Yhteiskuntatieteellinen tohtoriohjelma

Yhteiskuntatieteellisestä tohtoriohjelmasta valmistuu hallintotieteiden tohtoreita sekä filosofian tohtoreita pääaineena viestintätieteet. Ohjelma on tieteidenvälinen ja se kouluttaa korkeatasoisia asiantuntijoita ja itsenäistä tutkimustyötä tekeviä tohtoreita erityisesti julkisen sektorin tehtäviin, mutta myös elinkeinoelämään ja muualle yhteiskuntaan.

Tohtoriohjelman tieteelliset resurssit perustuvat tieteenalaryhmien mukaisiin tutkimusalueisiin. Ryhmät vastaavat omalta osaltaan ohjelman sisällöllisestä toteutuksesta. Tohtoriohjelman pääaineita ovat aluetiede, julkisjohtaminen, julkisoikeus sekä sosiaali- ja terveyshallintotiede sekä viestintätieteet.

Keskeiset painopisteet tieteenaloittain ovat

  • aluekehittäminen ja -talous
  • julkisen johtamisen ja etiikan tutkimus: eettinen päätöksenteko ja ongelmien tunnistaminen, hyvä esimiestyö ja johtajuus
  • muuttuva hallinto ja perusoikeudet
  • sosiaali- ja terveyspalveluiden ja -järjestelmien tutkimus: kansalaisten osallistuminen, kompleksisten ongelmien hallinta ja johtaminen.
  • viestintätieteellinen tutkimus, jossa yhdistyvät digitaalisen median, organisaatioiden viestinnän sekä teknisen viestinnän ja terminologian tutkimus.

Yhteiskuntatieteellisen tohtoriohjelman opinnot koostuvat useista osista, kuten perehtymisestä oman tutkimusalan teoriaperinteeseen, yleiseen tieteenteoriaan, tutkimuksenteon metodologiaan sekä tutkimusetiikkaan. Ohjelmaan sisältyy myös koulutusta, jossa valmennetaan työelämätaitoihin. Ohjelma hyödyntää uusinta tieteellistä tietoa.

Yhteiskuntatieteellinen tohtoriohjelma on verkottunut kansallisesti ja kansainvälisesti. Tieteenaloilla järjestetään seminaareja sekä osallistutaan aktiivisesti kansainvälisiin tieteellisiin seminaareihin ja ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tohtoriohjelman johtajana toimii professori Harri Jalonen.

Päivitetty 15.02.2021 - Verkkotoimitus
Login