Valmistuminen

Kun opiskelija on suorittanut kaikki lisensiaatin tai tohtorintutkintoon kuuluvat opinnot, hän voi hakea akateemiselta yksiköltä tutkintotodistusta. Akateemiset yksiköt myöntävät tutkintotodistuksia kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuunottamatta. Todistuspyyntölomake tulee toimittaa akateemiseen yksikköön 4 viikkoa ennen aiottua todistustenjakotilaisuutta.

Tutkintotodistuksen yhteydessä annetaan erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoituettu liite Diploma Supplement. Muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä suoritetusta tutkinnosta annetaan englanninkielinen tutkintonimike asetuksen (794/2004) liitteen mukaisesti. Tohtorin tutkinnon suoirttaneelle, jonka väitöskirja on englanninkielinen ja jonka väitöstilaisuus on pidetty englanniksi, annetaan pyynnöstä suomenkielisen tutkintotodistuksen lisäksi englanninkielinen tutkintotodistus.

Lisensiaatin tutkintotodistukseen merkitään tutkinnon pääaine ja mahdollinen sivuaine arvosanoineen, lisensiaatintutkimuksen aihe sekä lisensiaatintutkimuksen arvostelu/arvolause. Tutkintoon kuuluvat opinnot arvostellaan viisiportaisella arvosteluasteikolla (erinomainen, erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä, välttävä).

Tohtorin tutkintotodistuksessa merkitään opiskelijan aikaisempi korkeakoulututkinto, väitöskirjan nimi, väitöskirjasta annettu arvosana sekä tieteenala, johon väitöskirja kuuluu.

Valmistumiseen liittyvissä asioissa voit ottaa  yhteyttä opintoneuvontaan.

Päivitetty 23.03.2018 - Tutkijakoulu
Login