Hankkeet: kategoria "Kielet"

Kategoriat:

19.jpg

eLuokkatandem

Hankkeen tavoitteena on empiiriseen tutkimukseen pohjautuen kehittää luokkatandemia kielipedagogisena mallina virtuaalisille oppimisympäristöille. Hanke toteutetaan yhdessä Leppävirran lukion ja Gymnasiet i Petalax kanssa.

14.jpg

Yliopistotandem

Hankkeessa seurataan Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin Vaasan kampuksen kielipalvelujen välistä tandemyhteistyötä. Tandemyhteistyö tapahtuu molempien yliopistojen toisen kotimaisen kielen (ruotsi/suomi) opetuksen puitteissa.

18.jpg

Kirjoittamisen taidot

Hankkeessa tutkitaan miten peruskoululaisten ja lukiolaisten ruotsin kielen kirjoittamisen taidot kehittyvät eri kieliympäristöissä Suomessa ja Ruotsissa. Tavoitteena on ruotsin kielen kirjoittamisen taidon kehityksen tukeminen opetuksessa.

12.jpg

Kielikylpyopettajaidentiteetin kehittyminen

Hankkeen tarkoituksena on tutkia kielikylpyopettajaidentiteetin kehittymistä opettajankoulutuksen alkuvuosina.

16.jpg

Kielellisten käytänteiden, monikielisen identiteetin ja kieli-ideologian yhteisvaikutus kielikylvyssä (SLS-hanke)

Hankkeen tarkoituksena on kuvata kielikylpyopetuksen kysynnän ja tarjonnan taustalla vaikuttavia tekijöitä ja arvoja.

4.jpg

Yritysviestintä Pohjanmaan ja saksankielisten maiden välillä (2015–2016), Vaasan Aktia-säätiö ja Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahaston säätiö

Hankkeen tarkoituksena on selvittää kielten käyttöä ja tarvetta Pohjanmaan alueen yrityksissä, joilla on liikesuhteita saksankielisiin maihin.

10.jpg

Päiväkotilasten käsityksiä kielitaidosta, kielenoppimisesta ja kielten käyttämisestä

Hankkeessa pyritään tunnistamaan lapsille tyypillisiä näkökulmia kielitaitoon, kielenoppimiseen ja kielten käyttämiseen. Tavoitteena on kuvata kielenoppimista ja kielenkäyttöä lasten näkökulmasta, lasten omalla äänellä.

3.jpg

Kaksikielinen pedagogiikka suomenkielisessä päiväkotiryhmässä

Hankkeessa seurataan suomenkielisellä paikkakunnalla käynnistettyä uutta toimintaa, jossa päiväkodin kasvattaja käyttää kaksikielistä (suomi-ruotsi) pedagogiikkaa ohjatessaan suomenkielisiä 2-6-vuotiaita lapsia.