Väitöskirja

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan tulee suorittaa tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot, osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua sekä laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.

Väitöskirjan tulee olla itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn perustuva tutkimus, joka esitetään julkisesti tarkastettavaksi väitöstilaisuudessa. Teknillisten tieteiden tohtoriohjelmassa tohtorin tutkintoon sisältyvän väitöskirjan voi laatia monografiana tai ns. kokoomaväitöskirjana.

Monografia on tutkijan oman tutkimustyön tulos ja hänen itsensä kirjoittama.  Kokoomaväitöskirja voi olla artikkeli- tai esseemuotoinen.

Artikkeliväitöskirja on julkaisu, joka koostuu vähintään kolmesta (3) jo julkaistusta tai julkaistavaksi hyväksytystä itsenäisestä tieteellisestä artikkelista, jotka käsittelevät lyhyesti yhteistä tutkimusongelmaa tai ongelmakokonaisuutta sekä niihin liittyvästä yhteenvedosta.  Artikkeleiden tulee olla julkaistu tai hyväksytty julkaistavaksi vertaisarviointia eli ns. referee-käytäntöä noudattavassa tieteellisessä lehdessä tai konferenssissa. Näiden lisäksi väitöskirjatyöhön voidaan tarvittaessa sisällyttää muita kokonaisuutta tukevia artikkeleita, jotka eivät ole käyneet läpi vertaisarviointimenettelyä. Yhteenvedossa on esitettävä tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset. Yhteenvedossa voi esittää myös uusia, artikkeleihin sisältymättömiä tuloksia ja pohdintoja. Artikkelit muodostavat yhteenvedon pohjana olevan lähdeaineiston, jota kommentoidaan, täydennetään ja arvioidaan yhteenvedon kirjoittamisajankohdan asettamasta perspektiivistä. Johtopäätöksissä voidaan edetä artikkeleiden tulosten kautta aiheen syvällisempään analyysiin. Tavoitteena tulisi olla yhteenveto-osa, joka on enemmän kuin yksittäisten artikkeleiden summa.

Esseeväitöskirja on julkaisu, joka muodostuu johdantoluvusta sekä vähintään neljästä tieteellisestä käsikirjoituksesta, jotka käsittelevät yhteistä tutkimusongelmaa tai ongelmakokonaisuutta.  Käsikirjoitusten tulee olla julkaisukelpoisia itsenäisiä kokonaisuuksia, jotka ovat valmiita lähetettäväksi arvostettuun referoituun julkaisuun.  Esseiden tulee olla esitelty alan konferensseissa tai workshopeissa.

Esseeväitöskirjaksi aiotun julkaisun tulee sisältää väittelijän laatima esseet yhteen kokoava osuus, jossa esitetään tutkimuksen ongelma, tavoitteet, menetelmät, aineistot, tulokset sekä työn asemointi ja kontribuutio aihealueen tutkimuskentässä.

Sekä artikkeliväitöskirjaan että esseeväitöskirjaan voi myös kuulua yhteisjulkaisuja, jos väittelijän itsenäi­nen osuus niissä on osoitettavissa. Mikäli väitöskirjassa on yhteisjulkaisuja, tulee tutkimuksen tekijän antaa erillinen kir­jal­linen selvitys itsenäisestä osuudestaan jättäessään väitös­kirjaksi aiotun käsikirjoituksensa esitarkastuk­seen. Selvityksessä tulee olla muiden tekijöiden hyväksyntä.  Tekijän itsenäinen osuus tulee lisäksi tuoda esiin väitöskirjan johdantoluvussa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Perustelluista syistä yhtä samaa yhteisjulkaisua/käsikirjoitusta voidaan käyttää usean eri opiskelijan väitöskirjassa. Väittelijän itsenäinen osuus on selvitettävä jokaisen väitöskirjaan sisällytettävän artikkelin osalta.

Väitöskirjan esitarkastus, tarkastus ja arvostelu

Väitöskirjan esitarkastuksesta ja tarkastuksesta sekä arvostelusta säädetään Vaasan yliopiston johtosäännössä (§ 13) ja tutkintosäännössä (§ 16). Tarkastusprosessia ohjeistaa Vaasan yliopiston tutkijakoulu ja akteemiset yksiköt.

Väitöskirjan esitarkastus

Esitarkastajien tehtävän on selvittää lausunnossaan, täyttääkö työ väitöskirjalle yleisesti
asetettavat laatuvaatimukset kiinnittäen erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:


1. Esitettävän väitöskirjan tulee sisältää edustamaltaan alalta uutta tieteellistä tietoa.
2. Työssä käytettyjen menetelmien tulee olla sellaisia, että ne täyttävät tieteelliselle
tutkimukselle asetettavat vaatimukset.
3. Väitöskirjan tekijän tulee esittää tuloksensa ja kannanottonsa selkeästi argumentoiden ja
muutenkin tieteelliset vaatimukset täyttävästi.


Esitarkastajat esittävät lausunnossaan joko väittelyluvan myöntämistä tai epäämistä. Lausunto ei voi olla ehdollinen. Esitarkastajia pyydetään myös arvoimaan, kuuluuko tarkastettava tutkimus heidän näkemyksensä mukaan alan kansainväliseen parhaimistoon.

Esitarkastajien lausunnot toimitetaan tiedoksi väittelijälle, vastaväittäjälle ja akateemisen yksikön johtoryhmän jäsenille. Johtoryhmä päättää väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta.

Päivitetty 25.06.2019 - Tutkijakoulu
Login