Vaikuttavuutta Leader-toimintaan – Leaderin lisäarvo ja sen mittaaminen

Julkaistu 02.06.2016.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa todistusaineistoa siitä, mitä lisäarvoa Leader-toimintatavan soveltaminen luo maaseudun kehittämistyössä. Samalla kehitetään Leader-toiminnan tuottamaa lisäarvoa mittaavia ja todentavia välineitä sekä tehdään kehittämisehdotuksia Leader-toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Leader-toiminnan vaikutuksia arvioidaan sekä laadullisesti että määrällisesti. Laadullisen osion haastatteluilla selvitetään hankkeiden toteuttajien sekä sidos- ja kohderyhmien käsitykset siitä, miten Leader-lähestymistapa luo lisäarvoa. Määrällisessä osiossa tarkastellaan erityyppisten hankkeiden vaikutusketjuja ja arvioidaan vaikutuksia taloustieteen menetelmiä hyödyntäen. Tuloksena saadaan esitys mittareista ja arvio Leader-toimintatavan arvosta suhteessa tehtyyn lisäpanostukseen. Yhdessä nämä menetelmät antavat kattavan kuvan Leaderin tuottamasta lisäarvosta.

Hankkeen toteuttavat Vaasan yliopiston Levón-instituutti ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Hankkeelle on myöntänyt rahoituksen neljä Leader-ryhmää: Pirityiset ry, Pirkan Helmi ry, Rieska-Leader ry ja Poko ry. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. EU:n osuus hankkeen kokonaisrahoituksesta on 42 %.

Yhteyshenkilö: Olli Voutilainen

Leader_logo1.jpg


Leader_logo2.jpg


Leader_logo3.jpg

Leader_logo4.jpg

Takaisin

Päivitetty 21.06.2016 - Verkkotoimitus
Login