Jatko-opinnot

Jatko-opinnot koostuvat yleistieteellisistä opinnoista ja tutkimusalan opinnoista. Tohtoriopiskelija ja ohjaaja sopivat jatkotutkintoon sisällytettävistä opinnoista jatko-opintosuunnitelmassa. Opinnot suunnitellaan siten, että ne tukevat sekä opiskelijan tutkimustyötä että ura- ja työelämäsuunnitelmia.

Jatko-opintoihin kuuluvat kurssisuoritukset arvostellaan hyväksytyiksi tai hylätyiksi. Hyväksytty opintosuoritus voidaan lisäksi arvostella viisiportaisella asteikolla siten, että arvosana 1 on välttävä, 2 on tyydyttävä, 3 on hyvä, 4 on erittäin hyvä ja 5 on erinomainen. Tämä edellyttää, että kyseessä on jatko-opintokurssi tai ohjaajan kanssa sopittu itsenäinen opintosuoritus, jonka arviointi perustuu tenttiin tai henkilökohtaiseen kirjalliseen työhön (essee, raportti tms). Toisessa korkeakoulussa suoritetut jatko-opinnot (jotka rekisteröidään korvaavuutena VY:n rekisteriin) hyväksytään pääsääntöisesti niiden alkuperäisillä arvosanoilla. Jatko-opintoihin on mahdollista sisällyttää myös muuntyyppisiä jäljempänä määriteltyjä suorituksia, jotka arvioidaan aina asteikolla hyväksytty/hylätty.

Suoritusten laajuutta arvioitaessa käytetään mitoituksessa opintopistettä, joka vastaa opiskelijan 27 tunnin työtä. Opintojen suorituspäivämääräksi kirjataan suoritusten mahdollisimman tarkka ajankohta (esim. artikkelin julkaisuajankohta, opetustehtävän päättyminen).

Tieteellisiin jatko-opintoihin voi sisällyttää myös sellaisia ylemmän korkeakoulututkinnon opintojaksoja, jotka voidaan katsoa jatko-opintotasoisiksi sellaisenaan tai sopivien lisäsuoritusten avulla täydennettynä ja joita ei ole sisällytetty opiskelijan aiempiin tutkintoihin.

Jos opiskelija on jo suorittanut toisen alan tohtorin tutkinnon, voidaan aikaisemmasta tohtorin tutkinnosta hyväksilukea yleistieteelliset opinnot sekä mahdollisia muita, uutta tutkimusalaa ja väitöskirjatutkimusta selvästi tukevia opintoja.

Tieteelliset jatko-opinnot täsmennetään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS-lomake), joka laaditaan yhdessä ohjaajan kanssa.

Jatko-opintojen tulee olla suoritettuna kun väitöskirja jätetään esitarkastukseen.

Jatko-opintojen ohjaus

Jatko-opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä jokaiselle jatko-opiskelijalle nimetään vastuullinen ohjaaja ja mahdolliset muut ohjaajat. Opiskelijan tutkimustyötä tukemaan voidaan nimetä myös kolmehenkinen ohjaus/seurantaryhmä, johon voi kuulua lisäohjaajia yksikön ulkopuolelta (esim. partneriyliopistosta, elinkeinoelämästä tai ulkomailta). Vastuullisena ohjaajana toimii oppiaineen tai tutkimusryhmän professori. Ohjaajien roolit täsmennetään henkilökohtaisessa jatko-opinto- ja ohjaussopimuksessa (HOPS).

Ks. myös tutkijakoulun ohjeistus.

Etenemisen seuranta

Opintojen etenemistä seurataan vuosittain. Jatko-opiskelijan tulee vuoden kuluessa opintojen aloittamisesta esittää ja puolustaa tutkimussuunnitelmaansa oppiaineen/tutkimusryhmän seminaarissa, kansallisessa tutkijakoulussa tai muussa vastaavassa ohjaajan kanssa sovittavassa tilaisuudessa. Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemisessa yksiköss järjestettävistä tutkimusryhmäkohtaisista seminaareista tiedotetaan mm. tohtoriohjelman sähköpostilistalla. Tietoa järjestettävistä seminaareista voi olla myös oppiaineiden opetussuunnitelmissa.

Viimeistään kolmen vuoden kuluessa opintojen aloittamisesta jatko-opiskelijan tulee esittää tutkimustuloksensa tai raportoida tutkimustyön etenemisestä vastaavanlaisessa tilaisuudessa. Näistä esiintymisistä sovitaan yhdessä ohjaajan kanssa ja ne kirjataan jatko-opintosuunnitelmaan (HOPS).

Syksyllä 2017 Vaasan yliopistossa otettiin käyttöön ns. passiivirekisteri. Opiskelijan opiskeluoikeus siirretään passiiviseksi, jos hän ei ole kahden edellisen peräkkäisen lukuvuoden aikana suorittanut opintoja, osallistunut ohjaukseen sovitulla tavalla tai väitöskirja ei ole edistynyt. Ks. lisätietoja Tutkijakoulun sivulta.

Päivitetty 29.04.2020 - Tutkijakoulu
Login