojen vakiinnuttaminen

BoWer on vahvistanut profiiliaan hyvinvoinnin monitieteisessä tutkimuksessa ja arvioinnissa. Tavoitteena ollut hyvinvoinnin ja johtamisen monitieteinen tutkimusohjelma on käynnistymässä, minkä on tarkoitus konkretisoida alueellista verkottumista ja toimintojen vakiinnuttamista vuoden 2013 jälkeen. Alueellista verkottumista ovat edistäneet keskeisesti myös K5 -alueen hyvinvointikertomusmalli sekä kuntatukipilotti yhteistyössä Innokylän kanssa.

 

Hankkeistamisen ja arvioinnin tuki

BoWer on ollut tukemassa maahanmuuttajatyötä koskevien kehittämishankkeiden, kuten Osallisena Suomessa, Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi, Solid Voice, Solid Youth ja Solid Skills, käynnistymistä Pohjanmaalla. ”Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi” -hankkeen tukemiseksi julkaistiin raportti maahanmuuton aluetaloudellisista vaikutuksista THL:n raportteja -julkaisusarjassa helmikuussa 2012.

 

Kansallinen verkottuminen

Kansallista verkottumista on vahvistettu tukemalla INDI- ja ATH – kokonaisuuksia sekä tuettu maahanmuuttajahankkeiden käynnistymistä toimintaa tukevalla verkottumisella. Lisäksi on osallistuttu Kaste 1 –ohjelman arviointiin ja Kaste 2 –ohjelman valmistelun tukeen.

 

Pohjoismainen ja kansainvälinen verkottuminen

Alueellinen malli/sovellus maahanmuuttajien työllistymistä tukevasta pohjoismaisesta toimintamallista valmistui vuoden 2011 loppupuolella. Lisäksi maahanmuuttajien ensivaiheen integraation ja työllistymisen tueksi on sovellettu niin kutsuttua RÖK mallia. BoWer on tukenut useita pohjoismaisia tutkimushakuja, kuten ERA-AGE 2 ohjelma teemalla ikääntyvien mielenterveys ja osallisuus.

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi