Tutkimushankkeet

thumbnail_fokushanke.jpg

FOKUS työhyvinvoinnin johtamiseen!

Fokus-hankkeessa kehitetään pk-yrityksille työhyvinvoinnin johtamisen sivusto, jonka avulla niissä voidaan parantaa työhyvinvoinnin johtamisen suunnitelmallisuutta, organisointia, arviointia ja tehokkuutta.

16.jpg

Johtajuuden aika - Tietotyö ajan rajatiloissa

Erilaiset toiminnan tehostamiseen ja nopeuttamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat merkittävästi lisääntyneet tietointensiivisissä organisaatioissa viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tässä tutkimushankkeessa painotetaan ajan ja ajallisuuden moniulotteisuutta ja erilaisten aikakehysten limittyneisyyttä asiantuntijaorganisaatioissa. Tutkimus tuottaa kontekstiherkkää, etnografisesti kerättyä aineistoa siitä, miten monimutkaisin tavoin aika ja ajallisuus jäsentävät työyhteisöjen...

10.jpg

Taide, estetiikka ja talous

Tutkimusprojekti tarkastelee taiteen ja taiteellisten menetelmien käyttöä johtajuuskoulutuksessa. Tutkimuksen aineisto on kerätty havainnoimalla ja haastattelemalla yhden taiteellisia menetelmiä hyödyntävän workshopin osallistujia eräässä Iso-Britannian yliopistossa. Tutkimuksen mukaan taiteelliset menetelmät kuuluvat kokemuksellisiin oppimismenetelmiin, joiden avulla on mahdollista tehdä syvällisiä oivalluksia omasta johtajuustaidosta. Tutkimus osoittaa myös, että johtajuuden...

3.jpg

Työhyvinvointi ja kansainvälinen asiantuntijatyö

Nykypäivän työelämässä kansainvälinen liikkuvuus on yleistä. Hankkeessa tutkimme työnantajan ulkomaankomennuksella olevia, itsenäisesti ulkomaille työn perässä siirtyneitä sekä lyhytaikaisella ulkomaankomennuksella tai -työmatkalla olevia. Olemme kiinnostuneita kansainvälisen työn niin positiivisista kuin negatiivisista näkökulmista sekä miten kansainvälinen liikkuvuus vaikuttaa hyvinvointiin. Tarkastelemme hyvinvointia sekä yksilön että organisaation tasolla ja...

6.jpg

Globaalin johtajuuden haaste: Osaamisen johtaminen monikansallisissa yhtiöissä

Tässä laajassa konsortiohankkeessa tarkasteltiin johtavassa asemassa olevien pohjoismaalaisten monikansallisten yritysten osaamisen johtamisen ja henkilöstöjohtamisen tilaa – sekä yksilö että tytäryhtiötasolla. Projektin aineisto kerättiin 930 johtajan ja asiantuntijan keskuudesta 123 tytäryrityksessä, jotka kuuluvat 12 monikansalliseen pohjoismaalaiseen yhtiöön. Tämän lisäksi tehtiin laadullisia case-tutkimuksia 14 tytäryhtiössä, aineiston keruu sisälsi yritysvierailuja...

21.jpg

Taide ja johtajuus

Tutkimusprojektin tavoitteena oli tutkia taiteen ja taiteellisten metodien hyödyntämistä johtajuuden tutkimuksessa ja opetuksessa. Tutkimusprojektin tavoitteet ovat seuraavat: 1) tuottaa tietoa Suomen taide- ja kulttuurikentästä liiketaloustieteen näkökulmasta 2) tutkia organisaatioestetiikan kontribuutiota organisaatiotutkimukselle sekä 3) kehittää kuuntelevan johtajuusotteen tutkimusta johtajuustutkimuksessa.

17.jpg

Kielitaito ja uraliikkuvuus

Tässä tutkimusprojektissa tarkastellaan kielitaidon merkitystä suhteessa uraliikkuvuuteen. Hankkeessa pyritään teoreettiseen mallintamiseen ja empiiriseen tutkimukseen. Kielitaitoa tarkastellaan osana urapääomaa ja sen vaikutuksia erityyppiseen uraliikkuvuuteen. Uutena käsitteenä tuodaan ns. kielellinen yhteensopivuus/yhteensopimattomuus ja sen mahdollinen vaikutus uraliikkuvuuteen teoreettisesti ja empiirisesti. Hankkeessa pyritään toteuttamaan myös vertailevaa tutkimusta eri...

24.jpg

Lähijohtamisen kehittämisellä parempaa hyvinvointia ja tuloksellisuutta (LÄIKE)

LÄIKE-hankkeessa tutkittiin lähijohtajuuden yhteyttä hyvinvointiin ja tuloksellisuuteen. Tutkimuksen keskiössä oli lähijohtaminen, jota tarkasteltiin valmentavan johtajuuden ja kahdenvälisten esimies-alaissuhteiden kautta. Tuloksemme osoittavat, että organisaatioissa tuloksellista toimintaa synnyttää hyvä lähijohtaminen työyhteisön hyvinvoinnin tukemisen kautta. Hanke sisälsi tutkimuksellisten tavoitteiden lisäksi myös käytännöllisen kehittämistavoitteen. Siinä kehitettiin...